Eduskunta hyväksyi ongelmallisen esityksen translain korvaajaksi eikä suostunut edes lasten kasvurauhaan

Eduskunta hyväksyi numeroin 113/69, 17 poissa nykyisen translain korvaajaksi sangen väljän, väärin kohdistetun ja porsaanreikiä täynnä olevan ”kuka-tahansa-lain”, viralliselta nimeltään Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.  Lain radikaalein ongelmakohta sen lisäksi, että se antaa oikeuksia tarpeettomasti kenelle tahansa eikä vain pienelle vähemmistölle, on tuoda samalla lainsäädäntöön uusi ideologinen ja haitallinen käsite:  Laki nostaa tuntemukset ylemmäksi asiaksi, kuin luonnontieteellinen totuus ihmisestä miehenä ja naisena eli syöttää Gender-ideologiaa lainsäädäntöön.

Koskaan ennen lainsäädännön historiassa tunnetta ei ole nostettu ylemmäksi, kuin objektiivinen totuus asiasta ja koskaan ennen ei ole alettu tallettaa ihmisten tuntemuksia väestötietoihin, vaan perusteena on tätä ennen ollut aina todennettu tieto, joka tarkoittaa minimissään lääketieteellistä arviointia. Siihen tarkoituksen ei ole olemassa mitään parempaa tapaa.

Lakiesitys poikkesi paljon siitä, mitä oli kirjattu hallitussopimukseen eikä siten sitonut Keskustan kansanedustajia. Niukka enemmistö Keskustasta äänesti lakiesitysta vastaan äänin 13/12 ja poissa oli 5.

Ei ole mitään syytä, miksi lakiesityksen pitäisi koskea kaikkia, eikä vain vähemmistöä. Lakiesitys on vahvan vasemmistotaustainen. 150 sivuinen lakiteksti syöttää laajasti mukanaan tuon ryhmän ideologisia käsityksiä ja on rasittavaa luettavaa lukemattomine asiavirheineen, jotka yhdistyksemme kommentoi yksityiskohtaisesti jo aiemmin lausunnossa Sosiaali- ja terveysministeriölle.  Tämän muistaen voi vain kummeksua, miten ihmeessä kukaan Kokoomuksesta voi äänestää näin ideologisen lakiesityksen puolesta?   Kokoomuksen kansanedustajien toiminta jaksaa järkyttää toistuvasti alkuperäisiä ”koti, uskonto, isänmaa” -ihmisiä, jotka muilta osin olisivat puolueen kannattajia.  Lakiesitys meni läpi vain sen takia, että Kokoomus tuki lakiesitystä odotettua laajemmin, 24 puolesta, 10 vastaan ja yksi poissa.

Eduskunta ei halua antaa edes kasvurauhaa lapsille ja nuorille

Järkytystä epäonnistuneen lain hyväksymisen päälle lisää se, että eduskunta ei suostunut edes suojelemaan alaikäisiä jatkossa: Eduskunta hyväksyi  hallituksen lakiesitykseen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa lisätyn lausuman, että aletaan valmistella lasten translakia.  On uskomattoman vastuutonta ja täysin ala-arvoista toimintaa uhrata lapset ja nuoret tämmöisillä asioilla jatkossa.  Eduskunta hylkäsi kansanedustaja Päivi Räsäsen esityksen antaa lapsille kasvurauha.

Ehdotetut selvitykset lapsivaikutuksista tai sukupuolivaikutuksista estettiin

KD:n kansanedustajat toivat seitsemän lausumaehdotusta, joilla olisi suojeltu lapsia ja nuoria sekä tehty selvitykset lain vaikutuksista lapsiin, naisiin, tasa-arvoon sekä mahdollisuuteen saada hoitoa jatkossa.  Eduskunta ei halunnut kuitenkaan sallia mitään näistä järkevistä ehdotuksista, ei edes selvityksen tekemistä lapsivaikutuksista. Miten lapsen psyykeen vaikuttaa, jos perheen äiti yht’äkkiä muuttaa sukupuolensa ja hänestä tuleekin ”isä” tai nykyinen isä muuttuukin yht’äkkiä ”äidiksi”.  Selvityksen tekemistä lain vaikutuksesta tasa-arvoon ei myöskään hyväksytty.

KD:n lausumaehdotukset:

