Translain vaatimuksen perusteella ei ole steriloitu ketään Suomessa

Transaktivistit, ihmisoikeusjärjestöt, tiedotusvälineet ja poliitikot puhuvat usein perättömästi transihmisten ”pakkosteriloinneista” ja translain väitetään loukkaavan heidän kehollista koskemattomuuttaan ja kieltävän heiltä perheen perustamisen. Asia yhdistetään jopa eugeniikkaan ja kidutukseen. Tämän vuoksi monet luulevat, että transihmiset pakotetaan sterilisaatioleikkaukseen. Todellisuudessa Suomessa ei ole lainkaan transsukupuolisten pakkosterilisaatiota, vaan lisääntymiskyvyttömyysvaatimus, joka täyttyy hormonihoitojen vaikutuksesta. Eli hoito, jota potilaat itse haluavat tai jopa ponnekkaasti vaativat.

Vuoden 2003 alussa voimaan tullut translaki määrittelee asian ilmauksella, että ”esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä siitä, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön”.

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus on perusteltu translainvalmistelussa vuonna 2001:
”Edellytyksenä olisi myös lääketieteellinen selvitys lisääntymiskyvyttömyydestä, koska muussa tapauksessa saattaisi syntyä tilanteita, joissa henkilö, jonka sukupuoli on vahvistettu naiseksi, siittäisi lapsen tai henkilö, jonka sukupuoli on vahvistettu mieheksi, tulisi raskaaksi”.

Asiaan liittyy translain lisäksi steriloimislaki.  Siihen lisättiin vuodesta 2003 alkaen translain vuoksi oikeus saada sterilointi transsukupuolisuuden perusteella:
”Kun henkilö pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja elää tämän sukupuolen mukaisessa roolissa.” niin steriloimiseen voidaan ryhtyä  1 §:n 7 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa kahden lääkärin päätöksellä. Tätä lainkohtaa ei ole sovellettu kertaakaan tarkoituksessa täyttää translain vaatimusta.  THL:n rekisteriin ei ole raportoitu yhtään sterilisaatiota transsukupuolisuuden perusteella koko lainkohdan voimassaoloaikana vuodesta 2003 alkaen.  THL:n erikoissuunnittelija vastasi kysymykseen transsukupuolisten steriloimismääristä: ”Steriloimisrekisteriin ei ole ilmoitettu yhtään sterilointia tällä perusteella. Tätä kuitenkin selittää juuri se, että lain vaatima lisääntymiskyvyttömyys saavutetaan lääkkeillä ja siksi näitä tapauksia ei ilmoiteta meidän rekisteriin.”

Transihmiset käyttävät omasta halustaan ulkonäön muuttamiseen hormoneja, joilla on ehkäisyvaikutus, ja monet heistä haluavat lisääntymiselinten leikkauksia.  Jos joku yksittäinen transihminen on hakenut sterilisaatiota, on käytetty muuta perustetta kuin transsukupuolisuus. Ne ovat steriloimislaissa kolme lasta, 30 vuoden ikä, ehkäisyongelmat, oma tai periytyvä sairaus.
Translaki ei edellytä vastakkaisen sukupuolen vahvistamiseen hormonien käyttöä eikä leikkauksia, vaan transsukupuolisuusdiagnoosin, elämisen koetun sukupuolen mukaisessa roolissa ja hedelmättömyystodistuksen. Koska useimmat haluavat hormoneja,  kukaan ei ole hakenut sterilointia transsukupuolisuuden perusteella saadakseen hedelmättömyystodistuksen.  Lisäksi, transklinikan mukaan pelkkä kierukan käyttö hyväksytään hedelmättömyystodistuksen perusteeksi.  Jos haluaa lapsia, voi lopettaa hormonien käytön  ja kokeilla palautuuko hedelmällisyys, ellei ole omasta vaatimuksestaan poistattanut lisääntymiselimiään. Lapsen hankkiminen hormonihoidon jälkeen on erittäin harvinaista, joten ei ole myöskään tutkimuksia, miten pitkäaikainen hormonien käyttö vaikuttaa hedelmällisyyteen. Muutaman vuoden ajan on ollut mahdollista tallentaa transklinikalla sukusoluja hedelmöityshoitojen varalle.

