Perustuslakivaliokunta otti kantaa Aito avioliitto -aloitteeseen

AITO AVIOLIITTO -ALOITE EI OLE PERUSTUSLAIN VASTAINEN ja voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Perustuslakivaliokunta antoi tänään lausuntonsa Aito avioliitto –kansalaisaloitteesta. Lausunnon mukaan aloite ei ole ristiriidassa perustuslain eikä yhdenvertaisuuslainsäädännön kanssa.

Perustuslakivaliokunnan aiempien päätösten ja ihmisoikeussopimusten perusteella valtioilla ei ole velvollisuutta muuttaa avioliittolakia sukupuolineutraaliksi.

Koska uusi avioliittolaki ei vielä ole voimassa ei perustuslakivaliokunnan mukaan myöskään ole sellaisia lainsäädäntöön perustuvia ”perusteltuja odotuksia”, joiden suojaamiseksi Aito avioliitto –aloitetta ei voitaisi käsitellä.

Perustuslakivaliokunta tähdentää kuitenkin aloitteen käsittelyn kiireellisyyttä, jotta aloitteen ehdottama lakiesitys sukupuolineutraalin lain kumoamiseksi ei johda ”taannehtiviin heikennyksiin oikeuteen solmia avioliitto”.

Tämä voitaneen tulkita siten, että lakivaliokunnan tulisi saattaa aloite suuren salin äänestykseen ennen uuden avioliittolain voimaantuloa 1.3.2017.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan:

”Nyt arvioitavana olevan kansalaisaloitteen osalta perustuslakivaliokunta pitää arvion lähtökohtana sitä, että kansalaisaloitteessa kumottavaksi esitetty lainsäädäntö ei ole vielä voimassa. Tällaisessa tilanteessa kyse ei valiokunnan mielestä ole sellaisista lainsäädäntöön perustuvista perustelluista odotuksista, joita pitäisi ehdottomasti suojata. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että kumottavaksi esitettyä lainsäädäntöä edeltävää oikeustilaa ei ole valiokunnan käytännössä pidetty perustuslain vastaisena (ks. myös PeVL 15/2001 vp ja PeVL 15/2011 vp), vaikka kumottavaksi esitetty lainsäädäntö onkin valiokunnan mielestä sitä edeltävää oikeustilaa paremmin sopusoinnussa perustuslain 6 §:n kanssa. Merkityksellistä on myös, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12 artiklassa turvattu oikeus avioliittoon ei sellaisenaan merkitse velvollisuutta mahdollistaa samaa sukupuolta olevien oikeutta solmia avioliittoa, vaan se kuuluu kunkin sopimusvaltion harkintamarginaaliin (ks. myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot Schalk ja Kopf v. Itävalta 24.6.2010, Hämäläinen v. Suomi 16.7.2014 ja Chapin ja Charpentier v. Ranska 9.6.2016).

Perustuslakivaliokunta korostaa, että eduskunta on hyväksyessään kansalaisaloitteen pohjalta 1.3.2017 voimaantulevat avioliittolain muutokset ja hallituksen esityksen perusteella siihen asiallisesti liittyvät muut lait tehnyt ratkaisun edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa perustuslain 22 §:n mukaisesti. Näin ollen lakiehdotus ei ole ongelmaton perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta. Perustuslain 6 §:n 2 momentista ei kuitenkaan edellä sanotusta johtuen aiheudu sellaisia ehdottomia vaatimuksia, jotka estäisivät kansalaisaloitteen mukaisen lain säätämisen tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Valiokunnan mielestä lakivaliokunnan on kuitenkin perustuslaista johtuvista syistä varmistettava, että lakiehdotus ei johtaisi taannehtiviin heikennyksiin oikeuteen solmia avioliitto, rekisteröidä parisuhde tai näiden oikeuksien käyttämisen oikeusvaikutuksiin. Tämä on edellytys sille, että laki voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.”

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_1+2017.aspx

Perustuslakivaliokunnan päätös luo lakivaliokunnalle painetta käsitellä Aito avioliitto -aloitteen rivakasti ja toimittaa se eduskunnan suureen saliin äänestettäväksi ennen 1.3.2017.

Pasi Turunen
tiedotussihteeri
Aito avioliitto ry.