Valitus YK:n lapsen oikeuksien komitealle

Forum Externum ry on jättänyt elokuussa 2016 YK:n lapsen oikeuksien komitealle valituksen ja pyytänyt tutkintamenettelyn käynnistämistä Suomea vastaan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklan järjestelmällisestä rikkomisesta.

Valituksessa on kysymys lapsen edusta ja sen asianmukaisesta selvittämisestä lainsäädäntömenettelyssä. Vaatimus lapsen edun ensisijaisesta huomioimisesta perustuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklaan ja YK:n lapsen oikeuksien komitean siitä antamaan yleiskommenttiin. Lapsen etu selvitetään lapsivaikutusten arvioinnilla.

Valitus liittyy vuoden 2014 lopulla eduskunnan hyväksymään avioliittolain muutokseen, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien parien avioliiton ja yhteisadoption. Nämä lakimuutokset tehtiin ilman lapsivaikutusten arviointia, vaikka lapsiasiavaltuutettu ja eduskunnan lakivaliokunta olivat sitä edellyttäneet. Myös avioliittolain muuttamisesta johtuneet liitännäislakimuutokset hyväksyttiin vuoden 2016 alussa eduskunnassa ilman lapsivaikutusten arviointia, vaikka hallituksen esityksen kuulemisvaiheessa ja lakiehdotuksia käsiteltäessä osa kansanedustajista vaati sitä tehtäväksi.

Eduskunnassa noudatettava hyvä lainvalmistelu- ja lainsäädäntötapa olisivat myös edellyttäneet vaikutusarvioinnin tekemistä näin keskeisessä perhelainsäädännön muutoksessa.

Forum Externum ry:n tarkoituksena on edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista muun muassa perustuslakiin kirjoitetun oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. Katsomme tähän periaatteeseen sisältyvän myös Suomen lainsäätäjää sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen. Koska emme ole havainneet viranomaisten tai muunkaan lapsen etua valvovan tahon puuttuneen tähän menettelyn epäkohtaan, niin yhdistys päätti saattaa asian YK:n lapsen oikeuksien komitean arvioitavaksi valitus-ja tutkintamenettelyn tultua mahdolliseksi Suomen osalta helmikuusta 2016 alkaen.

Lähde: Forum Externum: Valitus YK:n lapsen oikeuksien komitealle. 

Forum Externum ry on erilaisissa lakimiestehtävissä toimineiden juristien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista perustuslain arvosisällön ja kansanvaltaisuuden sekä oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. www.forumexternum.fi 
Lisää samasta aiheesta: Valitusmahdollisuus lapsen oikeuksien loukkaamisesta ja lapsivaikutusarvioinnin laiminlyönti sekä Avioliittolain muutoksen uudelleen arvioinnin perusteet ja kansalaisaloite eduskunnan lainsäädäntövallan kontrollina.

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com