På svenska

AITO AVIOLIITTO ry (Äkta äktenskap rf)

Äktenskapets samhälleliga innebörd som en institution är att foga samman en man och en kvinna till makar, så att deras gemensamma barn skall få en egen far och mor. I princip har varje barn en en okränkbar naturlig rätt till sin egen far och mor. När denna rätt på grund av omständigheterna inte kan förverkligas, bör barnet genom en adoption garanteras erfarenheten av en ersättande far och mor.

Äktenskapets samhälleliga innebörd som en institution är att foga samman en man och en kvinna till makar, så att deras gemensamma barn skall få en egen far och mor. I princip har varje barn en en okränkbar naturlig rätt till sin egen far och mor. När denna rätt på grund av omständigheterna inte kan förverkligas, bör barnet genom en adoption garanteras erfarenheten av en ersättande far och mor.

För äktenskapet och barnens rättigheter

Aito avioliitto ry är en religiöst och politiskt obunden medborgarorganisation grundad i januari 2015, vars strävan är att verka för att äktenskapet bevaras som ett förbund mellan en man och en kvinna och för att trygga barnets naturliga rätt till både en far och en mor.

Föreningen vill sprida saklig information och aktivt delta i diskussionen som förs i det pluralistiska samhället – detta för att också den klassiska äktenskapssynen skall kunna göra sig hörd på ett jämlikt sätt.

Ingen borde behöva vara rädd för att bli utsatt för diskriminering eller påtryckning därför att man ser äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna.

Syftet med föreningens verksamhet finns närmare beskrivet i föreningens stadgar (Aito avioliitto ry säännöt):

Föreningens syfte är att främja och stärka äktenskapets mellan man och kvinna ställning och betydelse som en äkta, unik, naturlig och bestående institution i det finländska samhället och i lagstiftningen. Föreningen skall också främja barnets rätt att känna både sin far och sin mor och att om möjligt bli skött av dem under hela sin barndom. Föreningens syfte är vidare att främja utvecklingen av en sund könsidentitet hos barnet så att man stöder pojkens utveckling till man och flickans utveckling till kvinna. Detta görs genom att bekräfta könens naturliga olikhet och genom att säkerställa att barnet också i en adoptionssituation får en familjemodell där barnet har både en far och en mor.

Medborgarverksamhet som bygger på frivilligt arbete

Föreningen har idag ingen avlönad personal. Alla som verkar aktivt i föreningen gör det vid sidan av sitt eget arbete. Verksamhetens ekonomiska stöd kommer från medlemsavgifter och försäljning av sponsorprodukter.

Varför namnet Äkta äktenskap (Aito avioliitto)?

Föreningens namn syftar på den klassiska definitionen av äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna. Föreningens namn är alltså inte ett ställningstagande mot de människor som lever i familjekonstellationer som avviker från kärnfamiljen. Det är snarare ett ställningstagande för att äktenskapet per definition är ett förbund mellan en man och en kvinna. För att få stöda föreningens verksamhet behöver man inte höra till något visst civilstånd eller ha någon viss sexuell inriktning.

Äkta äktenskap är en mänsklig rättighet

Vår uppfattning om äktenskapet är i linje med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Där sägs:

16. artikeln:

1 .Fullvuxna män och kvinnor har rätt att ingå äktenskap och grunda familj utan några begränsningar gällande ras, nationalitet eller religion. De har samma rättigheter under äktenskapet och efter dess upplösning.

2. Äktenskap må ingås endast genom de blivande makarnas fria och fulla medgivande.

3. Familjen är samhällets naturliga och grundläggande kärnenhet och den har rätt till samhällets och statens skydd.

FN:s avtal om barnets rättigheter återspeglar definitionen av familjen så som den framkommer i den 16. artikeln i deklarationen om de mänskliga rättigheterna där familjen som bygger på äktenskapet mellan man och kvinna framställs som en naturlig och grundläggande hörnsten. Avtalet betonar barnets mänskliga rätt att få växa i en familj ”som är samhällets basgrupp och den naturliga miljön för barnets välbefinnande och uppväxt.” Med hänsyn till detta betonar avtalet barnets rätt ”att känna sina föräldrar och vara i deras vård.” (artikel 7:1)

En del av en bred europeisk äktenskapsrörelse

Äkta äktenskap (Aito avioliitto ry) är en del av en bred europeisk äktenskapsrörelse. Föreningen har samarbetsavtal med den franska La Manif Pour Tous-rörelsen, vars logo och färger föreningen har rätt att använda. Vi har på olika nivåer bildat nätverk och utvecklar kontinuerligt relationer också med andra europeiska äktenskapsrörelser såsom Estlands, Lettlands, Polens och Stor-Britanniens rörelser.

