Kansalaisaloite ja sen saama taloudellinen tuki

Jukka Rahkonen ja Pasi Turunen toimittivat paperilla annetut kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukseen tarkistettavaksi. Kuva VRK:n aulasta.

Kansalaisaloitelaissa (kts. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120012) säädetään kansalaisaloitteen toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Yksi koskee kansalaisaloitteen saaman taloudellisen tuen ilmoittamista julkisesti tietoverkossa (13 § ja 14 § ).

Silloin kun samalta tukijalta aloitteen tekemistä varten saatu yhteenlaskettu tuki on vähintään 1500€ tulisi tällainen vastaanotettu tuki sekä tieto tukijasta löytyä tietoverkosta. Kansalaisaloitelain mukaan ”tueksi luetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saadut suoritukset. Tukena ei kuitenkaan pidetä tavanomaista talkootyötä eikä tavanomaisia ilmaispalveluja. Tuki, jota ei ole saatu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä” (14 §).

Ilmoitusvelvoitteen piiriin kuuluva tuki kansalaisaloitteelle KAA 2/2016 tuli tammikuussa 2015 perustetulta Aito avioliitto ry:ltä. Yhdistys on tukenut aloitetta kampanjan alkaessa ja sen aikana hankkimalla näkyvyyden ja nimienkeruun avuksi erilaisia tarvikkeita, kuten monisteita, banderolleja ja beach-flageja, monistamalla ja postittamalla nimienkeruulomakkeita, sekä mainostamalla aloitetta ja hankkimalla joihinkin kesätapahtumiin pöytäpaikkoja nimienkeruuta varten. Luonnollisesti Heurekassa maaliskuussa 2015 järjestetty starttitapahtuma ja sielläkin myydyt starttipaketit monisteineen voidaan katsoa sisältyvän tällaiseen tukeen.

Kansalaisaloitteen vireillepanijoina olimme merkinneet aloitteen saavan taloudellista tukea. Tästä johtuen meillä olisi ollut velvollisuus ilmoittaa kuukausikohtaisesti nimienkeruun edetessä aloitteen saama tuki. Aivan alkuvaiheessa perustetulla kampanjasivulla näkyikin alkukesään saakka myös alasivu, jonne tiedot taloudellisesta tuesta oli tarkoitus päivittää.

Kuukausia kestäneen intensiivisen kampanjoinnin tiimellyksessä meille tapahtui asiassa kuitenkin vilpitön unohdus. Emme muistaneet kiinnittää tähän seikkaan tarvittavaa huomiota. Tuen ilmoittamiseksi perustetun sivun siirtäminen myös tyystin unohtui Aito avioliitto ry:n sivuston siirryttyä noina kuukausina eri palveluntarjoajan julkaisualustalle.

On syytä korostaa, että vaikka median alunperin aloitteelle KAA 2/2016 antamasta lempinimestä ”Aito avioliitto -aloite” johtuen aloite saatetaan sotkea Aito avioliitto -yhdistykseen, aloite ei ole minkään ry:n aloite. Yhdistykset eivät lain mukaan voi tehdä kansalaisaloitteita. Mutta yhtä hyvin yksityiset henkilöt kuin yhdistyksetkin voivat tukea aloitteita taloudellisesti. Ilmoitusvelvollisuus ei siten koske Aito avioliitto ry:tä, vaan vireillepanijoita kansalaisina.

Kiitämme yhdistystä siitä, että pyydettyämme tarkempia tietoja yhdistys antoi ripeästi toivomamme tiedot aloitteelle annetusta ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvasta tuesta.

Aito avioliitto ry on tukenut kansalaisaloitetta (KAA 2/2016) erilaisena tavarana, palveluina tai muulla vastaavalla rahamääräisesti arvioidulla tavalla yhteensä noin 13 532 eurolla.

Kuukausikohtainen erittely löytyy tämän kirjoituksen lopussa olevasta liitteestä.

Mainittu summa kattaa ajan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvalta jaksolta 29.1.2015 – 22.9.2016. Tiedot tuesta tulee olla nähtävinä tietoverkossa eduskuntakäsittelyn ajan, minkä päätyttyä ne on lain mukaan poistettava tietoverkosta.

Suoraa rahallista tukea aloite ei ole saanut yhdistykseltä eikä miltään taholta. Yhdistyksen omat tulonlähteet koostuvat sääntöjenmukaisesti jäsenmaksuista, kannatustuotteiden myynnistä sekä erilaisten seminaarien osallistumismaksuista. Mainitut tulonlähteet ovat puhtaasti kotimaisia, eikä toiminta saa tai ole saanut kampanjalle tai muutenkaan tukea muualta kuin kotimaasta yksityisiltä kansalaisilta edellä mainittujen väylien kautta.

Kansalaisaloitejärjestelmän kansalaisluonteesta johtuen ei kansalaisaloitelaissa ole säädetty mitään seuraamuksia sellaisissa tapauksissa, joissa ilmoitusvelvollisuus jää täyttämättä. Lain tarkoitus on kiinnittää huomiota avoimuuteen sekä taloudellisen tuen mukanaan tuomiin mahdollisiin sidonnaisuuksiin samaan tapaan kuin vaalirahoituksessa.

Kansalaisaloitteen käsittelyyn ei tässä tapauksessa sattuneella inhimillisellä vahingolla myöskään ole mitään vaikutusta, vaan se käsitellään normaaliin tapaan kansalaisaloitelain mukaisesti.

Kansalaisaloitteen KAA 2/2016 vireillepanijat
Jukka Rahkonen ja Pasi Turunen

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com