Opetushallitus pakoilee vastuutaan

Opetushallitus julkaisi vuonna 2015 opettajille suunnatun Tasa-arvotyö on taitolaji –oppaan ohjaamaan koulujen tasa-arvotyötä ja tasa-arvosuunnitelmien laatimista.” Tasa-arvolain mukaan sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää kaikessa opetuksessa ja koulutuksessa. ” http://www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji

Tasa-arvo naisten ja miesten välillä on varauksetta hyvä ja kannatettava asia. Nyt kuitenkin ”tasa-arvon” nimissä Opetushallitus ohjaa opettajia opettamaan sukupuolesta radikaalisti eri lailla kuin aiemmin, lanseeraamalla täysin abstraktin ja uuden sukupuolikäsitteen. Tasa-arvotyö on taitolaji -opas sanoo sukupuolesta mm. näin:

”Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.” s.67

”Sukupuoli voi tarkoittaa virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia.” s.66

”Ajatteluamme ja toimintaamme ohjaavat usein perinteiset käsitykset sukupuolesta.Oletamme jokaisen ihmisen olevan yksiselitteisesti joko tyttö tai poika, nainen tai mies. Oletamme myös, että ihmisen sukupuoli on muuttumaton ja syntyessä määritetty.”s.12

Opetushallituksella (OPH) ei ole valtuuksia muuttaa sukupuolikäsitystä ideologiseksi.Tasa-arvosuunnitelmien tekeminen tai noudattaminen kouluissa ei edellytä sukupuolikäsitteen uudelleen määrittelyä. Se on on täysin tarpeetonta, perusteetonta ja vastuutonta!

Kouluissa tulee toki olla tilaa kaikenlaisille tytöille ja pojille. Oppaassa ei tyydytä tähän, vaan annetaan jopa ymmärtää,että tytöt voivat olla poikia ja pojat tyttöjä, jos he itse näin kokevat. Sivulla 13 otsikon ”Jokaisella on oikeus määritellä sukupuolensa” alla opastetaan näin: ”Jokaisella tulee olla oikeus itse määritellä, millainen tyttö tai nainen, poika tai mies hän on, vai kokeeko hän olevansa muunsukupuolinen eli jotain naiseuden ja mieheyden ulkopuolella tai sukupuolten välissä.”

Aito avioliitto ry kiinnitti huomiota kyseisen oppaan virheelliseen terminologiaan ja pyysi kirjelmässään Opetushallitukselle korjaamaan oppaan epäkohdat. OPH ei kuitenkaan nähnyt ongelmalliseksi sukupuolikäsitteen kuvaamista vastoin biologiaa, vakiintunutta suomen kieltä, kansalaisten yleistä ymmärrystä ja lainsäädäntöä.

Aito avioliitto ry pyysi Opetushallitusta myös vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten Opetushallitus määrittelee oppaassa ”Tasa-arvotyö on taitolaji” käytetyn sukupuoli-käsitteen? *)

2. Mihin tosiasiaan perustuen Opetushallituksen mielestä a) ihmisen sukupuolia on enemmän kuin kaksi; b) sukupuoli-käsite voi tarkoittaa kaikkia seuraavia: virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia; c) ihmisen sukupuoli määrittyy biologian lisäksi sosialisaatiossa ja oppimisessa; d) jokaisella on oikeus määritellä sukupuolensa; e) oppilaan sukupuoli voi olla jokin muu kuin tyttö tai poika?

3. Millä tyttö -ja poika -sanaan rinnastettavalla sanalla kutsutaan sellaista lasta, joka ei ole sukupuoleltaan tyttö eikä poika?

4.Mitä sukupuolta sellaiset oppilaat edustavat, jotka eivät ole tyttöjä eivätkä poikia?

5. Miten Opetushallitus määrittelee käsitteet tyttö ja poika?

6. Minkälainen on lisääntymiseen liittyvien ominaisuuksien suhteen sellainen henkilö, joka ei edusta miessukupuolta eikä naissukupuolta, vaan kuuluu sukupuoleltaan luokkaan ”muu”?

Opetushallitus ei vastaa näihin edellä mainittuhin kysymyksiin, vaan vastauksessaan se puhuu asian vierestä ja tyytyy toteamaan, että kysymyksiä on esitetty! ”Aito avioliitto ry on kirjelmässään 10.4.2016 esittänyt näkemyksiään ja sekä useita kysymyksiä Opetushallitukselle koskien Tasa-arvotyön on taitolaji –opasta.”

Miten on mahdollista, että OPH ei kykene vastaamaan sille esitettyihin yksinkertaisiin kysymyksiin koskien Tasa-arvotyö on taitolaji- opasta? OPH on kyllä tarpeeksi rohkea julkaistakseen häpeällisen harhaanjohtavan oppaan opettajille, mutta samanaikaisesti se pakoilee vastuutaan ohittamalla kysymykset oppaan sisällöstä. OPH jaarittelee sukupuolen moninaisuudesta ja todistelee sitä, kuinka se oli velvollinen tekemään oppaan tasa-arvosta. Kukaan ei ole kritisoinut Opetushallitusta oppaan tekemisestä, vaan sen sisältämistä perustelemattomista väitteistä ja suoranaisista virheistä.

Opetushallitus on syytä laittaa iltakouluun ja kokeeseen voisi laittaa rastitehtävän, jollaisen Aito avioliitto-aktiivi jo aiemmin lähetti Opetusministeriölle, vaan jäi hänkin ikävästi vastausta vaille. Sukupuolen moninaisuus- termin toistelu ei vastaa kysymykseen, kuinka monta sukupuolta ihmisellä on, kun niitä on Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaan mukaan enemmän kuin kaksi.

Mikä on siis OPH:n virallinen kanta: montako sukupuolta ihmisellä on ja millä perusteella?

__ kaksi

__ kolme

__ enemmän kuin kolme

__ Opetushallitus ei tiedä

Vastaamatta jättäminen on varma hylky kokeesta ja antaa myös aihetta kertauskurssille, jos ei sentään aihetta mennä nurkkaan häpeämään.
Lue Opetushallituksen vastaukset kokonaisuudessaan täältä

Opetushallituksen vastaus 10.2.2016

Opetushallituksen vastaus 11.5.2016

Kirjoittaja Susanna Koivula