Onko hallitus luomassa samaa sukupuolta oleville pareille ohituskaistan avioliittoon?

Eduskunta edellytti 12.12.2014 kirjelmässään EK 41/2014 vp, että hallitus ryhtyy viivytyksettä valmistelemaan esitystä tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämistä muutoksista tarvittaviin muihin lakeihin ja antaa esityksen eduskunnan käsiteltäväksi 31.12.2015 mennessä. Kirjelmän lausuma edellyttää hallituksen esityksen antamista muutoslain 156/2015 voimaan tulon edellyttämistä muutoksista muihin lakeihin, ei muuta.

Oikeusministeriö on laatinut asiaa koskien luonnoksen ”Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi” 7.10.2015.

Ilmeisesti oikeusministeriö aikoo esitellä luonnoksen valtioneuvostolle torstaina 15.10.2015.

Oikeusministeriön luonnoksessa esitetään muun muassa, että avioliittolakiin (234/1929) lisättäisiin uusi pykälä 1 a §, joka kuuluisi seuraavasti:

Suomessa rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat muuttaa parisuhteensa avioliitoksi tekemällä sitä koskevan yhteisen ilmoituksen maistraatille. 

Rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona siitä päivästä, jona maistraatti on saanut ilmoituksen”.

Jos tuollainen lakimuutos tulisi voimaan, niin parisuhteensa rekisteröineet osapuolet pääsisivät avioliittoon ohituskaistaa pitkin ilman avioliittoon vihkimistä. Esityksen mukaisen oikeuden hyväksyminen päästä avioliittoon pelkällä ilmoituksella tarkoittaisi avioliiton merkityksen muuttumista ja väheksymistä. Tuollaista oikeutta ei saa hyväksyä!

Lisäksi luonnoksessa esitetään useita muutoksia mm. rekisteröidystä parisuhteesta annettuun lakiin.

Eduskunnan kirjelmän EK 41/2014 vp sanoma tarkoittaa yksiselitteisesti, että kysymys on muutoksista, joita avioliittolain muutoslaki edellyttää (”edellyttämistä muutoksista”). Oikeusministeriön luonnoksessa lukee ”Esityksen tavoitteena on tehdä lainsäädäntöön avioliittolain muutoksesta johtuvat välttämättömät muutokset”.

Avioliittolain säännökset eivät olisi ristiriidassa rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain säännösten kanssa, vaikka avioliittolain muutoslaki 156/2015 tulisi voimaan. Eduskunnan kirjelmässä annetun toimeksiannon toteuttaminen ei edellytä hallitukselta esitystä avioliittolain eikä rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain (950/2001) muuttamisesta. Tuosta huolimatta oikeusministeriö esittää omavaltaisesti muutoksia myös noihin lakeihin.

Kenen mandaatilla oikeusministeriö esittää ja mihin perustuen avioliittolain ja rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamista, vaikka eduskunta ei tuota edellyttänyt?

Avioliittolain mukaan avioliitto solmitaan vihkimisellä.

Avioliitoasetuksen (820/1987) mukaan avioliittoon vihittävät joutuvat ilmaisemaan tahtonsa ottaa kumppaninsa aviopuolisokseen rakastaakseen häntä myötä- ja vastoinkäymisissä.

Parisuhteensa rekisteröineet saisivat avioitua oikeusministeriön luonnoksen mukaan pelkällä ilmoitusmenettelyllä ilman, että heitä vihittäisiin avioliittoon ja ilman minkäänlaista sitoutumista osoittavaa tahdonilmaisua.

Mihin syyhyn perustuen joidenkin pitäisi saada avioitua ilman vihkimistä?

Seuraavasta periaatteesta ei saa poiketa: kaikki henkilöt, jotka haluavat avioliittoon, pitää vihkiä avioliittolain ja avioliittoasetuksen säännösten mukaisesti.

