Ett Familia-nätverk som driver äktenskaps- och familjefrågor har nyligen bildats i riksdagen

Familje- och äktenskapsarbetet i Finland effektiveras och intensifieras. Under den gångna våren har Aito avioliitto- medborgarinitiativet som strävar till att omkullkasta den könsneutrala äktenskapslagen och Utbildningsstyrelsens   guide för undervisningen: ”Jämställdhetsarbete är en kunskapsfråga” varit heta frågor. Barnets mänskliga rättighet till sin egen mor och far och föräldrarnas rätt att fostra egna barn i första hand utmärker offentliga diskussioner mera än tidigare.

I föreningen Äkta äktenskaps färska verksamhetsplan har man speciellt beaktat det sociopolitiska läget med de möjligheter och utmaningar som detta medför. Som en viktig faktor har man poängterat behovet av ett nätverk för att kunna påverka på så bred front som möjligt.

För det här ändamålet har det grundats ett Familia-nätverk i riksdagen som skall stöda det äkta äktenskapet och den naturliga familjen. Till nätverket hör medlemmar från vår förening samt riksdagsledamöter från olika partier. Som Familia-nätverkets ordförande fungerar riksdagsledamot Antero Laukkanen (KD) och som viceordförande Äkta äktenskap rf:s egen ordförande Susanna Koivula. Nätverkets fundationsbrev skrevs under den 17:e maj. Familia-nätverket kommer att samarbeta med andra organ som driver äktenskaps- och familjearbete samt ordna seminarier kring dessa ämnen.

Den 24.5.16 hölls i riksdagens annex, Lilla parlamentet ett öppet seninarium för riksdagsledamöter och allmänheten under rubriken Aito avioliitto och medborgarinitiativen. Vid seminariet verkade den nyutnämnde Familia-nätverkets ordförande Antero Laukkanen som ordförande.

”Istället för att vi koncentrerar våra krafter på att i den offentliga samhälleliga debatten t.ex. argumentera emot den könsneutrala äktenskapssynen, så vill vi koncentrera oss på att stärka äktenskapet mellan man och kvinna. Riksdagen är en utmärkt plats för detta”, betonade Laukkanen då han presenterade Familia-nätverket.

Talare vid Lilla parlamentets seminarium var advokat Jyrki Anttinen, som ur juristens synvinkel introducerade åhörarna i de lagstiftningsskeden som den könsneutrala äkteskapslagen lett till samt berättade om barnens rättigheter och klagomålsförfarande till FN. Övriga talare var La Manif Pour Tous-rörelsens president, Ludovine de La Rochère , Äkta äktenskap rf:s medlem och koordinator för det europeiska medborgarinitiativet Mamma, Pappa& Barn i Finland, Sarah Rizzo, samt riksdagsledamot Mika Niikko. I slutet av seminariet lyssnade man också till en panel bestående av riksdagsmän, vilka även svarade på åhörarnas frågor inför en fullsatt sal.

Aito avioliitto- medborgarinitiativet som syftar till att omkullkasta den könsneutrala äktenskapslagen, kommer att inlämnas till riksdagen av initiativtagarna före semestern.

Mera om det europeiska medborgarinitiativet Mamma, Pappa & Barn

www.mumdadandkids.eu/fi

Sarah Rizzo

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com