Mitä on ”turvallinen tila” käytännössä?

Nykyään kohtaa yhä useammin aika oudon ilmiön, joka liittyy tavanomaisesta poikkeavan merkityksen saaneeseen käsitteeseen ”turvallinen tila” ja ennen kaikkea sen väärinkäyttöön. ”Turvallinen tila” -käsitettä käytetään erityisesti ”perusteluna” huonoon kohteluun ja mielipidesyrjintään. Mistä siis oikeastaan on kysymys?

Turvallinen tila voi tarkoittaa kahta asiaa:

  1. Fyysisen turvallisuuden käsite.
  2. Ideologinen käsite.

Fyysinen turvallisuus on käsitteenä jo hyvin vanha ja vakiintunut. Sen merkitys eri yhteyksissä on määritetty lainsäädännöllä, turvallisuusmääräyksillä ja normeilla tarkasti. Se pyrkii suojaamaan tasapuolisesti kaikkia ihmisiä. Fyysisellä turvallisuudella on tarkkarajaista laillista sitovuutta, päin vastoin kuin ”turvallisella tilalla” pelkkänä ideologisena käsitteenä.

Ideologinen käsite ”turvallinen tila”

”Merriam-Webster”-sanakirja kuvailee ”turvallista tilaa” (engl. ”safe space”) sellaiseksi paikaksi, jossa ei ole puolueellisuutta, konflikteja, kriittisyyttä eikä myöskään potentiaalisesti uhkaavia toimia, ajatuksia tai keskusteluja. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään kunnioittavan käytöksen kehto ilman poliittista ulottuvuuttta. Ideologista turvallisen tilan käsitettä sovelletaan käytännössä aina jonkin viiteryhmän, ajattelutavan tai ideologian eduksi, sulkien pois muunlaista ajattelua edustavia. Tuo sidonnaisuus marginaaliryhmiin tulee esiin myös edellä mainitun sanakirjan kuvailemana.

Ongelma, joka liittyy ideologiseen käsitteeseen ”turvallinen tila” on se, että sitä ei ole missään yksiselitteisesti määritetty. Se pyrkii suojaamaan vain ennalta valittua ajattelutapaa tai jotain suppeaa ryhmää ja käsitteen epämääräisyydestä johtuen sitä sovelletaan mielivaltaisesti. On laadittu ulos sulkevia ”turvallisen tilan sääntöjä”, joilla määritetään vain yksi mielipide tai näkemys oikeaksi ja siitä poikkeava ajattelu leimataan ”syrjiväksi”. Voi havaita, että se on aina sidottu tuon ilmauksen käyttäjän omaan ideologiseen tai poliittiseen ajatteluun.

Luotettavimman kuvan ”turvallisen tilan” todellisesta merkityksestä saa katsomalla, miten tuota käsitettä sovelletaan käytännössä. Hyvin normaalikin tai tavanomainen asia saatetaan tulkita syrjiväksi tai jopa ihmisoikeuksien vastaiseksi. Esimerkiksi ilmaus ”ihmiset ovat miehiä tai naisia” on varmasti biologisesti totta, mutta sen lausuminen saatetaan tulkita ”turvallisen tilan” vastaiseksi. Aiheellinen kysymys puhuttaessa ”turvallista tilasta” onkin kysyä kenelle tai mille ryhmälle se on turvallinen ja millaista ideologista tai poliittista näkemystä turvallinen tila on kohdennettu suojelemaan.

”Turvallinen tila” on usein kääntynyt itseään vastaan aiheuttaen turvattomuutta muille ja muuttunut poliittiseksi lyömäaseeksi ja ilkeilyn apuvälineeksi. Ulos sulkevaa ja joissain tapauksissa loukkaavaa tai halventavaa menettelyä selitetään ”turvallisen tilan” menettelynä. Sitä käytetään keinona estää ja vaientaa omasta ideologiasta ja viiteryhmästä poikkeavia näkemyksiä. Pahimmillaan ”turvallinen tila” on harkittua mielipidesyrjintää; loukkaavaa, ulos sulkevaa ja halventavaa käytöstä niitä ihmisiä tai muita tahoja kohtaan, jotka ajattelevat eri tavalla.