Jos oikeusministeriön ehdottama lakimuutos tulee voimaan, niin tulevaisuudessa avioliitossa voisi olla kahdenlaisia puolisoita:

 • aviopuolisoita, joiden avioliitto on solmittu vihkimisellä; ja
 • puolisoita, jotka ovat avioituneet ilmoitusmenettelyllä ilman, että heitä on vihitty avioliittoon.

Avioliittolain mukaan kihlakumppaneista tulee aviopuolisoita, kun vihkimisessä vihkijä toteaa heidät aviopuolisoiksi. Henkilöt, joita ei ole vihitty avioliittoon, eivät ole aviopuolisoita.

Aviopuolisoiden oikeussuhteita koskevat säännökset koskevat aviopuolisoita. Ne eivät koskisi sellaisia puolisoita, joille oikeus avioliittoon olisi auennut rekisteröityneestä parisuhteesta yhteisellä ilmoituksella.

Miksi tuota asiaa ei ole otettu huomioon oikeusministeriön luonnoksessa?

Jos oikeusministeriön ehdottama lakimuutos tulisi voimaan, niin avioliittolaki ei enää sen jälkeen kohtelisi kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti avioliittoon pääsyn suhteen, eikä kaikkien avioliittolain säännösten suhteen.

Kaikki ihmiset eivät olisi ehdotetun lainmuutoksen seurauksena yhdenvertaisia avioliittolain edessä.

Avioliittolaissa todetaan seuraavaa:

 • ”…jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään, ovat kihlautuneet”
 • ”Avioliitto solmitaan vihkimisellä”
 • ”Vihkiminen toimitetaan sukulaisten tai muiden todistajien läsnä ollessa joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä”
 • ”Vihkimisessä kihlakumppanien tulee samanaikaisesti olla läsnä. Kun kumpikin kihlakumppani on vastannut myöntävästi vihkijän hänelle tekemään kysymykseen, tahtooko hän mennä kihlakumppaninsa kanssa avioliittoon, vihkijä toteaa heidät aviopuolisoiksi”

Avioliittoasetuksessa esitetyn vihkikaavan mukaan avioliittoon vihittävät joutuvat ilmaisemaan tahtovansa ottaa kumppaninsa puolisokseen rakastaakseen häntä myötä- ja vastoinkäymisissä.

Avioliittoasetuksessa todetaan seuraavaa:

 • ”Siviilivihkiminen toimitetaan siten, että vihkijä todistajien läsnä ollessa lausuu avioliittoon vihittäville:…”
 • ”…Tahdotteko ottaa tämän (naisen nimi) aviovaimoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?”
 • ”…Tahdotteko ottaa tämän (miehen nimi) aviomieheksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä?”
 • ”…Vastattuanne näin kumpikin kohdaltanne myöntävästi Teille tehtyyn kysymykseen totean Teidät aviopuolisoiksi”
 • ”Teidät on nyt vihitty avioliittoon. Puolisoina olette keskenänne yhdenvertaiset. Osoittakaa avioliitossa toinen toisillenne rakkautta ja keskinäistä luottamusta sekä toimikaa yhdessä perheen hyväksi”
 • ”Kun vihkiminen on toimitettu, vihkijän on pyynnöstä annettava siitä todistus puolisoille”
 • ”Vihkijän on viipymättä ilmoitettava vihkimisestä väestötietojärjestelmään”

Oikeusministeriön luonnoksessa todetaan:

”Saaduissa kommenteissa esitykseen ei ollut pääosin huomautettavaa. Ainoastaan Aito avioliitto ry vastusti ehdotettuja lainmuutoksia ja huomautti, ettei esityksessä ole huomioitu kansalaisaloitetta (OM 46/52/2015) avioliittolain muutossäännösten kumoamisesta. Yhdistys esitti myös adoptiolain muuttamista niin, että yhteisadoptiota ei sallittaisi samaa sukupuolta oleville aviopareille. Myös Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä piti ehdotettuja lainmuutoksia erittäin ongelmallisina.”

”Aito avioliitto ry ja Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitivät ongelmallisena ehdotusta, jonka mukaan Suomessa rekisteröity parisuhde voitaisiin muuttaa ilmoituksella avioliitoksi. Heidän mukaansa tällaisella menettelyllä avioliitto tulisi solmituksi ilman sitoutumiseen liittyvää tahdonilmaisua.”

