Aito avioliitto -yhdistyksen puheenvuoro oikeusministeriön seminaarissa

Aito avioliitto ry osallistui 4.2.2016 oikeusministeriön seminaari- ja kuulemistilaisuuteen, joka liittyi valtioneuvoston perus-ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmisteluun. Kuulemistilaisuuteen oli ilmoittautunut lukuisia tahoja, myös Aito avioliitto ry, ja pyydettyjä puheenvuoroja pidettiin useita kymmeniä. Aito avioliitto ry piti tilaisuudessa puheenvuoron teemalla: ”Aito avioliitto ry:n kannanotto miehen ja naisen välisen avioliiton sekä lasten perusoikeuksien puolesta.” Puheenvuoro keskittyy lapsen ihmisoikeuksiin ja siihen, miten sukupuolineutraalin avioliittolaki perustuu virheelliseen tulkintaan ihmisoikeuksista. Aito avioliitto- yhdistys ehdottaa sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamista.

Puheenvuoro on kokonaisuudessaan luettavissa alla:

AITO AVIOLIITTO RY:N KANNANOTTO MIEHEN JA NAISEN VÄLISEN AVIOLIITON SEKÄ LASTEN PERUSOIKEUKSIEN PUOLESTA

Aito avioliitto -yhdistys on huolissaan lasten oikeuksien murenemisesta ja siitä, että vielä voimassa oleva naisen ja miehen välinen avioliittolaki tulkitaan syrjiväksi ja ihmisoikeuksien vastaiseksi. Haluamme tuoda esiin kaksi näkökulmaa: (1) lapsen ihmisoikeudet ja (2) harhaanjohtavasti sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksiin vetoaminen.

  1. YK:n yleissopimuksessa lapsen oikeuksista sanotaan: ”Lapsi on rekisteröitävä heti syntymänsä jälkeen, ja hänellä on syntymästään lähtien oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan”. Uusi avioliittolaki tarkoittaa oleellista ristiriitaa tämän YK:n sopimuksessa määritellyn lapsen oikeuden kanssa. Uuden avioliittolain myötä Suomessa normalisoidaan se, että lapsi ei lähtökohtaisesti, syntymästään lähtien tunne joko isäänsä tai äitiänsä. Lapsi voidaan tietoisesti erottaa vanhemmastaan niin, että hän ei ole toisen vanhempansa hoidettavana. Uutta avioliittolakia ajavat selittävät tätä ristiriitaa, että vanhemmat olisi tulkittava hallinnollisiksi tai sosiaalisiksi eikä biologisiksi vanhemmiksi. Kuitenkin perusteltu tapa tulkita on se, mitä oikeuksia kirjoitettaessa (v. 1989) on tarkoitettu: vanhemmat tarkoittavat biologisia vanhempia, äitiä ja isää. Kaikki tiedämme, että biologinen vanhemmuus ei aina toteudu ikävien olosuhteiden, onnettomuuksien tms. vuoksi. Mutta uusi avioliittolaki tarkoittaa aivan muuta: sen normalisointia, että lapsi suunnitellusti ja tietoisesti erotetaan joko isästään tai äidistään.
  2. ”Ihmisoikeus” on positiivinen termi. Sen vuoksi näyttää olevan houkutus käyttää sitä perusteena väärällä tavalla: perustella asioita ihmisoikeudella, kun kyse ei todellisuudessa ole ihmisoikeudesta. Erityisesti tuomme esiin sen, että uutta avioliittolakia perusteltiin sillä, että kyse olisi sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeudesta. Samaa sukupuolta olevien avioliitto ei ole kuitenkaan sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeusasia. Tästä on esimerkiksi olemassa selkeä Euroopan ihmisoikeusneuvoston artiklan 12 päätös. Tämä on esimerkki ihmisoikeus -termin väärästä käytöstä, sillä Suomen vielä voimassa olevan avioliittolain sukupuolikriteeri ei ole mielivaltainen ihmisoikeuksien näkökulmasta. Itse asiassa uusi avioliittolaki ei tuo kenellekään ihmisoikeuksia vaan vie lapselta oikeuksia.

Esitämme Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaan kaksi tavoitetta.

  1. Pidämme oleellisena ja tärkeänä tavoitteena, että YK:n määrittämät lapsen oikeudet toteutuvat Suomessa. Uusi avioliittolaki on ristiriidassa lapsen oikeuksien kanssa. Lapsen oikeudet toteutuvat, jos uusi avioliittolaki kumotaan. Siihen on mahdollisuus, kun Aito avioliitto- kansalaisaloite tulee eduskunnan käsiteltäväksi. Asian uudelleen arviointi tulee tehdä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja eduskunnan arvovallan, mutta ennen kaikkea lasten oikeuksien varmistamiseksi. Lapsen oikeudet tulee kuitenkin turvata Suomen lainsäädännössä riippumatta kansalaisaloitteen käsittelyn tuloksesta.
  2. Ihmisoikeus-termiä voi tietenkin kuka tahansa käyttää sananvapauden perusteella. Kuitenkin poliittisessa päätöksen teossa on pidettävä huolta siitä, että ihmisoikeuksiin ei vedota eikä ihmisoikeuksia käytetä perusteena silloin, kun kyse ei ole aidosti ihmisoikeuksista.

Yhteenvetona toteamme, että nykyinen avioliittolaki on ihmisoikeuksien mukainen. Sen sijaan uusi avioliittolaki loukkaa lapsen ihmisoikeuksia. Aito avioliitto yhdistys esittää, että eduskunta kumoaa uuden avioliittolain.

Helsingissä 4. helmikuuta 2016
Aito avioliitto ry