Yhdistyksemme tuo esiin pian eduskuntaan tulevan hallituksen translakialoitteen ongelmat

Istuntoaikataulu

Eduskunnan istuntoaikataulun mukaan hallitus on tuomassa eduskunnassa esittelyyn translakialoitteensa viikolla 35 eli 29.8.-4.9.2022 välisenä aikana.  Julkisuudessa on vaiettu täysin hallituksen lakialoitteen virheellisestä peruslähtökohdasta ja sen muista ongelmista tuoden esiin vain aloitetta suosivia kannanottoja.  Radikaalin translain tuki äänestäjien keskuudessa on heikko. Minkään puolueen kannatajissa ei Aito avioliiton Taloustutkimuksella teetättämän mielipidemittauksen mukaan ole enemmistöä sen takana. Mielipidemittauksen tulokset on jaettu kaikkien tiedostusvälineiden käyttöön lehdistötiedotteella, mutta näistä tuloksista on pääosin vaiettu julkisuudessa.

Väärät olettamat

Lakialoitteessa on useita vääriä olettamia samoin kuin huomiotta jääneitä seikkoja.  Täydellinen kommentointi löytyy yhdistyksemme lausunnosta Sosiaali- ja terveysministeriölle.  Tässä pari olennaista kohtaa:

 • Lainsäädännölliset ongelmat
  Lainsäädäntö ei voi määrittää yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia vain tämän omaan tahtoon tai tuntemukseen perustuen, kuten tämä lakiluonnos esittää. Sellainen laki antaisi yksilölle mielivaltaisia oikeuksia ja mahdollisuuden vältellä velvollisuuksiaan. Samalla se antaisi yksilölle mahdollisuuden toisten henkilöiden perustuslaillisten oikeuksien loukkaamiseen (esimerkiksi biologisten miesten pääsyn naisten tiloihin) ja johtaisi epäreiluna pidettäviin tilanteisiin urheilussa, kun mies voittaisi naisten lajeissa osallistuessaan naisena. Ongelmalliset vaikutukset naisten tasa-arvoa käsittelevään ja maanpuolustusta koskevaan lainsäädäntöön olisivat myös huomattavat.
 • Lääketieteellinen ongelma
  Jos ihminen haluaa muuttaa sukupuoltaan, siihen voi olla lääketieteellisiä syitä, mutta myös sellaisia syitä, jotka vaativat muunlaista apua, ei sukupuolen vaihdosta. Uusi lakiesitys ei ota huomioon lainkaan, että yksilön halu vaihtaa sukupuoltaan on aina lääketieteellistä arviointia vaativa asia. Sen puuttuessa muut syyt kuin varsinainen transsukupuolisuus jäisivät selvittämättä. Sukupuolidysforia voi olla sekundääristä (s. 29-30).
  Nykyisin voimassa olevan lain nojalla nämä asiat pyritään selvittämään mahdollisimman asiantuntevasti ja kattavasti, sillä objektiivinen asiantuntijan tekemä arviointi on osa lain asettamaa vaatimusta.

Aito avioliitto toimii aktiivisesti

Yhdistyksemme on toiminut aktiivisesti tuodakseen esiin kansanedustajille ja yleisölle asian kaikki puolet:

 • Olimme kiinnostuneita, kannatetaanko äänestäjien keskuudessa sellaista radikaalia, pelkkään hakijan omaan tuntemukseen perustuvaa, translakia, jota hallitus suunnitteli ja toisaalta myöskään eräiden järjestöjen vaatimaa alaikäisten mukaanottamista translakiin.  Päätimme teettää Taloustutkimuksella asiasta mielipidemittauksen. Tulokset olivat murskaavan kielteisiä hallituksen hankkeelle ja ulkoisille vaatimuksille ottaa alaikäiset mukaan, kuten kukin voi itse lukea lehdistötiedotteena julkaistuista tuloksista.
 • Painatimme mielipidemittauksen tulokset A4-kokoiseksi dokumentiksi ja toimitimme tulokset kaikille kansanedustajille eduskuntaan sekä myös lisäkappaleet mukaan heidän avustajilleen.
 • Yhdistyksemme oma transtyöryhmä syventyi hallituksen uuteen translakiluonnokseen ja antoi siitä lausuntomenettelyssä 18.2.- 3.4.2022 välisenä aikana lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle.  Pitkähköstä lausunnostamme ilmenee, että olemme arvioineet yksityiskohtaisesti, asiantuntevasti ja kriittisen asiallisesti lakiluonnosta.
 • Yhdistyksemme koko lausunto tulostettiin paperille, osoitettiin kaikille kansanedustajille ja toimitettiin eduskuntaan 17.8.2022.
 • Olemme jo pitkään pitäneet esillä banderollia, jossa todetaan biologinen ja lääketieteellinen totuus:  ”Mikään laki ei voi tehdä miehestä naista eikä naisesta miestä.” Asian taustalla on se tosiasia, että ihmisen sukupuoli on pysyvä, lisääntymisbiologinen ominaisuus, jota ei aidosti pysty muuttamaan millään lääketieteellisellä keinolla. Väitteille ”muista sukupuolista” ei löydy reaalimaailmasta vastinetta, sellaiset väitteet ovat täysin ideologinen asia.

