Aito avioliitto ry:n lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi sukupuolineutraalin avioliittolain edellyttämistä lainmuutoksista

Oikeusministeriö julkaisi  hallituksen esitysluonnoksen sukupuolineutraalin avioliittolain edellyttämistä lainmuutoksista ja järjesti sitä koskevan kuulemistilaisuuden 2.9.2015. Kutsu kuulemistilaisuuteen lähetettiin 21.8.2015 eräiden ministeriöiden lisäksi muun muassa Väestörekisterikeskukselle, kirkkohallitukselle, Suomen Islamilaiselle neuvostolle, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan maistraateille, Monimuotoiset perheet ry:lle, Sateenkaariperheet ry:lle, SETA ry:lle sekä Suomen Asianajajaliitolle.

Kutsutuille annettiin mahdollisuus esittää näkemyksiään luonnoksesta.

Aito avioliitto ry ei saanut kutsua kyseiseen kuulemistilaisuuteen.

Koska kommentteja oli mahdollisuus esittää myös kirjallisesti viimeistään 4.9.2015 Aito avioliitto ry lähetti mainittuna päivänä oikeusministeriön lainvalmisteluosastolle seuraavan lyhyen lausunnon koskien hallituksen esitysluonnosta:

—————-

OIKEUSMINISTERIÖN LAINVALMISTELUOSASTOLLE

ASIA: Aito avioliitto ry:n lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta (21.8.2015) eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi.

Lähtökohtaisesti yhdistys vastustaa näitä lakimuutoksia ja huomauttaa, että esityksessä ei ole lainkaan huomioitu sitä, että eduskunnalle tullaan syysistuntokaudella jättämään kansalaisaloite avioliittolain muutoslain kumoamisesta (OM 46/52/2015), joka on kerännyt jo nyt riittävän kannatuksen. Katsomme, että tämä tulisi huomioida niin, että näiden lakimuutosten hyväksymistä esitettäisiin lykättäväksi odottamaan kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyä.

Rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi

Vaikka yhdistys vastustaa ylipäätään avioliiton muuttamista sukupuolineutraaliksi, niin huomautamme, että tällainen ehdotettu ilmoitusmenettely on näiden muutoslain puoltajien näkökulmasta ajateltuna epälooginen ja yhdenvertaisuusperiaatteenkin kannalta ongelmallinen, sillä tällä menettelyllä avioliitto tulee solmituksi ilman minkäänlaista sitoutumiseen liittyvää tahdonilmaisua.

Hedelmöityshoitolaki

Kannatamme, että tähän lakiin ei nyt esitetä tässä yhteydessä muutoksia. Olemme samaa mieltä siinä, että tällaisten perheoikeudellisten ja perhepoliittisten  suurten muutosten yhteydessä tulisi käydä laajaa ja perusteellista keskustelua, jota ei mielestämme tehty avioliittolain muuttamisen yhteydessä ja varsinkin avioliittolain muutoksen vaikutuksista lapsen etuun ja oikeuksiin.

Adoptio

Adoption osalta esitämme, että tässä huomioitaisiin johdonmukaisesti hedelmöityshoitolain yhteydessä esitettyjä perusteita ja valmisteltaisiin lakiesitys, jossa adoptiolakia muutettaisiin niin, että yhteisadoptiota ei sallittaisi samaa sukupuolta oleville aviopareille.

Muuta

Kohdassa ”Vaikutukset viranomaisten toimintaan” on lause ”Esityksessä ehdotetaan mahdollisuutta muuttaa ennen ehdotettujen lakien voimaantuloa rekisteröity parisuhde ilmoitusmenettelyllä avioliitoksi.” Tässä lauseen viittaussuhde on epäselvä, jonka vuoksi väärinkäsitysten välttämiseksi esitetään, että lause muutettaisiin muotoon ”Esityksessä ehdotetaan mahdollisuutta, että parisuhde, joka on rekisteröity ennen ehdotettujen lakien voimaantuloa, voidaan muuttaa ilmoitusmenettelyllä avioliitoksi.”

Helsingissä 4.9.2015
Aito avioliitto ry
Jukka-Pekka Rahkonen

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com