Nimienkeruu Euroopan laajuiseen kansalaisaloitteeseen avioliiton ja perheen puolesta alkoi!

Huhtikuun 4. pnä 2016 aukesi verkko-osoitteessa www.mumdadandkids.eu/fi eurooppalainen kansalaisaloite (ECI) Äiti, Isä ja Lapset (Mum, Dad &Kids), joka esittää avioliiton ja perheen määritelmän yhdenmukaistamista EU:n lainsäädännössä. Kannatusilmoituksia kerätään niin verkossa kuin paperilomakkeilla myös Suomessa.

”Avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto” ja ”perhe perustuu avioliitolle ja/tai syntyperään” ovat ne määritelmät, joita EU- kansalaisia pyydetään kannattamaan allekirjoituksellaan; (”Le mariage est l’union durable d’un homme et d’une femme” et ”la famille est fonde’e sur le mariage et/ou la descendance”). Tällainen määritelmä avioliitosta ja perheestä heijastaa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön perustaa ja kunnioittaa Euroopan Unionin peruslain 9. artiklassa mainittuja perusoikeuksia. Viimeksi mainittujen mukaan jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus säätää avioliitosta ja perheestä.

Määrittelyn yhtenäistämistä aloitteen vireille panijat pitävät tarpeellisena, koska Euroopan Unionin lainsäädännöllisessä työssä viitataan avioliittoa ja perhettä koskevissa teksteissä  yhä useammin direktiiveihin 2004/38/EY ja 2003/86/EY. Sekavuutta lisää sekin, että jäsenvaltioiden kansalliset avioliitto- ja perhelainsäädännöt eroavat toisistaan ja vaikka Euroopan Unionin lainsäädännössä viitataankin toisinaan avioliittoon ja perheeseen – joskus jopa määritelmineen- niiden määritelmät vaihtelevat dokumentista toiseen. Tämä vuorostaan on tehnyt Unionin lainsäädännöstä vaikeaselkoisen sekä vaikeasti sovellettavan. Tämä on johtanut viime aikoina suuriin jännitteisiin.

Jotta Euroopan Komissio huomioisi kansalaisaloitteen ja ryhtyisi toimiin sen ottamiseksi käsittelyyn, vaaditaan eurooppalaisen kansalaisaloitelain mukaan vähintään miljoona kerättyä kannatusilmoitusta. Tämä kannatusmäärä tulee kerätä vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta, mikä vastaa noin neljännestä unionin 28. jäsenvaltiosta. Kustakin maasta vaaditaan erikseen määritelty väestömäärään perustuva kannatusmäärä, joka on Suomen osalta vajaa 10,000 kpl.

Euroopan komissio rekisteröi kansalaisaloitteen 11.12.2015. Keräysaikaa on 12 kk ja aloitteen kannatusilmoituksen viimeinen allekirjoituspäivä on 10.12.2016.*

Verkossa annetut kannatusilmoitukset varastoidaan Euroopan Komission ylläpitämälle turvalliselle serverille. Kansalaisaloitekeräyksen päätyttyä Suomesta niin verkossa kuin paperilomakkeelle kerätyt kannatukset toimitetaan Väestörekisterikeskukseen tarkistettavaksi.

’Äiti, Isä ja Lapset’ -kansalaisaloitetta edustaa Suomesta Aito avioliitto ry (www.aitoavioliitto.fi).

Kansalaisaloitteen hyväksi suunnitellaan näkyvää jalkautumista ympäri Suomea.

Kansalaisaloitteelle on avattu Facebookissa oma sivu osoitteessa www.facebook.com/Mum-Dad-Kids-ECI-1526556771004742/?fref=ts

Lisätietoa EU-kansalaisaloitteesta ja järjestäjistä löytyy osoitteesta www.mumdadandkids.eu/fi

* Tekstissä oli alunperin mainittu virheellisesti viimeiseksi keräyspäiväksi 3.4.2017. Asiaa on selvennetty tiedotteessa 9.4.2016 .

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com