Kansanedustaja: Miten ministeri perustelee sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi?

Kuva: Pasi Turunen

Kansanedustaja Mika Raatikainen (ps) on tehnyt 21.4.2016 kirjallisen kysymyksen KK 236/2016 vp Opetushallituksen oppaan väitteestä useammasta kuin kahdesta sukupuolesta”, jossa hän esittää asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavat kysymykset: 1) Miten ministeri perustelee sen, että Opetushallituksen oppaassa väitetään ihmisen sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi, mitä Opetushallitus tarkoittaa oppaassa käytetyllä käsitteellä ”sukupuolen moninaisuus”; ja 2) aikooko ministeri ryhtyä toimenpiteisiin, jotta oppaan epäkohdat korjataan?

Mika Raatikaisen kirjallisessa kysymyksessä KK 236/2016 vp todetaan mm. seuraavaa

Opetushallitus julkaisi joulukuussa 2015 oppaan ”Tasa-arvotyö on taitolaji – Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa.” Oppaan taustalla on laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Oppaassa käytetään ilmaisua ”sukupuolten tasa-arvo”, joka yleisesti ymmärretään naisten ja miesten välisenä tasa-arvona. Käsite ”sukupuolten tasa-arvo” hämärtyy oppaassa, koska siitä ei selviä mitä oikeasti tarkoitetaan käsitteellä ”sukupuoli”. Oppaassa todetaan: ”Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.” Jos sukupuolia olisi useampi kuin kaksi, niin silloin niitä olisi ainakin kolme, eli pitäisi olla olemassa ”kolmas sukupuoli”. Oppaan väitettä kolmannesta sukupuolesta ei kuitenkaan perustella mitenkään.

Jos sukupuoli-sanan merkitys perustuu ainoastaan abstraktiin ajatukseen, eikä kehosta todennettavissa oleviin ominaisuuksiin, niin on mahdotonta tietää mitä käsitteillä ”sukupuoli” ja ”sukupuolten tasa-arvo” tarkoitetaan. Näin ollen on myös vaikea osoittaa, että annettava opetus edistäisi sukupuolten tasa-arvoa.

Oppaassa käytetään myös käsitettä ”sukupuolten moninaisuus”. Kuitenkaan käsitettä ei selitetä ja sen merkitys jää hyvin epämääräiseksi. Todellisuudessa tämä käsite ei ole edes tarpeellinen opetuksessa tasa-arvolaissa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi. Sen käyttäminen ei siis ole perusteltavissa. Oppaan tulisi selittää, mitä ”sukupuolten moninaisuudella” tarkoitetaan. Opetuksessa käytettävän terminologian pitäisi olla aina helposti ymmärrettävää ja linjassa Kielitoimiston sanakirjan ja lainsäädännön kanssa. Tilanne ei ole selkeä opettajien, lasten tai lasten vanhempien kannalta.

On huolestuttavaa, että Opetushallituksen oppaassa käytetään epämääräistä kieltä, joka poikkeaa vakiintuneesta käytännöstä ja Kielitoimistossa esitetystä terminologiasta. Opetushallitus sekoittaa ja samaistaa käsitteiden sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti merkitykset. Ne tarkoittavat kuitenkin eri asioita. Vaikuttaa siltä, ettei opasta ole validoitu riittävän hyvin.”

Lähde: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_236+2016.aspx

Opetushallituksen opas ”Tasa-arvotyö on taitolaji” on laadittu tasa-arvolain (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986) muuttumisesta johtuen.

Tasa-arvolain tarkoituksena on mm. edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, eli oppilaitoksiin sovellettuna edistää tyttöjen ja poikien välistä tasa-arvoa.

Tasa-arvolaissa käytetty käsite ”sukupuolten tasa-arvo” toimii synonyymina ”naisten ja miesten väliselle tasa-arvolle”, eli oppilaitoksiin sovellettuna tyttöjen ja poikien väliselle tasa-arvolle.

