Tietoa meistä

Avioliiton julkinen merkitys instituutiona on liittää mies ja nainen yhteen puolisoina, jotta heidän lapsillaan olisi oma isä ja äiti. Lähtökohtaisesti jokaisella lapsella on loukkaamaton luonnollinen oikeus omaan isään ja äitiin. Silloin kun tämä oikeus olosuhteista johtuen ei voi toteutua tulee adoptiossa lapselle taata korvaava kokemus isästä ja äidistä.

Avioliiton tärkeä merkitys instituutiona on liittää mies ja nainen yhteen puolisoina, jotta heidän lapsillaan olisi oma isä ja äiti. Lähtökohtaisesti jokaisella lapsella on loukkaamaton luonnollinen oikeus omaan isään ja äitiin. Silloin kun tämä oikeus olosuhteista johtuen ei voi toteutua tulee adoptiossa lapselle taata korvaava kokemus isästä ja äidistä.

AITO AVIOLIITTO RY
Avioliiton ja lasten oikeuksien puolesta

Aito avioliitto ry on tammikuussa 2015 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, jonka pyrkimyksenä on edistää miehen ja naisen avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä sekä turvata lapsen luonnollinen ihmisoikeus omaan isään ja äitiin. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli-identiteetin kehittymistä.

Yhdistys tahtoo toimia asiallisen tiedon välittäjänä ja osallistuu aktiivisesti moniarvoisessa yhteiskunnassa käytävään keskusteluun, jotta myös klassinen avioliittonäkemys voi saada äänensä tasa-arvoisesti kuuluville.

Kenenkään ei pidä pelätä joutuvansa syrjinnän tai painostuksen kohteeksi mielipiteittensä vuoksi siksi, että hän pitää avioliittoa miehen ja naisen muodostamana liittona.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kuvattu lähemmin yhdistyksen säännöissä (Aito avioliitto ry säännöt) seuraavasti:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää lapsen oikeutta tuntea sekä isänsä että äitinsä ja olla heidän hoidettavanaan koko lapsuusaikansa mikäli mahdollista. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli-identiteetin kehittymistä siten, että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvua naiseksi tuetaan vahvistamalla sukupuolten luontaista erilaisuutta, sekä turvaamalla lapselle myös adoptiotilanteessa perhemalli, jossa lapsella on sekä isä että äiti. 


Miksi?

AVIOLIITTO ON AINUTLAATUINEN

Miehen ja naisen muodostamana avioliitto tunnetaan käytännössä halki historian kaikissa ihmisyhteisöissä. Se heijastaa miehen ja naisen toisiaan täydentävää olemusta. Sosiologinen todistusaineisto osoittaa, että milloin avioero tai kuolema eivät sitä estä, lapset voivat parhaiten oman biologisen isän ja äidin muodostamassa ehyessä avioliitossa. Ulkoinen adoptio samaa sukupuolta oleville pareille ei ole lapsen edun mukaista. Kaksi isää ei voi olla lapselle äiti, eikä kaksi äitiä voi olla lapselle isä. Lapsen luonnollinen oikeus isään ja äitiin on otettava huomioon kaikessa lainsäädännössä.

AVIOLIITON UUDELLEENMÄÄRITTELY OLI TARPEETONTA

Eduskunnan lakivaliokunnan mietinnön mukaan avioliiton rajaaminen vain miehen ja naisen väliseksi ei ole perustuslain eikä EU:n ihmisoikeussopimusten vastaista syrjintää. Laki rekisteröidystä parisuhteesta otti huomioon samaa sukupuolta olevien parien oikeudet riittävällä tavalla. Miehen ja naisen avioliitto hyödyttää yhteiskuntaa ainutlaatuisella tavalla. Siksi on yhteiskunnan kannalta mielekästä ja perusteltua huomioida se lainsäädännössä erikseen muista yhteiselämän muodoista poikkeavalla tavalla.

AVIOLIITON UUDELLEENMÄÄRITTELYN SEURAUSVAIKUTUKSIA

Klassisen avioliiton kannattajat joutuvat marginalisoinnin ja julkisen nimittelyn kohteeksi. Kouluilta edellytetään avioliiton uusmäärittelyn mukaista seksuaalikasvatusta. Vanhempien oikeus varjella lapsensa tällaiselta yksipuoliselta kouluopetukselta on uhattuna. Sananvapaus vaarantuu, jos näkemys klassisen avioliiton ainutlaatuisuudesta leimataan julkisessa keskustelussa syrjinnäksi. Jos kerran avioliitto voidaan määritellä toisin, mikä estää määrittelemästä sitä polygamiseen suuntaan?