Jämlikhet och icke-diskriminering

Att framhålla äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna kan inte anses vara jämförbart med den diskriminering som behandlas i grundlagens jämnställdhetsparagraf enligt vilken ingen inför lagen får placeras i en ojämlik position utan välgrundade skäl. Alla män och kvinnor har inom ramen för den gällande äktenskapslagen rätt att på samma villkor ingå i äktenskap med den person de älskar. Den gällande äktenskapslagen diskriminerar alltså ingen och den behandlar alla lika.

Alla människor är jämlika men alla samlevnadsformer är inte äktenskap.

Äktenskapslagen behöver inte behandla alla tänkbara romantiska samlevnadsformer exakt på samma sätt för att vara en sant jämlik lag.

Den klassiska äktenskapsuppfattningen grundar sig inte på homofobi och den är inte riktad mot någon. Den grundar sig på äktenskapets egen naturliga substans och kan motiveras rationellt utgående från människans reproduktionsbiologi.

Vi godkänner inte hatpropaganda mot någon människa eller människogrupp på grund av uppfattningar eller sexuell läggning.

En saklig, kritisk diskussion borde inte kväsas genom att kritiken stämplas som hatpropaganda. Ett sådant stämplande lyfter en uppfattning utom räckhåll för kritiken.

ÄKTENSKAPET ÄR UNIKT

Äktenskapet mellan man och kvinna påträffas i praktiskt taget alla människogrupper genom historien. Det återspeglar hur mannen och kvinnan kompletterar varandra. Det sociologiska bevismaterialet visar att, då skilsmässa eller död inte hindrar det, mår barnet bäst i ett helt äktenskap mellan sin biologiska far och mor. Adoption till samkönade par är inte till fördel för barnet. Två fäder kan inte vara mor åt ett barn, inte heller kan två mödrar vara far. Barnets naturliga rätt till en far och en mor bör bevaras som utgångspunkt för äktenskapslagen.

OMDEFINIERING AV ÄKTENSKAPET ONÖDIG

Enligt riksdagens lagutskotts betänkande innebär det inte diskriminering att äktenskapet begränsas till att gälla endast ett förhållande mellan en man och en kvinna. Det är förenligt med både grundlagen och EU:s människorättsavtal. Lagen om registrerat partnerskap beaktar på ett tillräckligt sätt de samkönade parens rättigheter. Äktenskapet mellan man och kvinna gagnar samhället på ett unikt sätt. Därför är det ur samhällets synvinkel sett meningsfullt att beakta det i lagstiftningen på ett särskilt sätt i förhållande till andra samlevnadsformer.

FÖLJDER AV OMDEFINIERINGEN AV ÄKTENSKAPET

De som stöder det klassiska äktenskapet blir föremål för marginalisering och offentlig utskällning. Av skolorna förutsätter man att de ger sexualuppfostran i linje med det omdefinierade äktenskapet. Föräldrarnas rätt att skydda sina barn från sådan ensidig skolundervisning är hotad. Yttrandefriheten är i fara om uppfattningen att det klassiska äktenskapet är unikt stämplas som diskriminering. Och om äktenskapet kan omdefinieras en gång, vad hindrar då att det definieras i riktning mot polygami?

ANVÄND DIN RÖST

Ingen borde behöva känna att han blir pressad eller utskälld för att han inte godkänner äktenskapets omdefiniering. I ett demokratiskt samhälle skall var och en ha frihet att uttrycka sina tankar. Uppfattningen av äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna är fortfarande mycket vanlig bland både beslutsfattare och medborgare i Finland och borde därför respekteras. Rösta i val på kandidater som lovar att stöda och verka för att bevara det klassiska äkta äktenskapet!

Hur får jag kontakt med er?

Om du vill ansluta dig som understödjare skall du fylla i understödsblanketten, som du hittar under länken ”Anslut dig till oss” (Liity meihin).

Du får kontakt med oss per e-post:

Styrelsen: aito.avioliitto(ät)gmail.com

Kundtjänsten:  info(ät)aitoavioliitto.fi

Intervjuer beviljar Susanna Koivula.

Läs mera i stadgarna (på finska): Aito avioliitto ry säännöt (pdf)