Sukupuoli -sanaa käytetään väärin

Suomen kielen sanaa ”sukupuoli” on alettu käyttää väärässä merkityksessä. Käsitteet ”virallinen sukupuoli” ja ”juridinen sukupuoli” voidaan unohtaa, kun pidetään kiinni siitä mitä sanalla ”sukupuoli” tarkoitetaan suomen kielessä: eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen). Ihmisiä on olemassa ihmisen lisääntymistä koskien ominaisuudeltaan kahta eri sukupuolta: 1) mies ja 2) nainen. Lainsäätäjä tunnustaa, että on olemassa erikseen miehiä ja naisia: monissa säädöksissä esiintyy sana mies ja nainen.

Suomen kielessä sana (Kielitoimiston sanakirja)

  • ”mies” tarkoittaa täysikasvuista miessukupuolta olevaa ihmistä ja sanalla ”nainen” tarkoitetaan täysikasvuista naissukupuolta olevaa ihmistä;
  • ”poika” tarkoittaa miespuolista henkilöä syntymästä murrosikään, poikalapsi  ja sanalla ”tyttö” tarkoitetaan naispuolista henkilöä syntymästä murrosikään, tyttölapsi;
  • ”sukupuoli” tarkoittaa eliön ominaisuutta, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); ja
  • ”sukupuoli-identiteetti” tarkoittaa tunnetta kuulumisesta jompaankumpaan sukupuoleen.

Sana ”sukupuoli” sisältää kaksi eri sanaa: 1) suku ja 2) puoli. Sanan ”suku” voidaan katsoa liittyvän sukulaisuuteen (lisääntymiseen) ja sanan ”puoli” voidaan katsoa liittyvän kumpaan tahansa toiseen kahdesta kyseisestä ominaisuudesta (hedelmöittävä tai hedelmöityvä).

Monissa säädöksissä esiintyy sana ”sukupuoli”. Sanan ”sukupuoli” merkitystä ei ole määritelty lainsäädännössä, mutta on ilmeistä, että sanalla tarkoitetaan säädöksissä nimenomaan ihmisen sellaista lisääntymiseen liittyvää ominaisuutta, jonka perusteella ihmisiä on olemassa kahta eri sukupuolta: 1) mies (ml. poika) ja 2) nainen (ml. tyttö).

Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) tarkoitetaan ”sukupuoli-identiteetillä” henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan.

Miten osoitetaan todeksi (todennetaan) minkälainen on henkilön sukupuoli-identiteetti?

Sukupuolen moninaisuudella…

”Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan, että jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä sukupuolen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia.”  Lähde: https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli

Kun todetaan, että ihmisen sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä sukupuolen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia, niin silloin sanan ”sukupuoli” todellinen merkitys on epämääräinen ja ylimalkainen. Jos sana ”sukupuoli” määriteltäisiin noin, niin se ei tarkoittaisi mitään konkreettista eikä todennettavissa olevaa. Tuollaisen merkityksen antaminen sanalle ”sukupuoli” on järjetöntä.

Sukupuolen käsitettä…

”Sukupuolen käsitettä voidaan hahmottaa esimerkiksi seuraavalla jaottelulla: biologinen sukupuolisosiaalinen sukupuolijuridinen sukupuoli sekä sukupuoli-identiteetti. Sosiaalinen sukupuoli käsittää erilaiset kulttuuriset sukupuoleen liittyvät odotukset ja keskimääräiset sukupuolten väliset erot yhteiskunnassa. Sukupuoleen liittyvät sosiaaliset odotukset vaihtelevat eri kulttuureissa ja eri aikakausina. Kuten biologinen sukupuoli, myös sosiaalinen sukupuoli nähdään usein kaksijakoisena. Juridisella sukupuolella tarkoitetaan vaikkapa henkilötunnuksen tai passin sukupuolimerkintää. Suomessa on tällä hetkellä kaksi juridista sukupuolta, nainen ja mies. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön omaa kokemusta sukupuolestaan.”  Lähde: https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli

Miten osoitetaan todeksi (todennetaan) minkälainen on henkilön sosiaalinen sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti?

Sukupuoli on fyysisten…

”Sukupuoli on fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien kokonaisuus. Fyysisestä näkökulmasta puhuessa tarkoitetaan esimerkiksi anatomiaa. Sukupuolen psyykkisellä ulottuvuudella tarkoitetaan sukupuolen kokemusta, muun muassa sukupuoli-identiteettiä. Sukupuolen sosiaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan sukupuolen sosiaalisia merkityksiä, jotka vaihtelevat eri tilanteissa ja kulttuureissa. Jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa kokonaisuus.” Lähde: http://www.julkari.fi/handle/10024/126030

Tuollaisen merkityksen antaminen sanalle ”sukupuoli” on järjetöntä. Kyseessä on tietopaketti mm. viranomaisille! Tuon tekstin mukaan sana ”sukupuoli” ei tarkoittaisi mitään konkreettista eikä todennettavissa olevaa. Minkään sanan merkitystä ei pidä kuvata noin epämääräisesti ja ylimalkaisesti oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille tarkoitetussa julkaisussa!

Kyseessä on sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu ”Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille”: Raportteja ja muistioita (STM): 2015:22

Sukupuoli voi tarkoittaa…

”…Sukupuoli voi tarkoittaa esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, sukupuolista käyttäytymistä tai yksilön sukupuoli-identiteettiä. Sukupuolten välisestä tasa-arvosta puhuttaessa tarkoitetaan monesti naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Sukupuoli on kuitenkin tätä kahtiajakoa monimuotoisempi käsite.” Lähde: https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/sanasto

Myös tuon tekstin sanoma on epämääräinen ja ylimalkainen. Tuossakin tekstissä sanan ”sukupuoli” todellinen merkitys jää avoimeksi. Ikään kuin sana ”sukupuoli” ei tarkoittaisi mitään konkreettista eikä todennettavissa olevaa.

Virallisella sukupuolella…

”Virallisella sukupuolella tarkoitetaan väestörekisteriin kirjattua sukupuolimerkintää, joka voi olla nainen tai mies. Joskus puhutaan myös juridisesta sukupuolesta. Väestörekisterissä oleva sukupuolimerkintä voidaan vaihtaa tietyin laissa säädetyin edellytyksin.” 

Lähde: https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli

Käsitteet ”virallinen sukupuoli” ja ”juridinen sukupuoli” voidaan unohtaa, kun pidetään kiinni siitä mitä sanalla ”sukupuoli” tarkoitetaan suomen kielessä.

Kolmas sukupuoli…

”Kolmas sukupuoli tarkoittaa henkilöä, joka ei koe tai halua määritellä itseään mieheksi tai naiseksi.” Lähde: Vihreät nuoret: Suomessa on tunnustettava kolmas sukupuoli!

Tuon tekstin mukainen tarkoitus ei tarkoita mitään konkreettista eikä todennettavissa olevaa.

Sellaisia määritelmiä ei pidä käyttää, joiden määritelmän mukaisuutta ei voida todentaa yleispätevään näyttöön perustuvalla tavalla.

—-

Kirjoittaja: Timo Lehtonen 

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com