Klagomål till FN:s barnrättskommitté.

Kuva: Freeimages

Forum Externum har i augusti 2016 inlämnat ett klagomål till FN:s barnrättskommitté. I klagomålet begärs en utredning om huruvida Finland gör sig skyldig till brott mot barnens rättigheter omnämnda i FN:s barnkonventions 3:e artikel.

Klagomålet hänvisar till att barnets bästa bör beaktas och klargöras sakenligt vid lagstiftningsförfarandet. Kravet på att sätta barnets bästa i första rummet grundar sig på Barnkonventionens tredje artikel och den allmänna kommentar som FN:s barnrättskommitté gjort. Barnets intresse bör utredas genom en barnkonsekvensbedömning.

Klagomålet grundar sig på den förändring av äktenskapslagen som år 2014 godkändes av riksdagen och vilken möjliggör äktenskap och adoption för samkönade par. Dessa lagförändringar gjordes utan barnkonsekvensutredning, trots att barnombudsmannen och lagutskottet hade förutsatt att en sådan görs. Likadant skedde med de övriga lagändringar som uppkom i samband med ändringen av äktenskapslagen. Även dessa godkändes i början av 2016 utan barnkonsekvensbedömning, trots att en del av riksdagsledamötena uttryckligen krävde en sådan både när regeringens proposition framlades och när lagförslaget behandlades.

En god lagberedning och ett gott lagstiftningsförfarande i riksdagen skulle ha förutsatt en konsekvensbedömning när det gäller så centrala förändringar i familjelagstiftningen.

Forum Externum ry:s syfte är att främja grundläggande mänskliga rättigheter i enlighet med den rättsstatsprincip som har inskrivits i grundlagen. Vi anser att i denna princip ingår också följandet av de människorättsförpliktelser som förbinder lagstiftaren i Finland. Eftersom vi inte har observerat att någon myndighet eller annan övervakande instans gällande barnrättsfrågor skulle ha ingripit i det felaktiga förfaringssättet, har föreningen beslutit att överlämna ärendet till FN:s barnrättskommitté för bedömning efter att klagomåls- och undersökningsförfarande blivit möjligt för Finlands del i februari 2016.

Källa: Forum Externum: Klagomål till FN:s barnrättskommitté

Forum Externum är en förening grundad av jurister verksamma i olika rättsliga uppgifter. Föreningens syfte är att främja de grundläggande mänskliga rättigheternas förverkligande i enlighet med grundlagens värdeinnehåll, demokratin och rättsstatssprincipen. www.forumexternum.fi

Översättning: Benita Nyman

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com