Det europeiska medborgarinitiativet för äktenskap och familj har startat sin namninsamling

Den 4.4.2016 öppnades det europeiska medborgarinitiativet ( ECI )Mamma, Pappa och Barn (Mum, Dad & Kids) under webbadressen www.mumdadandkids.eu/fi . Initiativet vill förenhetliga begreppen äktenskap och familj inom europeisk lagstiftning. I Finland kan man ge sitt understöd både via nätet och på pappersblankett.

De definitioner på äktenskap och familj som EU- medborgare kan stöda genom sin namnteckning är följande: Äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. Familjen grundar sig på äktenskapet och/eller släktskap i nedstigande led. (”Le marriage est l’union durable d’un homme et d’une femme” et ”la famille est fonde’e sur le mariage et/ou la descendance”). De här definitionerna på äktenskap och familj speglar alla EU-medlemsstaters nationella lagstiftade grund och respekterar de grundrättigheter som finns omnämnda I Europeiska Unionens grundlags 9:e artikel. Enligt den har varje medlemsstat rätt att bestämma om äktenskap och familj.

Det finns ett behov av att förenhetliga dessa begrepp därför att man ofta inom europeiskt lagstiftningsarbete hänvisar till direktiven 2004/38/EY och 2003/86/EY angående texter som berör äktenskap och familj. Begreppsförvirring råder i och med att medlemsstaternas nationella lagstiftning skiljer sig från varandra och fastän man hänvisar till definitionen äktenskap och familj, så varierar dessa definitioner från ett dokument till ett annat. Det här har i sin tur gjort Unionens lagstiftning komplex och svår att tillämpa och lett till stora motsättningar på senaste tid.

För att Europeiska Unionen skall beakta medborgarinitiativet och ta det till behandling behövs åtminstone en miljon insamlade stödförklaringar. Den här mängden understöd bör samlas från åtminstone 7 delstater som motsvarar en fjärdedel av unionens 28 delstater. För varje enskilt land krävs en procentuell mängd stödförklaringar per befolkningsmängd. För Finlands del behövs knappt 10.000 understöd .

Europeiska kommissionen registrerade medborgarinitiativet 11.12.2015. Insamlingstiden är 12 månader och sista dagen att underteckna stödförklaringen är 10.12.2016.

De stödförklaringar som ges via nätet lagras i en säker server som Europeiska Unionen upprättat. När insamlingen för medborgarinitiativet är avslutad levereras de stöd som getts via nätet och på pappersblankett i Finland till Befolkningsregistret för att kontrolleras.

Mamma, Pappa och Barn- medborgarinitiativet representeras i Finland av föreningen Äkta äktenskap (www.aitoavioliitto.fi)

En egen facebooksida har öppnats på adressen www.facebook.com/Mum-Dad-Kids-ECI-1526556771004742/?fref=ts

Tilläggsuppgifter om EU-medborgarinitiativet och arrangörer finns under adressen www.mumdadandkids.eu/fi

Kirjoittaja

Pasi Turunen
Tähän tietoja.