Aito avioliitto ry:n kirjelmä Opetushallitukselle

Aito avioliitto ry lähetti tammikuussa 2016 opetushallitukselle alla olevan kirjelmän, jossa otetaan kantaa opetushallituksen julkaisemaan oppaaseen ”Tasa-arvotyö on taitolaji”. Oppaassa olevista epäkohdista johtuen Aito avioliitto ry on pyytänyt Opetushallitusta laatimaan oppaasta ensi tilassa uuden, korjatun painoksen, johon on korjattu liitteenä olevassa kirjelmässä esille tuodut epäkohdat. Kirjelmä sekä sen liite on ladattavissa kokonaisuudessaan tämän sivun lopusta.

Viite: Tasa-arvotyö on taitolaji – Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa – Oppaat ja käsikirjat 2015:5

Sukupuoli-sanan merkitystä ei voi muuttaa ajatukselliseksi

Opetushallitus on julkaissut joulukuussa 2015 oppaan ”Tasa-arvotyö on taitolaji – Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa” – Oppaat ja käsikirjat 2015:5.

On hyvä, että perusopetusta järjestävät koulut saavat käyttöönsä oppaan, joka auttaa kouluja tasa-arvolaissa säädettyjen velvoitteiden täyttämisessä. Oppaassa on valitettavasti terminologiaan liittyviä epäkohtia. Kerromme niistä tässä kirjelmässä.

Oppaan taustalla on laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Oppaassa käytetty ilmaus ”sukupuolten tasa-arvo” on tarkoittanut yleisessä kielenkäytössä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

Käsittääksemme lapset ymmärtävät laissa tarkoitetun tasa-arvon paremmin, jos heille kerrotaan tyttöjen ja poikien välisestä tasa-arvosta, eikä sukupuolten tasa-arvosta (sukupuolten välinen tasa-arvo).

Käsite ”sukupuoli” 

Käsitteen ”sukupuolten tasa-arvo” merkitystä on mahdoton ymmärtää, jos se perustuu sellaiseen sukupuoli-käsitteen merkityksen kuvaukseen, joka esiintyy Opetushallituksen kyseisessä oppaassa.

Oppaasta ei selviä mitä siinä oikeasti tarkoitetaan käsitteellä ”sukupuoli”. Oppaassa kirjoitetaan tuosta käsitteestä hyvin epämääräisesti, vaikka käsitteellä ”sukupuoli” on erittäin merkittävä asema oppaan sisällössä ja sen myötä myös lapsille annettavassa opetuksessa.

Sukupuoli-sanan merkityksen kuvaus on kirjoitettu oppaassa tarpeettomasti ajatukselliseksi (abstraktinen). Kyseinen kuvaus ei ole sanomaltaan alkuunkaan yksiselitteinen. Se eroaa merkittävästi siitä, mikä on sukupuoli- sanan todellinen merkitys Kielitoimiston sanakirjan mukaan ja mitä sanalla yleisesti ymmärretään tarkoitettavan lainsäädännössä ja kansalaisten keskuudessa ja mitä kouluissa on yleisesti ihmisen sukupuolesta opetettu.

Oppaan kirjoittajakuntaan kuuluva Opetushallituksen opetusneuvos Liisa Jääskeläinen kiistää tulkinnan, jonka mukaan Opetushallitus ottaa oppaassa aktiivisen kannan kolmannen sukupuolen tunnustamiseen. Lähde: Opetushallituksen uusi opas ottaa huomioon kolmannen sukupuolen. Opetushallitus on julkaissut oppaan sukupuolten tasa-arvon edistämisestä perusopetuksessa. Mika Koskinen, Iltasanomien verkkosivu 15.12.2015.

Tuosta huolimatta oppaassa todetaan seuraavaa: ”Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.”

Mihin tosiasiaan perustuen ihmisen sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi?

Kun sukupuoli-sanan merkityksen kuvaus on ajatuksellinen (ei konkreettinen) ja epämääräinen, niin on mahdoton tietää mitä tosiasiallisesti tarkoitetaan käsitteillä ”sukupuoli” ja ”sukupuolten tasa-arvo”. Tuolloin oppilaitoksissa on mahdoton arvioida ja osoittaa edistääkö annettava opetus sukupuolten tasa- arvoa, tai onko annettu opetus edistänyt sitä.

