Poliittista ideologiaa opetussuunnitelman varjolla — vanhemmat vastustavat

Helsingin kaupunki kiistanalaisella poliittisella asialla

Helsingin Sanomat kertoi 25.1.2023, että Helsingin kaupunki aikoo järjestää sateenkaarityöpajan kaikille peruskoulun 6.-9.-luokkalaisille pääosin kevään aikana ja lopuille syksyllä. Kaupunki käyttäisi veronmaksajien rahaa tähän hankkeeseen 100.000€. Opettamaan tulisi henkilöt Seta: sta, jota ei voi pitää neutraalina toimijana, vaan kyseessä on etujärjestö, jonka poliittisen luonteen havaitsee kiistatta kyseisen järjestön sivuiltakin.

Pakollinen osallistuminen — siis mitä?

Uutisessa kiinnittää huomiota pienemmällä painettu teksti:

”Työpajat ovat osa opetussuunnitelmaa, eivätkä huoltajat voi kieltää lastensa osallistumista niihin.”

Kumpikaan lause ei pidä paikkansa:

1) Työpajojen indoktrinoiva opetus on opetussuunnitelman vastaista.

2) Se, että vanhemmat eivät voisi kieltää haitallisen setalaisen ideologian tarjontaa lapsilleen, ei pidä paikkansa.

Väite, että propagandaa on pakko kaikkien kuunnella, on vanhempia vähättelevä. Se loukkaa heidän oikeuksiaan olla lastensa ensisijainen kasvattaja. Vanhemmilla on kiistaton vanhempainoikeus kieltää kouluissa heidän lapsiinsa kohdistuva ideologinen, vakavasti haitallinen vaikuttaminen.

Koulun tehtävä on opettaa nuorille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja, eikä kuten nyt yritetään tehdä, syöttää jopa pakon uhalla kiistanalaisia näkemyksiä. Sekä Helsingin kaupungille että myös kouluille pitäisi olla selvää, että opetuksen täytyy olla neutraalia, eikä pakottamisyritykset propagandan kuunteluun ”kouluopetuksena” ole asiallisia eikä hyväksyttävää toimintaa.

Aito avioliitto ry sai kutsun Studio Kryptan tuottamaan ohjelmajaksoon, joka käsittelee näitä asioita ja oikaisee vääriä käsityksiä. Ohjelmassa oli mukana Arto Jääskeläinen Aito avioliitosta, sekä Juuso Mäkinen, joka tarkasteli asioita sekä peruskoulun opettajan että pastorin näkökulmasta.

Opetussuunnitelman tarkoitushakuinen tulkinta

Opetushallituksen määräystä tulkitaan usein väärin ja käytetään ideologisten asioiden edistämiseen.

Opetushallituksen oppaassa ”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014” (POP 2014) sivulla 18 kolmas kappale käsittelee sukupuolten tasa-arvoa eli tyttöjen ja poikien tasa-arvoa. Ilmausta ”sukupuolen moninaisuus” käytetään merkityksessä, että on käytökseltään, lahjoiltaan ja kiinnostukseltaan eri ammatteja kohtaan erilaisia yksilöitä niin tytöissä kuin pojissakin. Lainaus:

”Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja.”

Tytöt voivat siis halutessaan kouluttautua esimerkiksi raskaaksi mielletylle rakennusalalle ja pojat puolestaan naisvaltaisiin hoito- ja hoiva-ammatteihin. POP 2014 on voimassa edelleen ja tuo on, mihin OPH velvoittaa liittyen ilmaukseen ”sukupuolen moninaisuus”. Kyse olikin roolimalleista, ei mistään lukemattomista sukupuolista, kuten Seta aktiivisesti markkinoi asiaa!