Mielipiteeseen perustuvaa syrjintää ”turvallisen tilan” varjolla – — esimerkkejä riittää

Mielipiteeseen perustuvaa syrjintää on viime vuosina usein perusteltu ”turvallisella tilalla”. Esimerkkejä on niin monia, että sitä voisi kutsua jopa aikamme kiusaksi:

  1. Lienee kovin vaikeaa näyttää toteen väitettä, että yksi ”väärin ajatteleva” henkilö tekee pelkällä ”väärällä mielipiteellään” kokonaisen yleisöjoukon alueen turvattomaksi. Näin kuitenkin toimittiin kansanedustaja Juha Mäenpään tapauksessa Provinssissa. Hänet poistettiin tilaisuudesta loukkaavalla tavalla ilman normaalia perustetta. Hän siis sai epäedullisemman kohtelun, kuin muut jo alueelle hyväksytyt, johtuen yksinomaan hänen kirjoituksestaan, joka koski OPH:n epäasiallista toimintaa.
  2. Kalliolan Setlementti perui yllättäin tilansa vuokrauksen Aito avioliitto ry:n kansainväliseen seminaariin ”Perhe on tulevaisuus” perustellen sitä yhdistyksemme ”väärillä arvoilla”. Annoimme oman tiedotteemme asiasta. Lyhyellä varoitusajalla yhdistyksemme löysi tapahtumalle uudeksi paikaksi Alppitalon lähellä Pasilaa. Selventääkseen ensimmäistä julkaisuaan, Kalliolan Setlementti teki toisen julkaisun, jonka mukaan yhdistyksemme saattaisi harjoittaa heidän tilassaan syrjintää, vaikka yhtäkään mahdollista syrjinnän kohdetta ei ole paikalla. Lisäksi se väittää yhdistyksemme uhkaavan ihmisoikeuksia. He eivät ota huomioon sitä tosiasiaa, että avioliiton arvostaminen vain miehen ja naisen liittona ei ole syrjintää eikä uhkaa kenenkään ihmisoikeuksia. Samoin sitoutuminen biologiseen totuuteen ihmisen kahdesta eri sukupuolesta ei ole syrjintää, vaan tieteellinen tosiasia. Kalliolan Setlementin johdon kannanottoja näyttää leimaavan sukupuoli-ideologian ihannointi, jolla on vakavasti haitallisia vaikutuksia lasten ja nuorten normaaliin ajatteluun.
  3. Yhdenvertaisuus– ja tasaarvolautakunta antoi langettavan päätöksen mielipidesyrjinnästä OAJ:lle ja Suomen Messuille, niiden peruutettua yllättäin Aito avioliitto ry:n jo maksetun paikkavarauksen Educa-messuille. Samalla annettiin OAJ:lle ja Suomen Messuille kielto jatkaa tai uusia mielipiteeseen perustuvaa syrjintää. Hallinto-oikeus (HaO) hyväksyi sen välipäätöksellä välittömästi täytäntöönpantavaksi. Pääasia, eli tapahtunut syrjintä, vahvistettiin hallinto-oikeudessa noin kahden vuoden kuluttua. Asia saattaa edetä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ensimmäisenä ennakkotapauksena.
  4. Aki Ruotsalan valinta 2018 Pori Jazzin toimitusjohtajaksi peruutettiin ”festivaalin vastaisten” arvojen vuoksi. Aki Ruotsala kertoo itse hieman yksityiskohtaisemmin tapahtuneesta KD-lehdessä.

Painostus ja yllyttäminen mielipidesyrjintään

Mielipidesyrjinnän yhteydessä vedotaan selityksenä usein ”runsaaseen kielteiseen palautteeseen”. Näin oli tapahtunut jo toteutuneissa oikeustapauksissa. On selkeästi havaittu ja toteen näytettävissä, että mielipidesyrjintään yllyttävät juuri ne tahot, jotka itse väittävät edustavansa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia. Näimme itse monia tuttuja setalaisia nimiä valittamassa ja vaatimassa osallistumisen peruuttamista Twitterissä, kun Aito avioliiton osallistuminen Educa-messuille oli hyväksytty ja julkistettu. Organisoidun valitusviestivyöryn seurauksena osallistuminen peruutettiin. On perusteltua ajatella, että tätä samaa painostusta ja yllytystä syrjintään käytetään toistuvasti ja on käytetty muissakin edellämainituissa tapauksissa.

On aika ironista, että pahinta mielipidesyrjintää voi saada osakseen juuri niiltä, jotka itse puhuvat syrjimättömyydestä, turvallisesta tilasta, tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista. Hyveposeerauksen mannekiinit lankeavat omaan kuoppaansa?