Translain maininta lisääntymiskyvyttömyydestä on esitetty isona ihmisoikeusloukkauksena, joka ”pakottaa” transihmiset lapsettomuuteen. Käytännössä lainmuutos koskisi vain niitä harvoja transihmisiä, jotka yrittävät elää kehoinhon eli dysforian kanssa ilman hormonihoitoja tai leikkauksia. Translakikeskustelussa tosiasiallisesti hyvin pienestä periaatteellisesta asiasta on pidetty iso meteli.

Sterilisaatioon on nykyisessä tilanteessa oikeus, ei pakko.

 

Lähteet:

Translaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020563

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 2001: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_56+2001.pdf

Steriloimislaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700283

THL: Steriloinnit 2018 Tilastoraportti liitteineen https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/steriloinnit

”toisin kuin julkisuudessa usein esitetään, sterilisaatiota ei edellytetä (muuntohormonihoidot tuottavat infertiliteettiä, ja fertiliteetti saattaa palautua, jos hoidon keskeyttää).”
Kun sukupuoli on nuorelle ongelma Lääketieteellinen aikakausikirja DUODECIM 2018 https://www.duodecimlehti.fi/duo14555

”Suomessa vakiintuneen hoitokäytännön mukaan lisääntymiskyvyttömyyden vaatimuksen on katsottu täyttyvän henkilön käyttäessä itselleen oikeaksi kokemia sukupuolihormoneja eikä varsinaisia sterilisointitoimenpiteitä ole tehty kuin muutamissa tapauksissa, joissa hormonihoito ei ole potilaan muun terveydentilan vuoksi ollut mahdollinen.”
Lääkärilehti, Sukupuolen moninaisuus – lähestymistapa sukupuoleen muuttumassa? Katsaus­artikkeli 9.11.2018 https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/sukupuolen-moninaisuus-ndash-lahestymistapa-sukupuoleen-muuttumassa/?public=03e1e8ab6640d519c8a09cdc446fff55&fbclid=IwAR0NPU870ciaok9vTH0wyvk5qSK13iXYY4TsWdPxem1MShk9RBVx_azQbPI

”Vakiintuneen käytännön mukaan lain vaatima hedelmättömyys saavutetaan kuitenkin henkilön itsensä toivoman hormonihoidon ”sivuvaikutuksena”, eikä varsinaisia sterilisaatiotoimenpiteitä edellytetä.”
Transsukupuolisuus, Lääkärikirja Duodecim 8.8.2017 https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk01195

”Sukupuolen lääketieteelliseen korjaukseen kuuluvan hormonihoidon sivuvaikutuksena aiheutuvan hedelmättömyyden on Suomessa vakiintuneesti tulkittu täyttävän translaissa säädetyn lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen siitäkin huolimatta, että hormonihoidon vaikutukset ovat yleensä palautuvia. Translaissa ei nimenomaisesti säädetä, että lisääntymiskyvyttömyyden tulisi olla pysyvää. Sukupuolen korjaus sukuelinkirurgisin hoidoin puolestaan johtaa pysyvään lisääntymiskyvyttömyyteen. …
Sterilisaatioita on Suomessa tehty sukupuolen vahvistamisen vuoksi tiettävästi vain yksittäistapauksissa silloin, kun henkilön terveydentila on estänyt hormoni- tai sukuelinkirurgiset hoidot.”
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:23, Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset, Työryhmän loppuraportti Helsinki 2015, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74461/URN_ISBN_978-952-00-3584-6.pdf?sequence=1

 

Artikkelin on laatinut tietoihin perehtynyt vieraileva kirjoittaja.