Suomen kielessä sukupuoli-sanalla tarkoitetaan seuraavaa: ”eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); miehistä t. naisista ryhmänä”. Lähde: Kielitoimiston sanakirja 

Tuo sukupuoli-sanan selite on täysin linjassa sen kanssa, mitä sukupuoli-sanalla ymmärretään lainsäädännössä, kansalaisten keskuudessa ja mitä asiasta on suomalaisille opetettu koulussa.

Ihmisiä on kehosta todennettavissa oleviin lisääntymiseen liittyviin ominaisuuksiin perustuen kahdenlaisia: hedelmöittäviä (mies), ja hedelmöittyviä (nainen).

Jokainen ihminen omaa lisääntymiseen liittyviä ominaisuuksia, vaikka ei käytännössä kykenisi hedelmöittämään tai hedelmöittymään.

Miessukupuolta olevaa henkilöä kutsutaan mieheksi tai pojaksi.

Naissukupuolta olevaa henkilöä kutsutaan naiseksi tai tytöksi.

Ihmisen sukupuolia on tasan kaksi.

Suomessa syntyy vuosittain enintään muutama kymmenen sellaista lasta, jotka eivät ole syntyessään fyysisiltä sukupuolta määrittäviltä ominaisuuksiltaan yksiselitteisesti tyttöjä eivätkä poikia.

Näillä lapsilla on sukupuolen kehityksen häiriö. Siksi heitä kutsutaan intersukupuoliseksi. Tuo ei muuta miksikään sitä tosiasiaa, että ihmisen sukupuolia on tasan kaksi.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

3 § Määritelmiä

– Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan tässä laissa henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan.
– Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan tässä laissa sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.

Henkilön tosiasiallinen sukupuoli ei määrity millään tavalla sen perusteella, minkälaiseksi henkilö itse kokee oman sukupuolensa (omakohtainen tuntemus), tai miten hän ilmaisee sukupuoltaan (esim. pukeutumisella).

Käsitteet sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu tarkoittavat aivan eri asioita kuin käsite sukupuoli.

Ilmauksessa ”sukupuolen moninaisuus” sukupuoli-sana on yksikkömuodossa, eli ikään kuin sukupuoli-sanan merkitys olisi moninainen (monenmoinen). Ilmaus viestii lukijalle virheellisesti, että ihmisiä olisi olemassa sukupuolta koskien monenlaisia, eli useammanlaisia kuin kaksi. Tosiasiassa ihmisellä (lajina) on vain kaksi sukupuolta. Naisia, tyttöjä, miehiä ja poikia on olemassa monenlaisia mm. sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua koskien. Voidaan sanoa, että ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, mutta on harhaanjohtavaa viestiä, että sukupuoli olisi moninainen (sukupuolen moninaisuus).

Käsite ”sukupuolen moninaisuus” on harhaanjohtava ja tarpeeton.

Käsitteellä ”sukupuolen moninaisuus” voidaan tarkoittaa vain sitä, että on olemassa monenlaisia naisia/tyttöjä ja on monenlaisia miehiä/poikia – tuossa olisi parempi käyttää monikkomuotoa ”sukupuolten moninaisuus”.

”Sukupuolten moninaisuus” (miesten/poikien ja naisten/tyttöjen moninaisuus) -> on olemassa monenlaisia naisia/tyttöjä ja on monenlaisia miehiä/poikia.

”Sukupuolten tasa-arvo” -> naisten/tyttöjen ja miesten/poikien välinen tasa-arvo.

Opetushallituksen Liisa Jääskeläisen mukaan oppaan ”Tasa-arvotyö on taitolaji” kirjaukset perustuvat pitkälti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa ajavien järjestöjen näkemyksiin.
Jääskeläinen on todennut, että ”olemme kunnioittaneet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustavien järjestöjen todistusaineistoa, jos nyt niin sanoisi”. Lähde: Iltasanomien verkkosivu 15.12.2015

Minkälaisia ovat Jääskeläisen tuossa tarkoittamat ”todistusaineistot” ja mitä ne todistavat? Yksi oppaan laatineen työryhmän jäsen on Setan hallituksen varajäsen Anssi Pirttijärvi (http://seta.fi/hallitus).

