Hallinto-oikeuden välipäätös: Syrjintäkielto voimassa heti

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunta antoi vuoden 2020 lopulla päätökset, joissa todettiin Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) ja Suomen Messujen syrjineen mielipiteen perusteella Aito avioliitto -yhdistystä ja sen jäseniä peruuttaessaan yhdistyksen jo hyväksytyn ja maksetun paikan Educa -messuille vuonna 2019. Lisäksi lautakunta antoi OAJ:lle ja Suomen Messuille kiellon jatkaa tai uusia syrjintää.

Sekä OAJ että Suomen Messut valittivat lautakunnan antamasta syrjintäkiellosta hallinto-oikeuteen ja yrittivät sen lisäksi estää syrjintäkiellon välitöntä voimaantuloa vaatimalla myös täytäntöönpanokieltoa.

Helsingin hallinto-oikeus antoi asiassa välipäätökset 12.2.2021 koskien vaadittua täytäntöönpanokieltoa, jossa se hylkäsi OAJ:n ja Suomen Messujejen vaatimukset. Perusteluissa todetaan, että asian käsittelyn tässä vaiheessa ei ole ilmennyt aihetta täytäntöönpanon kieltämiseen. Kielto syrjiä Aito avioliitto -yhdistystä on siten voimassa heti, koska hallinto-oikeus ei kieltänyt yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen täytäntöönpanoa ja tästä hallinto-oikeuden välipäätöksestä ei voi erikseen valittaa.  Hallinto-oikeus antaa myöhemmin ratkaisun itse valitukseen.

Hallinto-oikeuden päätös välittömästä syrjintäkiellon täytäntöönpanosta ei ollut oikeastaan yllätys, sillä syrjinnästä esitetty näyttö on riidaton. Lisäksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on jo omassa päätöksessään perustellut yksityiskohtaisesti myös ne seikat, joihin perustuen valittajat ovat hakeneet muutosta hallinto-oikeudelta.

Olemme toki tyytyväisiä hallinto-oikeuden päätökseen välittömästä syrjintäkiellon täytäntöönpanosta, mutta samalla paheksumme sitä, että OAJ ja Suomen messut eivät haluaisi noudattaa lautakunnan antamaa syrjintäkieltoa, mikä käy ilmi yrityksestä estää syrjintäkiellon täytäntöönpano. Tehdyistä valituksista huolimatta syrjintäkielto on jo voimassa, kuten hallinto-oikeus erikseen vahvisti.

Annettu syrjintäkielto vahvistaa luottamusta siihen, että ketään ei saa asettaa erilaiseen asemaan mielipiteen vuoksi. Jokaisella on oikeus omaan vakaumukseen ja mielipiteeseen. Jokaisella on oikeus vapaasti ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä, vaikka joku kokisi mielipiteen epämiellyttäväksi. Tapahtuneeseen Aito avioliitto ry:n syrjintään oli painostamassa useita yksityishenkilöitä ja järjestöjä. Olisikin toivottavaa, että myös he oikaisisivat syrjivän kantansa ja toimintansa.

Kannustakoon syrjintäkielto kaikkia perinteisen perhe- ja sukupuolikäsityksen omaavia jatkossakin käyttämään päättäväisesti laillista oikeuttaan ilmaista mielipiteensä sekä vaatimaan tasavertaista kohtelua niin yksityisissä kuin julkisissa yhteyksissä.

Aito avioliitto ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tavoitteena on edistää miehen ja naisen välisen avioliiton merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa ja korostaa lapsen oikeutta isään ja äitiin. Biologiseen totuuteen perustuvan kannan mukaan ihmiset ovat joko miehiä tai naisia. Vanhempien oikeus varmistaa lapsilleen oman vakaumuksensa mukainen kasvatus on kansainvälinen ihmisoikeus, eikä ketään saa pakottaa ideologisen vaikuttamisen kohteeksi perusopetuksessa tai varhaiskasvatuksessa.

Arto Jääskeläinen
hallituksen pj.
arto.jaaskelainen(ät)aitoavioliitto.fi

Lehdistötiedote:   PDF  DOC