Käsite ”sukupuolten tasa-arvo” on merkitykseltään ymmärrettävä silloin, kun sukupuoli-sanalla tarkoitetaan ihmisten erilaisuutta kuvaavaa käsitettä, joka perustuu kehosta todennettavissa oleviin lisääntymiseen liittyviin ominaisuuksiin ja jonka avulla ihmiset jaetaan miessukupuolta ja naissukupuolta oleviksi. Sanan sukupuoli molemmat osat viittaavat tähän. Sukua syntyy vain ja ainoastaan lisääntymisen kautta ja ”puoli” viittaa siihen, että kokonaisuus koostuu kahdesta puolikkaasta.

Lue asiasta lisää tämän kirjelmän liitteestä.

Käsite ”sukupuolen moninaisuus” 

Oppaassa on käytetty outoa käsitettä ”sukupuolen moninaisuus”. Oppaasta ei selviä mitä siinä oikeasti tarkoitetaan tuolla käsitteellä. Tuo käsite on ajatuksellinen ja hyvin epämääräinen. Käsitteen merkitys on kuvattu eri lähteissä monin eri tavoin. Tuota käsitettä ei ole käytetty tasa-arvolaissa. Käsite ”sukupuolen moninaisuus” on luonteeltaan sellainen, että sitä ei todellisuudessa edes tarvita opetuksessa tasa-arvolaissa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi. Tuon käsitteen mukaan ottaminen oppaaseen ei ole perusteltavissa oppaan tarkoituksesta tai tehtävästä käsin mitenkään. Epämääräisenä se aiheuttaa turhaa hämmennystä ja on tarpeeton tyttöjen ja poikien tasa-arvoa koskevassa käytännön opetuksessa – ja kyseisessä oppaassa.

Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen on todennut (Iltasanomien verkkosivu 15.12.2015), että ”Sukupuolen moninaisuus on realiteetti”. Hän ei kuitenkaan perustellut kantaansa mitenkään.

Opetushallituksen pitää pystyä kertomaan mitä käsitteellä ”sukupuolen moninaisuus” todellisuudessa tarkoitetaan kyseisessä oppaassa.

Lue asiasta lisää tämän kirjelmän liitteestä.

Opetuksessa käytettävän terminologian tulee olla yksiselitteistä ja ymmärrettävää 

Opetuksessa käytettävän terminologian tulee olla yksiselitteistä ja ymmärrettävää ja sen on oltava linjassa Kielitoimiston sanakirjan ja säädösten terminologian kanssa.

Vaikka opettajat perehtyvät kyseiseen oppaaseen, niin heillä tuskin on selvää käsitystä siitä, mitä he opettavat lapsille oppaassa esitetyn sisällön perusteella käsitteiden ”sukupuoli” ja ”sukupuolen moninaisuus” tosiasiallisesti tarkoittavan. Tilanne on huolestuttava opettajia ja samalla myös lapsia ja lasten vanhempia ajatellen.

Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen on todennut (Iltasanomien verkkosivu 15.12.2015), että oppaan kirjaukset perustuvat pitkälti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa ajavien järjestöjen näkemyksiin. Lisäksi hän on todennut seuraavaa: ”Olemme kunnioittaneet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustavien järjestöjen todistusaineistoa, jos nyt niin sanoisi.”

Mikään Opetushallituksen yleiseen käyttöön tarkoitettu opas ei saa perustua yksittäisten erityisryhmien näkemykseen. Varsinkaan, jos yleisesti vakiintuneita ja tunnettuja käsitteitä käytetään oppaassa täysin uudessa merkityksessä määrittelemättä niitä yksiselitteisesti ja ymmärrettävästi.