Opetushallituksen toteuttamassa kyselyssä (taiteen perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen) vastaajille esitettiin kysymys: ”Oppilaan sukupuoli: tyttö, poika, muu, en halua määritellä”.
Jos määritellään uusi ryhmä ”muu”, se edellyttää myös tytön ja pojan määrittelyä uudella tavalla, koska tähän saakka käsitteet tyttö ja poika yhdessä ovat sisältäneet kaikki lapset.

Tuossa oleva vastaajalle esitetty vaihtoehto ”en halua määritellä” kertoo siitä, että OPH:n mielestä sukupuoli on ihmisen itsensä määriteltävissä.

Mahtaa ihmisten olla vaikea löytää kumppanikseen samaa sukupuolta oleva toinen ihminen ja muodostaa hänen kanssaan samaa sukupuolta oleva pari, mikäli Väestöliiton nuorisolääkäri Miila Halosen seuraava mielipide on tosi: Sukupuolia on seitsemän miljardia  – Kun pyysin Miila Halosta kertomaan minkälainen on käsitteen ”sukupuoli” määritelmä, niin hän vastasi ”Tässä vaiheessa minulla ei ole tarvetta kommentoida aihetta enempää.”

Helsingin Sanomat -lehden jutussa 25.2.2016 ”Asiantuntijat tyrmäävät perussuomalaisten nuorten näkemyksen sukupuolesta: Sukupuoli on moninainen sekä biologisesti että kulttuurisesti” todetaan seuraavaa ”Kehitysbiologian professori Hannu Sariola Helsingin yliopistosta tyrmää Perussuomalaiset nuoret -järjestön näkemyksen vain kahdesta sukupuolesta.” Pyysin professori Hannu Sariolaa kahdessa eri viestissä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1) Oletko sitä mieltä, että ihmisen sukupuolia on enemmän kuin kaksi?; 2) Jos olet sitä mieltä, että ihmisen sukupuolia on enemmän kuin kaksi, niin mihin tosiasiaan perustat näkemyksesi? ja 3) Miten määrittelet käsitteen ”sukupuoli”? – Hannu Sariola ei ole vastannut noihin kysymyksiin.

Kirjoittaja: Timo Lehtonen

—–

Aiheeseen liittyvää luettavaa:
1 Opetushallitus ei tiedä montako sukupuolta ihmisellä on https://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/opetushallitus-ei-tieda-montako-sukupuolta-ihmisella-on
2 Ihmisen sukupuolia on tasan kaksi (kirjelmä Opetushallitukselle 10.4.2016) https://aitoavioliitto.fi/wp-content/uploads/Opetushallitukselle_2016-04.pdf
3 Sukupuoli-sanan merkitystä ei voi muuttaa ajatukselliseksi (kirjelmä Opetushallitukselle 6.1.2016) https://aitoavioliitto.fi/wp-content/uploads/Opetushallitukselle_2015_kirjelm%C3%A4_ja_liiet.pdf
4 Tasa-arvotyö on taitolaji – Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa (Opetushallitus, 2015) http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf
5 Opetushallitus ei tiedä montako sukupuolta ihmisellä on, 15.4.2016 Timo Lehtonen http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215417-opetushallitus-ei-tieda-montako-sukupuolta-ihmisella-on
6 Sukupuoli-sanaa käytetään väärin, 5.12.2015 Timo Lehtonen http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/207846-sukupuoli-sanaa-kaytetaan-vaarin
7 Tytöistä, pojista ja sivuraiteista, 25.2.2016 Tiina Palovuori http://tiinapalovuori.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212526-tytoista-pojista-ja-sivuraiteista

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com