Myöhemmin julkaistu Tasa-arvotyö on taitolaji -opas ei velvoita kouluja. Opas sisältää lukuisasti kiistanalaisia setalaisia mielipiteitä, joita kouluopetuksessa ei tarvitse eikä pidä opettaa. Isoimmat ongelmat liittyvät oppaan biologiasta poikkeaviin mielipiteiseen ”voit valita itse sukupuolesi” ja ”tuntemus on sukupuoli”, joka aiheuttaa terveydenhoidon tilastoissa voimakkaasti näkyvän ongelman sukupuolihämmennyksenä nuorten keskuudessa.

Vanhempainoikeuksien oikeudellinen perusta

Suomi on ratifioinut ainakin kaksi tätä asiaa koskevaa kansainvälistä sopimusta ja myös Suomen tavanomaisessa lainsäädännössä todetaan vanhempien ensisijaisuus lastensa kasvattajina.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmänen lisäpöytäkirja, 2 artikla

Keneltäkään ei saa kieltää oikeutta koulutukseen. Hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen alalla omaksumiaan tehtäviä valtion tulee kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän omien uskonnollisten ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus.

YK:n lapsenoikeuksien sopimus, artikla 18 mukaan vanhemmilla tai tapauksesta riippuen laillisilla huoltajilla ja holhoojilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä.

Sopimusvaltiot pyrkivät parhaansa mukaan takaamaan sen periaatteen tunnustamisen, että vanhemmat vastaavat yhteisesti lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä. Vanhemmilla tai tapauksesta riippuen laillisilla huoltajilla ja holhoojilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä.

Suomen lainsäädännön mukaan vanhemmat ovat lastensa ensisijaisia kasvattajia. Tämä tulee esiin esimerkiksi lastensuojelulaissa 13.4.2007/417 2§:

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983) säädetään.

Vanhemmat, puolustakaa oikeuksianne!

Kouluopetuksen sisältöjen poliittinen vääristyminen ja kiistanalaisten näkemyksien opettaminen lapsille ja nuorille totuutena, on huolestuttanut vanhempia jo pitkän aikaa. Teemoja on monia, mutta Setan toiminta kouluissa on niin provosoivaa, omavaltaista ja vanhempia loukkaavaa, että se sai aikaan Setakielto-sivun syntymisen tiedottamaan vanhempien oikeuksista ja ohjaamaan vanhempia puolustamaan oikeuksiaan haitallista ideologista vaikuttamista vastaan.

Mikään laki, asetus, määräys tai opetussuunnitelma (OPS) ei vaadi eikä voi vaatia, että Setan saisi laskea tulemaan koululle levittämään ideologisia näkemyksiään ja vaikuttamaan haitallisesti nuoriin. Vanhemmilla on laillinen oikeus kieltäytyä setalaisesta opetuksesta.

Aito avioliiton tekemät lomakkeet, joilla vanhemmat voivat ilmaista kantansa opetuksen sisällöstä koulussa tai päiväkodissa, löytyvät yhdistyksen sivuilta ”aitoavioliitto.fi” kohdasta ”Materiaalit”, mutta saat suoraan peruskoululomakkeen tästä ja päiväkotilomakkeen tästä.

Kannan ilmaisemisesta ei voi olla minkäänlaista vahinkoa. Hiljaa alistuminen sen sijaan mahdollistaisi vanhempien mielivaltaisen kohtelun jatkossakin.

Kasvurauhaa lapsille ja nuorille

Nuoria ei pidä ruokkia tyytymättömyydellä omaan sukupuoleensa eikä myöskään poikkeavuuden ihannoinnilla, jota eräät musiikki-idolit ovat tehneet.

Olisi toivottavaa, että tiedotusvälineet eivät levittäisi kritiikittömästi setalaisia näkemyksiä ja sen sijaan tukisivat nuorten normaalia kasvua.

Nuoren normaalia kasvua ei pidä hämmentää yleistämällä kaikki nuoruuden ongelmat ja epävarmuus johtuvaksi jollain tavalla omasta sukupuolesta tai sen ”viasta”. Puhe sukupuolen ”korjaamisesta” välittää ajatuksen, että sinussa on vikaa, et ole hyvä sellaisena kuin olet. Liki kaikki nuoret ovat tyytyväisiä synnynnäiseen sukupuoleensa saavutettuaan aikuisuuden vaikka heillä nuoruusiässä olisi esiintynyt tyytymättömyyttä omaan sukupuoleensa ja halu muuttaa sukupuolensa. Kouluilla on hyvä syy kohteliaasti kieltäytyä Setan henkilöiden tarjouksista tulla pitämään oppituntia koululla.

