Aito avioliitto ry antoi Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) lausunnon translakiluonnoksesta

Aito avioliitto ry on antanut Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon hallituksen kaavailemasta translain luonnoksesta. Kyseisellä lakihankkeella on toinenkin, mahdollisesti sekaannusta aiheuttava pidempi nimi: ”Laki sukupuolen vahvistamisesta”. Nimestään huolimatta laki ei koske sukupuolen vahvistamista lapsen syntymän yhteydessä, vaan se käsittelee transsukupuoliseksi itsensä kokevan sukupuolen vaihtamista väestörekisteriin ja sen seurauksena kaikkiin asiapapereihin. Ilmaus ”vaihtaminen” on täysin oikea, sillä vaihtoehtoja on Suomen lain mukaisesti kaksi, mies tai nainen. Lausunnon antamista varten translakityöryhmämme analysoi koko pitkän, 87 sivua sisältävän lakiluonnoksen.

Lakiluonnoksen ongelmallinen lähtökohta

Lakiluonnos on nykyisessä muodossaan ongelmallinen. Se sisältää haittoja sekä hakijan itsensä että muun yhteiskunnan kannalta. Sellainen perusolettama, että lääketieteellinen selvitys voitaisiin sivuuttaa kokonaan on väärä tai ainakin hakijalle itselleen epäedullinen ja johtaa muun yhteiskunnan hankaliin tilanteisiin, ellei lain sovellusalaa määritetä selvärajaisesti. Terveydenhoidon ja lääketieteen kannalta on oleellisen tärkeää säilyttää tieto lisääntymisbiologisesta sukupuolesta ja oikeudelliselta kannalta on oleellista säilyttää pysyvästi tieto kaikista sukupuolen vaihdoksista.

Helpompi tie

Lopputulema on, että kokonaan uuden ja tässä muodossa keskeneräisen translain sijaan olisi paljon yksinkertaisempaa vain korvata nykyisessä translaissa lisääntymiskyvyttömyyttä vaativa kohta jollain muulla väärinkäytökset estävällä menettelyllä ja säilyttää laki muuten sellaisenaan. Tätä ajatusta tukee myös Aito avioliitto ry:n Taloustutkimuksella teettämä mielipidetutkimus, jossa minkään puolueen kannattajien enemmistö ei tue radikaaleja muutoksia translakiin.

STM:n lausuntopyyntö

Lausunnonantajia oli melkoisen monta, 85 kappaletta, joista huomattava määrä oli hallituksen lakiesitystä lobbaavia tai jopa vieläkin radikaalimpia uudistuksia vaativia järjestöjä.  STM:n lausuntopyynnössä oli yhdeksän kysymystä. Lausunnostamme tuli aika pitkä, noin kahdeksan sivua kaikkinensa. Koko lausuntomme voi lukea STM:n sivuilta, sieltä ”Asiakirjat”-osion alta lausunto numero 28. Ongelmakenttään pääsee tutustumaan aika hyvin jo ensimmäisen kohdan vastauksestamme, joka löytyy kopiona alla.


Asia: VN/1070/2021 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

1. Kommenttinne liittyen sukupuolen vahvistamisen edellytyksiin (1 §):

Nykyisellä translailla on tietyt sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta tärkeät tehtävät:

  • Se suojelee muutoksen hakijaa itseään impulsiivisilta tai sosiaalisten vaikutusten aikaansaamilta, usein virheellisiltä päätöksiltä, jotka voivat haitata hänen koko loppuelämäänsä.
  • Yhteiskunnan kannalta se antaa sukupuolen vaihtamista hakevalle oikeuksia ja asettaa velvoitteita harkitusti ja lain käytön kannalta ennakoitavalla tavalla. Samalla se suojelee muiden oikeuksia loukkauksilta, joita sukupuolen mielivaltainen muuttaminen voisi käytännössä aiheuttaa.

