Perinteiseen avioliittokäsitykseen pitäytyvien oikeudet turvattava!

(Blogipoiminta: Petteri Hiienkoski; Uusi Suomi Puheenvuoro 27.6.2015)

”Avioliittoiässä olevilla miehillä ja naisilla on oikeus mennä avioliittoon ja perustaa perhe…”
Euroopan ihmisoikeussopimus (12§)

Edellinen eduskunta päätti joulukuussa niukalla enemmistöllä (105 – 92) muuttaa ikiaikaisen luonnon mukaisen avioliittokäsityksen ns. sukupuolineutraaliksi. Koska uudistus tehtiin kansalaisaloitteen pohjalta, sitä ei valmisteltu, kuten lainsäädäntöhankkeita yleensä. Lain muutoksen yhteydessä ei esimerkiksi tehty lapsivaikutusten arviointia vaikka siinä puututaan lapsen ihmisoikeuksiin.

Tullakseen maaliskuussa 2017 voimaan, uusi laki edellyttää lukuisia muutoksia lainsäädäntöön muun muassa adoptiolakiin. Ulkomailta peräisin olevien kokemusten perusteella lainmuutoksen ennakoidaan vaikuttavan myös kasvatus- ja koulutusinstituutioiden oppisisältöihin aina varhaiskasvatuksesta yliopistoihin asti.

Sikäli kuin lainmuutos astuu voimaan, perinteiseen avioliittokäsitykseen pitäytyvien ihmisoikeudet ovat uhattuina. Sen takia on välttämätöntä, että heille turvataan todellisesti oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen, uskonnon ja omantunnon vapauteen sekä oikeus valita lapsilleen annettava opetus avioliittokäsityksestä.

Tämä tarkoittaa sitä, että luonnon mukaisesta avioliittokäsityksestä kiinni pitävillä on laillinen oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää käsitystään kaikkien tiedotusvälineiden kautta. Oikeus vastaanottaa ja levittää tätä käsitystä avioliitosta ulottuu myös ja erityisesti julkisen palvelun Yleisradioon ja muihin julkisrahoitteisiin medioihin, kuten kotimaisiin elokuviin, ja velvoittaa näitä toimimaan tämän mukaisesti.

Perinteiseen käsitykseen pitäytyvien on myös oikeus tunnustaa uskontoa ja ilmaista vakaumustaan, jonka mukaan avioliitto on yksinomaan miehen ja naisen välinen, sekä harjoittaa tältäkin osin uskontoa paitsi yksilöllisesti myös yhteisöllisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei uskonnollisia yhteisöjä, joilla on vihkimisoikeus, voida velvoittaa vihkimään samaa sukupuolta olevia. Tästä poikkeavat vaatimukset loukkaavat uskonnonvapautta vastaan.

Yhteiskunnan tulee myös taata perinteiseen käsitykseen pitäytyville vanhemmille yhdenvertaisesti oikeus antaa lapselle tähän avioliittokäsitykseen perustuvaa kasvatusta ja opetusta sekä pidättäytyä tätä vastaan sotivalta sukupuolineutraalilta kasvatukselta ja opetukselta. Miten tämän oikeuden toteutuminen käytännössä turvataan varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa, on ratkaisematta. Jakautuvatko päiväkodit ja koulut esimerkiksi kahteen ryhmään, joista toisissa sovelletaan perinteistä ja toisissa sukupuolineutraalia avioliittokäsitystä?

Eduskunnan enemmistö kokonaisuudessaan tuskin ymmärsi lainmuutoksesta äänestäessään, millaisia seurauksia sillä tulee olemaan. Miehen ja naisen välinen avioliitto on yhteiskunnan perustava instituutio, jonka vaikutukset läpäisevät koko yhteiskunnan ja juuret ulottuvat ihmiskunnan historian alkuun. Sitä koskevaa muutosta ei sen takia olisi ylipäätään pitänyt voida tehdä muutoin kuin vaikeutetussa ns. perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Errare humanum est.

—–

Petteri Hiienkosken blogin löydät täältä

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com