Koko lakialoite:  Paljon turhaa säätämistä

Usein julkisuudessa arvosteltu vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä on vähämerkityksinen käytännössä, sillä se toteutuu joka tapauksessa potilaan itse vaatimien hoitojen seurauksena. Tuon takia ei ole myöskään tarvetta tehdä hallituksen kaavailemaa kokonaan uutta lainsäädäntöhimmeliä. Tarkoitus toteutuisi paljon yksinkertaisemmin pelkästään korvaamalla tuo vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä uusilla säännöillä ja lain sovellusalan rajoituksilla, jotka estävät lain käyttämisen hyötymistarkoituksiin tai velvollisuuksien välttelyyn.

Termeistä ja nimityksistä

Lakialoitteen nimi on harhaanjohtava, ”Laki sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta”. Lain tuollaisesta nimestä voi saada kuvan, että laki koskee sukupuolen vahvistamista syntymävaiheessa, eikä myöhemmin. Tarkoitushan piti alkuaan olla vain muuttaa translakia.

Muualla julkisuudessa on näkynyt myös ilmaisu ”translapsi”.  Tuo ilmaus on virheellinen ja ilkeällä tavalla ennalta leimaava ja sitova.  Kenestäkään ei lapsena tiedä, mikä hän on aikuisena, vaikka hän jossain ikävaiheessa kokisi, että haluaisi olla vastakkaista sukupuolta. Lapsen tai nuoren ennalta sitominen ristikkäiseen kokemukseen voi olla vakavasti haitallista. Vasta aikuistuminen näyttää, mikä on lopputulema.

1.9.2022:   Translakialoitteen esittely lykkääntyy tällä tietoa viikkoon 38.

22.9.2022: Hallitus toi eduskuntaan jo aiemmin kielteistä kritiikkiä saaneen lakialoitteensa, jonka sisältöä useat transsukupuoliset itse pitävät lain tarkoituksen vastaisena ja haitallisena. Lakialoite ottaa mukaan muutkin, kuin lääketieteellisessä mielessä transsukupuoliset. Tämä mitätöi transsukupuolisten aseman ja voi vaikeuttaa jatkossa heidän elämäänsä monella tavalla. Lakialoite poikkeaa sisällöltään siitä, mitä hallitusohjelmaan alkuaan oli otettu mukaan.

3.10.2022: Lakialoite tulee eduskunnan päiväjärjestyksen mukaan lähetekeskusteluun huomenna 4.10.2022:

6.10.2022: Lähetekeskustelu lakialoitteesta, jonka olisi tarkoitus korvata nykyinen translaki, käytiin eduskunnassa 4.10.2022. Lakialoitteen yleinen ongelmallisuus tuotiin hyvin esille. Puhemiesneuvosto oli esittänyt lakialoitteen lähettämistä Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausunto.

Lakiesitys koskee hyvin laajaa kenttää lainsäädäntöä. Kansanedustaja Päivi Räsänen ehdotti
lausunnon pyytämistä muiden valiokuntien lisäksi hallintovaliokunnalta, sivistysvaliokunnalta ja
puolustusvaliokunnalta. Kansanedustajat Rantanen, Essayah sekä useat muut kannattivat laajempaa valiokuntakäsittelyä, joka esitys kuitenkin 5.10.2022 kaatui äänestyksessä. Eduskunnan videoiden lisäksi lähetekeskustelusta löytyy vain tämän asian käsittelyä koskevat äänitaltiot.

Huomiota kiinnittää erityisesti se, että hallituksen lakialoite ei ole varsinaisesti enää translaki lainkaan, vaan ”kuka-tahansa-laki” ottaessaan mukaan kenet tahansa, eikä vain lääketieteellisessä mielessä transsukupuoliset eli sukupuolidysforiaa kokevat henkilöt.