Nykyinen translaki suojelee sukupuolen muutoksen hakijaa, kun se vaatii lääketieteellisen selvityksen ennen sukupuolen oikeudellista muuttamista. Ensisijaisesti se suojelee häntä itseään haittaavilta impulsiivisilta tai sosiaalisen ympäristön aikaansaamilta harkitsemattomilta päätöksiltä. Myös nykyinen vaatimus toisessa sukupuoliroolissa eletystä minimiajasta suojelee yksilöä liian hätäisiltä päätöksiltä ja testaa hakijan todellisia motiiveja sukupuolenvaihtoon. Lääketieteellinen selvitys on hakijan oma etu, eikä suinkaan haitta silloinkin, kun se ei vastaa hakijan omaa tahtotilaa. Tilanne, jossa hakija kokee siinä määrin epämiellyttävää oloa, että haluaisi vaihtaa sukupuolensa, on aina lääketieteellistä huomiota vaativa tilanne, koska sen taustalla on usein aivan muita juurisyitä. Terveydenhoidon kuluissa säästäminen tai pelkkä hakijan tahto eivät ole hyväksyttäviä perusteita jättää lääketieteellinen selvitys tekemättä. Siis ajatus oikeudellisen sukupuolen eriyttämisestä lääketieteellisistä selvityksistä ei ole sukupuolen muutosta hakevan edun mukainen. Se ei ole myöskään hakijan edun mukainen sellaisessa tilanteessa, että henkilö ei ole kykenevä arvioimaan omaa tilaansa neutraalisti.

Esitetty lakiluonnos aiheuttaisi oleellisia haittoja myös muille kuin hakijalle itselleen. Lainsäädännön ja yhteiskunnan kannalta ongelmallisinta on se, että ellei lakiesityksen sovellusalaa tehdä tarkemmin rajatuksi, nykyisessä muodossaan se mahdollistaisi muiden kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien, kuten yksityisyyden suojan, loukkaamisen. Esitys antaa mahdollisuuden saada oikeuksia ja välttää velvollisuuksia mielivaltaisesti yksilön oman tahdon mukaan, sen sijaan voimassa oleva translaki estää mielivaltaiset oikeudellisen sukupuolen vaihdokset.

Lakiluonnoksen lähtökohta on se, että oikeudellisen sukupuolen voisi muuttaa pelkästään hakijan tahdosta ja miten monta kertaa tahansa ottaen kuitenkin huomioon hakemuksen yhden kuukauden käsittelyajan. Lakiluonnoksen perusteluissa toistuu tähän liittyen yksi ajatusvirhe. Useissa kohdissa esitetään, että hakijan lisääntymisbiologinen sukupuoli tai transtausta saattaisi tulla muiden tietoon, ellei kyseistä lakiesityksen kohtaa toteutettaisi. Mutta se tulee joka tapauksessa muiden tietoon, jos tehdään vain oikeudellinen sukupuolen muutos, kuten laissa esitetään. Tämä aiheuttaisi varmasti ongelmia käytännössä. Esimerkiksi jos parrakas mies muuttaa oikeudellisen sukupuolensa naiseksi, ilman kehollisia muutoksia. Lakiesityksen mukaan hän olisi nainen, jonka täytyisi pystyä salaamaan se, että hän on edelleen sekä lisääntymisbiologisesti että ulkonäöltään täysin sama mies kuin ennenkin. Millaisia tarkoituksia sukupuolen salaaminen ja sitä auttava lainsäädäntö ensisijaisesti palvelisi tässä tilanteessa ja miksi lakiesityksessä oletetaan, että ristiriitaisuutta fyysisen ulkonäön ja oikeudellisen sukupuolen välillä ei havaittaisi?

Lakiluonnos ei sisällä mitään mekanismia selkeiden väärinkäytösten estämiseksi. Tilanne, jossa henkilö haluaa muuttaa pelkän oikeudellisen sukupuolen ilman ulkoisen olemuksen muutosta, eikä sitä voida lääketieteellisesti arvioida, voi johtua muista syistä kuin transsukupuolisesta kokemuksesta. Lakiluonnoksen ajatus, että pelkkä rekisteröintiviranomainen voisi tehdä arvioinnin ilman terveydenhuollon vahvistamia faktoja, on helppoa jo ennakolta nähdä käytännössä mahdottomaksi.