Poliittinen kannanotto liputuksella?

Suomessa on vain yksi symboli, joka edustaa kaikkia suomalaisia eli Suomen lippu. Kouluissa on oppilaita kaikenlaisista yhteiskuntaryhmistä ja he edustavat hyvin monenlaisia vakaumuksia. On käsitettävää, että koulun tulisi olla poliittisesti neutraali ympäristö, jossa ei tahallisesti loukata eri tavoin ajattelevia eikä myöskään suosita jotain yksittäistä ryhmää. Tämän vuoksi ei ole sopivaa levittää kouluympäristöön muunlaisia poliittisia symboleita, kuten esimerkiksi sateenkaarilippuja, feministilippuja tai natsilippuja. Pride-lippu korostaa yhtä ryhmää ja on kiistatta loukkaava liputus monen muun kannalta.

Pride-lipututusta ei voi taloyhtiöissäkään tehdä ilman kaikkien osakkaiden yksimielisyyttä. Tämä on selvä merkki myös kouluille asian suhteen. Ei ole tasapuolista, asiallista eikä kohteliasta muita kohtaan pitää esillä yhtä ryhmää korostavaa ja suosivaa Pride-lippua, vaan se on provokaatio.

Hyvän tavan vastaista mainontaa

Pride-liputusta voidaan koulutilan tapauksessa pitää myös hyvän tavan vastaisena mainontana, johon tulee suhtautua tiukemmin kohderyhmän ollessa alaikäisiä. Symbolin edustama sukupuoli-ideologia on alaikäisille haitallista. ja täyttää siten hyvän tavan vastaisen maininnan tunnusmerkistön.

Haitalliset symbolit pois koulualueelta

Jokaisella on oikeus vaatia koulun tasapuolisuutta ja neutraaliutta loukkaavan poliittisen liputuksen, kuten sateenkaariliputus, poistamista koulun tiloista ja alueelta. Vaatimus näiden nuorille haitallisten symbolien poistamisesta koulualueelta on syytä tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla rehtorille, joka vastaa koulun toiminnasta ja oppiympäristön asiallisuudesta. Yllä olevaa tekstiä, kuvaa tai koko tätä artikkelia saa lainata suoraan myös kannanottoon.

Minne menet, Suomen koulu?

Koulut näyttävät yhä enemmän Suomessa ideologisen lobbauksen villiltälänneltä. Moni vanhempi henkilö muistaa Pirkkalan kokeilun ja asialla oli kouluhallitus eli nykyinen opetushallitus, OPH. Sitten tuli ”sukupuolen moninaisuus”, johon OPH myös kajosi. Muistetaan myös uusfeministinen tarjonta kouluissa. Kiistanalaiset näkemykset olivat saaneet osansa myös terveystiedon kirjassa ja samoin suomenkielen opetukseen tuotiin ideologisilla näkemyksillä täytettyjä sekä alatyylisiä kirjoja. Oppimateriaalien muuttuminen viime aikoina sähköisiksi vie ilmiötä piiloon vanhempien silmiltä, mutta joistakin oppimateriaaleista on nähty jo, että opiskeltavien teemojen sivuilta nyt linkitetään kiistanalaisiin ideologisiin näkemyksiin ”asiantuntijasivuina”. Asian vierestä, muuan oppilas kommentoi, että painetut kirjat ovat huomattavasti parempia oppimisen kannalta. Paljon jää nykyään opettajan vastuulle, millaisia materiaaleja opetuksessa käytetään.

14.2.2023 13:20 Päivitetty artikkelin ulkoasua ja lisätty kappale hyvän tavan vastaisesta mainonnasta.