Kun Opetushallitus perustaa oppaansa terminologian olennaisten käsitteiden osalta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavien järjestöjen näkemykseen, joka poikkeaa vakiintuneesta ja kansalaisten enemmistön yleisesti ymmärtämästä käsityksestä siinä mitä tarkoitetaan suomen kielen sanalla ”sukupuoli”, pitäisi Opetushallituksen avoimesti perustella mihin perustuen vähemmistöä edustavien ryhmien näkemys asiassa ajaa pitkäaikaisen ja vakiintuneen käytännön (Kielitoimiston sanakirja, lainsäädäntö ja kansalaisten enemmistö) edelle.

Oppaassa käytettyyn terminologiaan olisi ollut tarkoituksenmukaista pyytää lausunto muun muassa Kotimaisten kielten keskukselta ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:ltä jo oppaan luonnosvaiheessa.

Oppaasta tarvitaan korjattu painos 

On erittäin huolestuttavaa, että Opetushallitus esittää oppaassa epämääräistä ja ristiriitaista sisältöä, joka ei ole linjassa pitkäaikaisen vakiintuneen käytännön eikä lainsäädännössä ja Kielitoimiston sanakirjassa esitetyn terminologian kanssa.

Opettajat opettavat oppaan termistöä ja käsitteiden merkitystä lapsille. Sen myötä lapset tulevat saamaan väärää tietoa käsitteen ”sukupuoli” merkityksestä, ellei oppaassa nyt olevaa virheellistä tietoa korjata oikeaksi. On tärkeää, että lapsille annetaan vain oikeaa tietoa, eikä hämmennetä heidän ajatusmaailmaansa tarpeettomasti virheellisellä tiedolla.

Oppaassa esiintyvistä epäkohdista johtuen Aito avioliitto ry pyytää Opetushallitusta laatimaan oppaasta ensi tilassa uuden, korjatun painoksen, johon on korjattu tässä kirjelmässä esille tuodut epäkohdat. Osallistumme mielellämme tarvittavien korjausten tekemiseen. Pyydämme saada mahdollisuuden kommentoida oppaan korjattua versiota, ennen kuin sen julkaisemisesta päätetään.

Lopuksi

Jos olette jostain tässä kirjelmässä tai sen liitteessä esitetystä asiasta eri mieltä, niin pyydämme kertomaan pikimmiten mistä asiasta ja mihin tosiasiaan perustuen olette eri mieltä.

Annamme asiassa mielellään lisätietoa: aito.avioliitto@gmail.com.

Aito avioliitto ry (www.aitoavioliitto.fi) on rekisteröity 29.1.2015.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää lapsen oikeutta tuntea sekä isänsä että äitinsä ja olla heidän hoidettavanaan koko lapsuusaikansa mikäli mahdollista. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli- identiteetin kehittymistä siten, että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvua naiseksi tuetaan vahvistamalla sukupuolten luontaista erilaisuutta, sekä turvaamalla lapselle myös adoptiotilanteessa perhemalli, jossa lapsella on sekä isä että äiti.

Ystävällisin terveisin

Susanna Koivula
Puheenjohtaja
Aito avioliitto ry

Timo Lehtonen
Yhdistyksen jäsen
Aito avioliitto ry

Jakelu:

Jorma Kauppinen / Opetushallitus / Yleissivistävän koulutuksen toimintayksikön johtaja

Oppaan laatinut työryhmä:
Liisa Jääskeläinen / Opetushallitus / Yleissivistävä koulutus / Perusopetus ja varhaiskasvatus
Johanna Hautakorpi / Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö
Hanna Onwen-Huma / Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö
Miko Lempinen / Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Anssi Pirttijärvi / Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pirkko Nuolijärvi / Kotimaisten kielten keskus
Salli Kankaanpää / Kotimaisten kielten keskus
Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen / Opetus- ja kulttuuriministeriö / Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Puheenjohtaja Olli Luukkainen / Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Suomen Luokanopettajat ry
Puheenjohtaja Matti Sippola / Suomen Luokanopettajat ry Lastentarhanopettajaliitto LTOL
Puheenjohtaja Anitta Pakanen / Lastentarhanopettajaliitto LTOL

Kirjoittaja

Pasi Turunen
Tähän tietoja.