Lääketieteen, terveydenhoidon ja joidenkin muiden syiden vuoksi on tärkeää, että väestörekisterissä säilytetään tieto lisääntymisbiologisesta sukupuolesta, vaikka oikeudellista sukupuolta käytettäisiin lain sovellusalan mukaisiin tarkoituksiin. Lain sovellusala tulisi rajata tarkemmin siten, että oikeudellista sukupuolta ei voisi soveltaa tapauksissa, joissa lisääntymisbiologisella sukupuolella on merkitystä terveyden, turvallisuuden, yksityisyyden, reilun kilpailutilanteen tai muun oleellisen seikan perusteella, kuten lääketiede ja terveydenhoito, vankeinhoitolaitokset, yksityisyyttä vaativat tilat kuten pesu- ja puku- ja wc-tilat, ja urheilu.

Esitetyllä radikaalilla lailla olisi merkittävät vaikutukset myös naisten ja miesten tasa-arvoon. Nykyisin monissa julkisissa yhteisöissä on jopa vaatimus tietystä sukupuolten välisestä jakaumasta, kuten vaikkapa kunnallisissa lautakunnissa tai jopa alakoulun johtokunnassa. Myös yksityisellä puolella on suosituksia esimerkiksi pörssiyritysten hallituspaikkojen sukupuolijakaumasta. Nämä kaikki vaatimukset ja suositukset menettäisivät merkityksensä, mikäli niitä pystyisi kiertämään vain omalla sukupuolenvaihtoilmoituksella. Vuosikymmenten työ naisten tasa-arvon puolesta valuu hukkaan vähemmistöoikeuksille tässä kontekstissa annetun liiallisen painoarvon vuoksi. Miesten ja naisten tasa-arvon suojaamiseksi uuteen translakiin tulisikin kirjata vaatimus, ettei ko. henkilöä voida valita vaihdetun sukupuolen johdosta määräaikana, esimerkiksi vuoteen sukupuolenvaihdoksesta, mihinkään tiettyä sukupuolta vaativaan luottamustehtävään tai toimeen. Tämä vähentäisi mahdollisuutta hyötymistarkoituksella tehtyyn sukupuolen vaihdoksen kirjaamiseen.

Entäpä näinä epävarmoina aikoina vaikutukset maanpuolustukseen? Nykyisin sekä ase- että siviilipalveluksesta kieltäytyvät miehet eli täyskieltäytyjät tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Uuden translain myötä miehet vapautuisivat kummastakin palveluksesta vain ilmoittamalla olevansa naisia. Voidaan pitää varmana, että lain luomaa porsaanreikää hyödynnettäisiin.

Vaikka lakiesityksessä puhutaan yleisluontoisesti mahdollisuudesta tehdä oikeudellisen sukupuolen vaihdos harkitsemattomasti, niin sen lisäksi on oleellista myös täysi-ikäisyyden harkinta nimenomaan tässä trans-asiayhteydessä. On varmaa tieteellistä näyttöä siitä, että merkittävällä osalla tutkituista tapauksista trans-identiteetti ei ole vakiintunut vielä 18 vuoden iässä. Tutkimuksen mukaan 84 % trans-tuntemuksia omaavista nuorista kasvaa lopulta alkuperäiseen sukupuoleensa aikuistuessaan. Itsensä lukitseminen ennen aikaisesti vastakkaiseen sukupuoleen sosiaalisesti tai oikeudellisesti on haitallista myöhemmän elämän kannalta, ja aiheuttaa kynnyksen palata alkuperäiseen sukupuoleen. Näitä ongelmia on käsitelty viitteineen yksityiskohtaisesti https://rogd.fi -sivustolla.

Nykyinen translaki on sekä transhenkilöksi itsensä kokevan oman suojan että muun yhteiskunnan kannalta toimivampi kuin uusi lakiluonnos transhenkilön sukupuolen vahvistamisesta. Sekaannuksen välttämiseksi lain nimessä tulisi näkyä selvästi, että kyseessä on laki transhenkilön (eikä synnynnäisen) sukupuolen vahvistamisesta. Translain sisältämä maininta lisääntymiskyvyttömyydestä on käytännössä merkityksetön. Ketään ei ole steriloitu Suomessa sen perusteella. Tämä lainkohta on kuitenkin estänyt väärinkäytöksiä ja jokin korvaava suojamenettely väärinkäytöksiä vastaan tarvitaan, jos translaista poistetaan tämä kohta. Yksinkertaisin, helpoin, nopein ja suositeltavin muutos olisikin vain korvata kyseinen kohta nykyisessä translaissa jollain muulla väärinkäytöksiä estävällä rajoituksella ja säilyttää muuten translaki ennallaan.