Lausumaehdotus
Päivi Räsänen (kd) Peter Östmanin (kd) kannattamana:
1. Eduskunta edellyttää, että lapsille ja nuorille annetaan kehitys- ja kasvurauha eikä mah-
dollisuutta vaihtaa sukupuolta laajenneta alaikäisiin ja että sen sijaan sukupuolidysforiasta
kärsiville lapsille ja nuorille mahdollistetaan monipuolista ja moniammatillista tukea ja
apua sukupuolidysforian hoitoon ja sen perustavanlaatuisten syiden selvittämiseen.”
2. Eduskunta edellyttää, että lapsia ja nuoria koskevassa lainsäädännössä ja opetussuunni-
telmissa tehdään selkeä ero sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun vä-
lillä.
3. Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen, miten vanhemman tekemä suku-
puolenvaihdos vaikuttaa lapseen.
4. Eduskunta edellyttää, hallitus laatii selvityksen, onko lainsäädäntö vaikuttanut heiken-
tävästi sukupuolenvaihdosta harkitsevan henkilön mahdollisuuteen päästä esimerkiksi
mielenterveys- taikka neuropsykiatristen palveluiden piiriin, mikäli sukupuolenvaihdos ei
edellytä lääkärinarviota sukupuolen vaihdosta harkitsevan terveydellisestä tilanteesta ja
vaihtamisen perusteista.
5. Eduskunta edellyttää, hallitus laatii selvityksen lain vaikutuksista sukupuolten väliseen
tasa-arvoon.
6. Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa, että sukupuolenvaihdoksen tehneen henki-
lön aiempi sukupuolihistoria mahdollisine rikosrekistereineen on riittävän kattavasti sel-
laisten viranomaistahojen saatavilla, jotka tarvitsevat tietoa varmistaakseen sen, ettei las-
ten ja nuorten parissa työskentele tai muuten toimi heidän turvallisuutensa kannalta sopi-
mattomia henkilöitä ja että hallitus tuo tarvittaessa lakimuutosesityksen eduskunnalle tie-
donsaannin parantamiseksi.
7. Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen, miten lainsäädäntö vaikuttaa suku-
puolten jaottelua naisiin ja miehiin sisältäviin tutkimuksiin ja tutkimustuloksiin sekä nii-
den verrattavuuteen.

Perussuomalaisten lausumaehdotuksen kopiota ei löytynyt eduskunnan pöytäkirjasivulta.  Kaksi lausumaehdotusta löytyy kuitenkin Valiokunnan mietinnöstä StVM 42/2022:

Vastalauseen lausumaehdotukset
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee ja tuo eduskuntaan esityksen lainsäädän-
nöstä, jolla varmistetaan naisena syntyneiden urheilijoiden oikeuksien toteutuminen la-
jeissa, joissa urheilijan transtausta antaa hänelle epäreilun kilpailuedun naisena syntynei-
siin urheilijoihin nähden.
2. Eduskunta edellyttää, että hallitus toteuttaa sukupuolen vahvistamiseen liittyvästä lain-
säädännöstä asianmukaisen sukupuolivaikutusten arvioinnin, jossa huomioidaan erityises-
ti lainsäädännön vaikutukset naisina syntyneisiin henkilöihin, heidän oikeuksiinsa ja tur-
vallisuuteensa, ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta naisena syntyneiden henkilöi-
den turvallisuutta tai asemaa muutoin ei heikennetä.
Helsingissä 19.1.2023
Arja Juvonen ps
Minna Reijonen ps

Useiden kansanedustajien täysin hulluksi kuvailemaa lakiesitystä vastustivat vahvasti myös Ano Turtiainen Valta kuuluu kansalle -puolueesta sekä Harry Harkimo Liike NYT-puolueesta.

Mielenilmaus eduskuntatalon edessä

Yhdistyksemme järjesti mielenilmauksen yhteistyössä Sanan- ja uskonnonvapaus ry:n (SUV) kanssa äänestyspäivänä 1.2.2023 alkaen kello 13:00. Hyvin pikaisesti syntyneeseen tilaisuuteen saapui puhujia läheltä ja kaukaa, pitkämatkalaiset olivat tulleet paikalle Turusta ja Tampereelta. Tilaisuuden avauspuheenvuoron käytti kansanedustaja Sari Tanus ja hänen jälkeensä Helsingin kaupunginvaltuutettu Mika Ebeling, Reetta Angelvo-Riipinen, SUV koordinaattori Mirja-Riitta Sjöholm, evankelista Jukka Putkonen, yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja KD:n kansanedustajaehdokas Uudellamaalla Arto Jääskeläinen sekä Einari Peura. Varatuomari Esko Nurminen kävi kertomassa ikävän äänestystuloksen ja lopuksi Mirja Kolehmainen piti loppupuheen. Yhdistyksen hallituksen jäsen Tuulikki Tepora juonsi tilaisuuden, käytti oman puheenvuoron ja osallistui myös rukoushetkien toteutukseen.

Peli ei ole pelattu, eduskuntavaalit tulevat

Tiedetään hyvin, että mielipidemittauksen mukaan äänestäjät eivät pidä lainkaan näin radikaalista laista, joka ei palvele hyvin ketään, mutta aiheuttaa ongelmia jatkossa.  Yhdenkään puolueen äänestäjissä ei ole enemmistökannatusta näin mielivaltaiselle laille. Alla mielipidemittauksen tulos, lisää tuloksia on täällä.

Muistathan eduskuntavaaleissa, ketkä kansanedustajat eivät kunnioita kansan tahtoa, haluavat altistaa lapset ja nuoret ongelmille ja kannattivat äänestyksessä tätä muiden oikeuksia loukkaavaa lakiesitystä!