Eikö oikeusministeriö huomannut, että esityksen mukaan avioon pääsisi ilman sitoutumiseen liittyvää tahdonilmaisua, vai miksi luonnoksessa lukee ”Heidän mukaansa tällaisella menettelyllä avioliitto tulisi solmituksi ilman sitoutumiseen liittyvää tahdonilmaisua”? Miksi luonnoksessa ei ole käsitelty tuossa tarkoitettua epäkohtaa ja sen seurauksia?

Miksi oikeusministeriön luonnoksessa ei ole otettu mitään kantaa Aito avioliitto ry:n ja Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmän antamien kommenttien tarkoituksenmukaisuuteen, eikä ole kerrottu syytä miksei niiden kommenttien sanomaa ole otettu huomioon luonnoksessa?

Miksi luonnoksessa ei ole otettu mitään kantaa siihen minkälaisia epäkohtia lainsäädännössä esiintyisi, jos rekisteröity parisuhde voitaisiin muuttaa pelkällä ilmoituksella avioliitoksi?

Ehdotus menettelyksi, jossa rekisteröidyn parisuhteen osapuolien ei tarvitsisi erota, jos he haluavat muuttaa suhteensa avioliitoksi:

 1. Parisuhteen osapuolet sopivat menevänsä avioliittoon keskenään, jolloin he ovat kihlautuneet.
 2. Osapuolet tekevät maistraattiin ilmoituksen, jossa he ilmoittavat haluavansa solmia avioliiton.
 3. Kun maistraatti on ottanut vastaan em. ilmoituksen, niin maistraatti antaa luvan vihkiä osapuolet.
 4. Kun osapuolet on vihitty avioliittolain ja avioliittoasetuksen säännösten mukaisesti, niin ilmoitus vihkimisestä kirjataan väestötietojärjestelmään.
 5. Kun vihkiminen kirjataan väestötietojärjestelmään, niin samalla rekisteröity parisuhde päättyy ja muuttuu avioliitoksi.

Noin menetellen rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi ei johtaisi oikeudenmenetyksiin. Parisuhde jatkuisi keskeytyksettä oikeudellisena instituutiona siihen saakka, kunnes vihkijän ilmoitus vihkimisestä on kirjattu väestötietojärjestelmään. Tuollaisen menettelyn kirjaaminen lakiin voitaisiin tehdä muuttamalla lakia rekisteröidystä parisuhteesta, mutta se ei edellyttäisi avioliittolain muuttamista.

Onko hallitus luomassa ohituskaistan avioliittoon?

Lakivaliokunnan mietinnössä 14/2014 vp todetaan:

”Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota myös siihen, että ennen näin merkittävien perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten toteuttamista tulisi laatia lapsivaikutusten arviointi. Asia nousi esille valiokunnan asiantuntijakuulemisissa. Lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa. Myös oikeusministeriö suosittaa arvioinnin tekemistä ohjeissaan.”

Mihin perustuen oikeusministeriön luonnokseen on kirjoitettu ”Avioliittolain muutoksen vaikutukset on arvioitu lain hyväksymisen yhteydessä eduskunnassa”, vaikka muutoslain 156/2015 valmistelun yhteydessä ei tehty esimerkiksi lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointia, eikä avioliittolain perustuslainmukaisuuden arviointia (koskien tilannetta muutoslain tultua voimaan)?

Kirjoittaja: Timo Lehtonen

Oikeusministeriön laatima luonnos 7.10.2015: Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi
Hanke: Tasa-arvoiseen avioliittoon liittyvä jatkovalmistelu
Aito Avioliitto ry 04.09.2015: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 09.09.2015: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi
Timo Lehtonen 4.9.2015: Kommentti luonnokseen 21.8.2015 hallituksen esitykseksi eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi
Timo Lehtonen 4.9.2015: Avioliittoon pelkällä ilmoituksella – ilman vihkimistä?

 

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com