Suomen seuraavat 100 vuotta? Vaikuta nyt!

Kuva: Pasi Turunen

Kansalaisaloite avioliittolain muutoksen kumoamiseksi on tällä hetkellä perustuslakivaliokunnassa, joka jatkaa sen käsittelyä helmikuussa. Juuri nyt on aika vaikuttaa aloitteen menestymiseksi ja ottaa yhteyttä päättäjiin. Kokosimme sinua varten tiedot nykyisen eduskunnan perustuslaki- ja lakivaliokunnan jäsenistä. Voit myös katsoa ketkä nykyisistä kansanedustajista äänestivät avioliittolain muutoksesta 28.11.2014

Perustuslakivaliokunta

Puheenjohtaja

Annika Lapintie
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

Varapuheenjohtaja

Tapani Tölli
Keskustan eduskuntaryhmä

Perustuslakivaliokunnan jäsenet

Simon Elo
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Maria Guzenina
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Hannu Hoskonen
Keskustan eduskuntaryhmä

Antti Häkkänen
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

Ilkka Kantola
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Kimmo Kivelä
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Antti Kurvinen
Keskustan eduskuntaryhmä

Jaana Laitinen-Pesola
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

Markus Lohi
Keskustan eduskuntaryhmä

Leena Meri
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Ville Niinistö
Vihreä eduskuntaryhmä

Ulla Parviainen
Keskustan eduskuntaryhmä

Wille Rydman
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

Ville Skinnari
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Varajäsenet

Maarit Feldt-Ranta
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Elsi Katainen
Keskustan eduskuntaryhmä

Timo V. Korhonen
Keskustan eduskuntaryhmä

Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Jani Mäkelä
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Outi Mäkelä
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

Johanna Ojala-Niemelä
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Ville Tavio
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Anne-Mari Virolainen
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

Lakivaliokunta

Puheenjohtaja

Kari Tolvanen
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

Varapuheenjohtaja

Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Jäsenet

Laura Huhtasaari
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Katja Hänninen
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

Emma Kari
Vihreä eduskuntaryhmä

Niilo Keränen
Keskustan eduskuntaryhmä

Suna Kymäläinen
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Mikko Kärnä
Keskustan eduskuntaryhmä

Antero Laukkanen
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

Sanna Marin
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Outi Mäkelä
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

Mika Niikko
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Johanna Ojala-Niemelä
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Juha Pylväs
Keskustan eduskuntaryhmä

Antti Rantakangas
Keskustan eduskuntaryhmä

Mari-Leena Talvitie
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

Ville Tavio
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Varajäsenet

Susanna Koski
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

Eeva-Maria Maijala
Keskustan eduskuntaryhmä

Leena Meri
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Tom Packalén
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Wille Rydman
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

Joona Räsänen
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Ville Skinnari
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Ari Torniainen
Keskustan eduskuntaryhmä

Matti Vanhanen
Keskustan eduskuntaryhmä

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa: etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi

Nykyiset kansanedustajat jotka äänestivät avioliittolain muutoksesta marraskuussa 2014
(Jaa = vastusti, Ei = kannatti)

