Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös: Aito avioliitto ry:n jäsentä on syrjitty lainvastaisesti

Kuva: Freeimages

Nettisivullamme kerrottiin lyhyesti viime vuonna (11.9.2015) tapauksesta, jossa eräältä yhdistyksemme aktiivijäseneltä evättiin mahdollisuus osallistua Maailman sarjakuvat ry:n järjestämälle sarjakuvakurssille, koska hän oli ilmoittanut taustaryhmäkseen Aito avioliitto ry:n. Asianomainen teki asiassa valituksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle. Kirjoituksen kirjoittamisen aikoihin syyskuussa 2015 tapauksen käsittely oli kesken. Nyt siitä on saatu Yhdenvertaisuus ja tasa-arvolautakunnan päätös. 

Yhdistyksemme jäsen oli 22.5.2015 ilmoittautunut Maailman sarjakuvat ry:n 13.6.2015 järjestämään Ruohonjuurisarjakuvakouluttajan koulutukseen. Ilmoittautujia pyydettiin hakemuksen yhteydessä kertomaan ajatuksensa ryhmistä, joiden puitteissa hän voisi hyödyntää ruohonjuurisarjakuvaa. Yhdistyksemme jäsen oli ilmoittanut taustaryhmäkseen Aito avioliitto ry:n.

Ilmoittautumispäivänä yhdistyksemme jäsen oli saanut vahvistuksen koulutukseen hyväksymisestä. Muutama päivä myöhemmin hänelle oli kuitenkin ilmoitettu yllättäen, ettei häntä voidakaan hyväksyä kurssille, koska hän oli ilmoittanut taustajärjestökseen Aito avioliitto ry:n, jonka arvojen Maailman sarjakuvat ry katsoi olevan ristiriidassa omien arvojensa kanssa.

Maailman sarjakuvat ry katsoi olevansa ihmisoikeusjärjestö, joka ei halunnut ryhtyä yhteistyöhön järjestön kanssa, joka vastustaa sukupuolineutraalia avioliittolakia.

Kuultuamme tapauksesta ohjasimme jäsenemme ottamaan yhteyttä  lakimieheen, joka ryhtyi hoitamaan tapausta.

Päätös: Lainvastaista syrjintää

Asianosaisten kirjallisen kuulemisen jälkeen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi päätöksen tapauksesta 31.3.2016 päivätyssä kirjeessä, jossa se katsoo, että Maailman sarjakuvat ry on menetellyt yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon vastaisesti. Päätöksessään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta kieltää yhdistystä jatkamasta tai uusimasta hakijaan tai kehenkään muuhun kohdistuvaa syrjintää.

Lautakunta katsoi saamansa selvityksen perusteella, että yhdistyksemme jäsenen tapauksessa lain syrjintäkieltoa on rikottu ”hakijan oletetun mielipiteen perusteella.” 

Maailman sarjakuvat ry perusteli menettelyään sillä, että se ei halua tehdä yhteistyötä sellaisen järjestön kanssa, jonka arvot poikkeavat sen omista ja joka vastustaa sukupuolineutraalia avioliittolakia.

Lautakunnan mukaan kyse ei kuitenkaan ole ollut järjestöyhteistyöstä, jollaiseen Maailman sarjakuvat ry vetosi, koska yhdistyksemme jäsen oli ilmoittautunut kurssille yksityishenkilönä. Hakuilmoituksesta ei kuitenkaan käynyt mitenkään ilmi, että ilmoittautuminen olisi muuta kuin henkilökohtaista. Lisäksi yhdistyksemme jäsen kertoi vasta jälkikäteen yhdistyksellemme hakeneensa kurssille.

Lautakunta kiinnitti myös huomiota siihen, että Maailman sarjakuvat ry:n säännöissä ei ilmene mitään kannanottoa tai mainintaa sukupuolineutraalista avioliittolaista.

Kurssille osallistumiselle ei etukäteen annettu erityisiä kriteerejä. Hakuilmoituksessa ei ollut mainintaa järjestöyhteistyöstä. Hakijoita kehotettiin vain esittämään ajatuksensa ryhmistä, joiden kanssa hakija voisi käyttää ruohonjuurisarjakuvaa. Hylkäämiskriteeriksi jäsenemme tapauksessa siis riitti hakijan vilpitön henkilökohtainen uumoilu hakuilmoituksessa siitä, että hän voisi hyödyntää kurssilla oppimaansa Aito avioliitto ry:n toiminnassa.

Tärkeä päätös

Päätöstä on tärkeä, sillä asiasta oli ensin tehty valitus yhdenvertaisuusvaltuutetulle, joka  on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ei nähnyt Maailman sarjakuvat ry:n toiminnassa mitään moitittavaa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston toimintaa johtaa yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Asia vietiin sen jälkeen eteenpäin Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätettäväksi, joka tapaukseen perehdyttyään katsoi Maailman sarjakuvat ry:n syyllistyneen lainvastaiseen syrjintään.

Päätöstä voidaan myös pitää tärkeänä signaalina siitä, että yhdistyksen kannattamat arvot on syytä kirjata yhdistyksen sääntöihin, ja että ketään ei saa lain vastaisesti syrjiä siksi, että kannattaa avioliiton säilyttämistä vain miehen ja naisen välisenä liittona.

——

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com