KÄYTÄ ÄÄNTÄSI

Kenenkään ei pidä kokea joutuvansa painostuksen tai julkisen leimaavan nimittelyn kohteeksi siksi, että hän ei hyväksy avioliiton uudelleenmäärittelyä. Demokraattisessa yhteiskunnassa jokaisella tulee olla vapaus ilmaista ajatuksiaan. Näkemys avioliitosta miehen ja naisen muodostamana instituutiona nauttii suomalaisten päättäjien ja kansalaisten parissa yhä suurta suosiota ja siksi sitä tulee edelleen kunnioittaa. Äänestä vaaleissa edustajia, jotka arvostavat klassista, aitoa avioliittoa ja lastenoikeuksia.


Vapaaehtoisuuteen perustuvaa kansalaistoimintaa

Yhdistyksen toiminta perustuu pääosin vapaaehtoisten panokseen. Toiminnan taloudellinen tuki tulee jäsenmaksuista ja yhdistyksen sponsorituotteiden myynnistä. Aito avioliitto ry:llä on myös rahankeräyslupa.

Miksi nimi Aito avioliitto?

Yhdistyksen nimi viittaa avioliiton klassiseen määritelmään yhden miehen ja yhden naisen liittona. Yhdistyksen nimi ei siten ole kannanotto ydinperheistä poikkeaviin perheisiin ja niissä eläviin ihmisiin, vanhempiin tai lapsiin, vaan ainoastaan siihen, että avioliitto on määritelmällisesti yhden miehen ja yhden naisen liitto. Lapsettomatkin avioliitot, joissa puolisoina ovat mies ja nainen, ovat aitoja avioliittoja. Avioliitto ja perhe eivät ole identtisiä käsitteitä. Kaikki avioliitot muodostavat perheen, mutta kaikki perheet eivät ole avioliittoja. Miehen ja naisen muodostamana avioliitto tunnetaan käytännössä halki historian kaikissa ihmisyhteisöissä. Se heijastaa miehen ja naisen toisiaan täydentävää olemusta sekä sitä, että lapset ansaitsevat isän ja äidin.

Avioliiton merkitys

Avioliiton merkitys yhteiskunnallisena instituutiona on liittää mies ja nainen toisiinsa pysyvään parisuhteeseen puolisoina, jotta heidän lapsillaan olisi oma isä ja äiti. Lähtökohtaisesti jokaisella lapsella on loukkaamaton luonnollinen oikeus omaan isään ja äitiin. Silloin kun tämä oikeus olosuhteista johtuen ei voi toteutua tulee adoptiossa lapselle taata korvaava kokemus isästä ja äidistä.

Ulkoinen adoptio samaa sukupuolta oleville pareille ei ole lapsen edun mukaista. Kaksi isää ei voi korvata lapselle äitiä, eikä kaksi äitiä voi korvata isää. Lapsen luonnollinen oikeus isään ja äitiin on säilytettävä lähtökohtana. TNS Gallupilla kesällä 2014 teetetyn kyselyn mukaan 62% suomalaisista pitää miehen ja naisen muodostamaa perhettä lähtökohtaisesti parhaana perhemuotona adoptiolapselle (YLE verkkosivut 10.6.2014).

Sukupuolineutraali avioliittolaki häivytti määritelmällisesti avioliitosta isyyden ja äitiyden ja välittää yhteiskunnallisen viestin, joka tulee heikentämään ihmisten käsitystä oman vanhemmuutensa merkityksestä lapsen elämälle, koska avioliitolla pelkkänä aikuisten romanttisten tunteiden symbolina ei enää nähdä minkäänlaista yhteyttä lapsiin, jotka ansaitsevat isän ja äidin. Joidenkin  avioparien lapsettomuus ei sellaisenaan kumoa edellä mainittua avioliiton yleistä yhteiskunnallista merkitystä.

Aito avioliitto on ihmisoikeus

Näkemyksemme avioliitosta on YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen mukainen, jossa sanotaan:

16. artikla.

  1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.
  2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta.
  3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

Heijastaen ihmisoikeuksien julistuksen artiklan 16 määritelmää  miehen ja naisen avioliiton varaan rakentuvasta perheestä yhteiskunnan luonnolisena ja perustavana ydinosana  YK:n lapsen oikeuksien sopimus korostaa lapsen ihmisoikeutta saada kasvaa perheessä, ”joka on yhteiskunnan perusryhmä ja sen kaikkien jäsenten ja erityisesti lasten hyvinvoinnin ja kasvun luonnollinen ympäristö”. Tähän liittyen sopimus korostaa lapsen oikeutta ”tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidossaan” (artikla 7:1).