Alanko-Kahiluoto Outi Ei
Alatalo Mikko Ei
Arhinmäki Paavo Ei
Blomqvist Thomas Ei
Eestilä Markku Ei
Eloranta Eeva-Johanna Ei
Feldt-Ranta Maarit Ei
Filatov Tarja Ei
Grahn-Laasonen Sanni Ei
Gustafsson Jukka Ei
Guzenina Maria Ei
Haavisto Pekka Ei
Heinonen Timo Ei
Henriksson Anna-Maja Ei
Huovinen Susanna Ei
Hänninen Katja Ei
Ihalainen Lauri Ei
Jaskari Harri Ei
Juvonen Arja Ei
Kaikkonen Antti Ei
Kanerva Ilkka Ei
Kantola Ilkka Ei
Kari Mika Ei
Karimäki Johanna Ei
Kiljunen Anneli Ei
Kiuru Krista Ei
Kiuru Pauli Ei
Kontula Anna Ei
Kymäläinen Suna Ei
Lapintie Annika Ei
Lauslahti Sanna Ei
Lindtman Antti Ei
Modig Silvia Ei
Mustajärvi Markus Ei
Myller Riitta Ei
Myllykoski Jari Ei
Mäkelä Outi Ei
Niinistö Ville Ei
Nylander Mikaela Ei
Nylund Mats Ei
Ojala-Niemelä Johanna Ei
Orpo Petteri Ei
Paatero Sirpa Ei
Pekonen Aino-Kaisa Ei
Pelkonen Jaana Ei
Puumala Tuomo Ei
Saarikko Annika Ei
Salolainen Pertti Ei
Salonen Kristiina Ei
Sarkomaa Sari Ei
Stubb Alexander Ei
Suutari Eero Ei
Taimela Katja Ei
Tiilikainen Kimmo Ei
Toivakka Lenita Ei
Toivola Jani Ei
Tuomioja Erkki Ei
Tuppurainen Tytti Ei
Uotila Kari Ei
Urpilainen Jutta Ei
Wallin Stefan Ei
Wallinheimo Sinuhe Ei
Vikman Sofia Ei
Virolainen Anne-Mari Ei
Anttila Sirkka-Liisa Jaa
Eerola Juho Jaa
Elomaa Ritva Jaa
Hakkarainen Teuvo Jaa
Hautala Lasse Jaa
Hongisto Reijo Jaa
Immonen Olli Jaa
Jalonen Ari Jaa
Jokinen Kalle Jaa
Kalli Timo Jaa
Kalmari Anne Jaa
Katainen Elsi Jaa
Kivelä Kimmo Jaa
Kiviranta Esko Jaa
Kopra Jukka Jaa
Korhonen Timo V. Jaa
Kääriäinen Seppo Jaa
Lehti Eero Jaa
Leppä Jari Jaa
Lindström Jari Jaa
Lintilä Mika Jaa
Lohela Maria Jaa
Lohi Markus Jaa
Louhelainen Anne Jaa
Maijala Eeva-Maria Jaa
Mattila Pirkko Jaa
Mäkipää Lea Jaa
Mäntylä Hanna Jaa
Mölsä Martti Jaa
Niikko Mika Jaa
Niinistö Jussi Jaa
Oinonen Pentti Jaa
Packalén Tom Jaa
Paloniemi Aila Jaa
Pekkarinen Mauri Jaa
Pirttilahti Arto Jaa
Raatikainen Mika Jaa
Rantakangas Antti Jaa
Rehula Juha Jaa
Risikko Paula Jaa
Rossi Markku Jaa
Räsänen Päivi Jaa
Saarakkala Vesa-Matti Jaa
Satonen Arto Jaa
Savola Mikko Jaa
Sipilä Juha Jaa
Soini Timo Jaa
Tolppanen Maria Jaa
Tolvanen Kari Jaa
Torniainen Ari Jaa
Turunen Kaj Jaa
Tölli Tapani Jaa
Wallin Harry Jaa
Vehkaperä Mirja Jaa
Vehviläinen Anu Jaa
Vähämäki Ville Jaa
Zyskowicz Ben Jaa
Östman Peter Jaa
Mäkisalo-Ropponen Merja Poissa


Toimi nyt aidon avioliiton puolesta! Suurentelematta on kyse Suomen tulevaisuudesta, sillä on kyse lapsista, perheistä ja sanan- ja ilmaisunvapaudesta.

Olkoon Suomen seuraavat 100 vuotta sellaiset, joissa kaikki edellä mainitut asiat saavat kukoistaa. Sukupuolineutraali ideologia tulee torpata nyt, muutoin se vyöryy yhä kiihtyvämmällä tahdilla vahingoittamaan suomalaisen yhteiskunnan perustuksia.

Tärkeintä tällä hetkellä on se, että vaadimme ja vauhditamme aloitteen viemistä eduskunnan äänestettäväksi.

Olethan siis vaikuttamassa sen puolesta, että kansanedustajat näkisivät naisen ja miehen välisen, aidon avioliiton merkityksen ja antaisivat sille lainsuojan ja oikeutuksen olla olemassa.

Kirjoittaja Susanna Koivula
Aito avioliitto ry:n pj