Osa laajaa eurooppalaista avioliittoliikettä

Aito avioliitto ry on osa laajaa yleiseurooppalaista avioliittoliikettä. Yhdistyksellä on yhteistyösopimus ranskalaisen La Manif Pour Tous -liikkeen kanssa, jonka logon ja värien käyttöön yhdistyksellä on oikeus. Olemme eri tasoilla verkostoituneet ja kehitämme suhteita myös muiden eurooppalaisten avioliittoliikkeiden kuten Viron, Latvian, Puolan ja Iso-Britannian liikkeiden kanssa.

Tasa-arvo ja syrjimättömyys

Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta kaikki yhteiselämän muodot eivät ole avioliittoja. Avioliittolain ei tarvitse kohdella kaikkia kuviteltavissa olevia romanttisia yhteiselämän muotoja täsmälleen samalla tavalla ollakseen aidosti tasa-arvoinen laki.

Avioliiton pitäminen miehen ja naisen liittona ei rinnastu perustuslain yhdenvertaisuuspykälässä tarkoitettuun syrjintään, jonka mukaan ketään ei saa lain edessä asettaa eriarvoiseen asemaan ilman perusteltua syytä. Kaikilla miehillä ja naisilla oli aiemman avioliittolain puitteissa oikeus yhtäläisillä edellytyksillä solmia avioliitto rakastamansa henkilön kanssa. Eduskunnan lakivaliokunnan mietinnön mukaan avioliiton pitäminen miehen ja naisen välisenä ei ole perustuslain eikä EU:n ihmisoikeussopimusten vastaista syrjintää. Laki rekisteröidystä parisuhteesta otti huomioon samaa sukupuolta olevien parien oikeudet riittävällä tavalla.

Miehen ja naisen avioliitto hyödyttää yhteiskuntaa ainutlaatuisella tavalla. Siksi on mielekästä ja perusteltua huomioida se lainsäädännössä erikseen muista yhteiselämän muodoista poikkeavalla tavalla. Avioliiton uudelleen määrittely sukupuolineutraaliksi oli siten tarpeetonta.

Asiallista keskustelua ei tule tukahduttaa leimaamalla kriittiset mielipiteet vihapuheeksi. Sellainen leimaaminen nostaa yhden näkemyksen keinotekoisesti kritiikin yläpuolelle. Kenenkään ei pidä pelätä joutuvansa syrjinnän tai painostuksen kohteeksi mielipiteittensä vuoksi siksi, että hän kannattaa avioliittoa miehen ja naisen muodostamana liittona. Näin helposti käy, mikäli näkemys avioliitosta miehen ja naisen liittona leimataan vihapuheeksi.

Klassinen avioliittonäkemys ei perustu vihamielisyyteen seksuaalivähemmistöjä kohtaan, eikä sitä ole suunnattu ketään vastaan. Se perustuu avioliiton omaan luonnolliseen olemukseen, joka on rationaalisesti perusteltavissa sosiobiologisesta todellisuudesta käsin.

Yhdistys ei hyväksy vihanlietsontaa ketään kohtaan heidän näkemystensä tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi.

Yhdistyksen toiminnan tukeminen ei edellytä jotain tiettyä siviilisäätyä tai seksuaalista suuntautuneisuutta.

Aito avioliitto ry pyrkii toimimaan asiallisen tiedon välittäjänä ja osallistuu aktiivisesti moniarvoisessa yhteiskunnassa käytävään keskusteluun, jotta myös klassinen avioliittonäkemys voi saada äänensä tasa-arvoisesti kuuluville.

Jäseneksi mukaan yksityishenkilönä tai yhteisönä?

Jos haluat liittyä yksityishenkilönä varsinaiseksi- tai kannatusjäseneksi, osta vuoden jäsenyys verkkokaupastamme.  Sähköpostitiedotteidemme postituslistalle pääsee täyttämällä liittymislomakkeen täällä.  Yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat tukea meitä liittymällä yhteisöjäseneksi.    Tervetuloa mukaan tukemaan hyviä ja luonnollisia asioita, jotka ovat koko yhteiskuntamme perusta!

Meihin saa yhteyden sähköpostitse: 

    Hallitus: aito.avioliitto(at)gmail.com

    Asiakaspalvelu: info(at)aitoavioliitto.fi

Lisää: Aito avioliitto ry säännöt (pdf)

Artikkelia päivitetty vastaamaan nykyistä tilaa 14.1.2019, 15.1 .2019, 5.2.2019, 9.5.2019, 8.8.2019, 26.8.2020 ja 8.3.2021.