Valtioneuvoston julkaisu nimittää  Aito avioliitto ry:tä anti-gender -toimijaksi

Kuvakaappaus valtioneuvosto.fi. Raidat lisätty.

Valtioneuvosto julkaisi syksyllä 2019 ihmisoikeuksia käsittelevän julkaisun: Finland in the International Human Rights System. Sen tekijöinä olivat Anna Björk, Juho-Matti Paavola, Tineke Strik, Inkeri Tanhua ja Arttu Vainio.  Tiivistelmässä todetaan näin:”Tämä raportti tarkastelee kansainvälisten ihmisoikeuksien tilaa ja muutoksia valtioneuvoston vuoden 2014 ihmisoikeusselonteon pohjalta – – Myös vahvistuneet sukupuolten tasa-arvoa vastustavat liikkeet haittaavat omalta osaltaan ihmisoikeuksien edistämistä. Muuttuneessa tilanteessa toimijat etsivät uusia tapoja viestiä ihmisoikeuksien merkityksestä. Hankkeen tulokset tarjoavat uusia mahdollisuuksia kansainvälisten ihmisoikeuksien päivittämiseen niin, että se ottaa paremmin huomioon globaalien muutostrendien luomat haasteet.”

Julkaisussa ollaan huolissaan ” Anti-gender- toimijoista”.

Valtioneuvoston julkaisun kohdassa 7.4.1 Anti-gender movements in Europe kerrotaan Euroopassa nousseesta ”Anti-gender”- liikehdinnästä, jonka kotimaiseksi toimijaksi mainitaan  Aito avioliitto ry. Maininta on sivulla 107. ”In Finland, the organisation Aito avioliitto (True marriage) –”. Anti-gender- toimijat kuvataan tasa-arvon ja ihmisoikeuksien vastustajiksi. Gender-ideologian kehittämistä julkaisussa pidetään retoriikkana, jolla yritetään vastustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Retoriikasta on variaatioita eri maissa ja tilanteissa, mutta jotkin keskeiset elementit, kuten perinteisempien sukupuoliroolien vaatiminen, ovat samanlaisia. (s.106.)

Gender-ideologiaan sisältyväksi esitetään seuraavanlaisia ajatuksia:
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti ovat vapaasti valittavissa, naisten pitäisi olla enemmän miesten kaltaisia, ja että naiset voivat valita homouden pakona patriarkaatista.(s.106.)Esitetään myös, että sukupuolilla ei ole eroja ja henkilö voi syntyä väärään kehoon.

Julkaisussa esitetään ontuva kuvaus gender-ideologian sisällöstä, ja sen jälkeen väitetään, ettei sukupuolen tutkimus esitä tällaisia väitteitä, ei myöskään yhdenvertaisuutta ajavat ihmisoikeusaktivistit YK:ssa tai EU:ssa niin tee.

Aito avioliitto ry:n käsityksen mukaan  gender-ideologiassa on kyse siitä, että sukupuolen katsotaan määräytyvän henkilön oman kokemuksen perusteella, ei biologian. Tämän lisäksi gender-ideologia pitää syrjivänä puhetta kahdesta sukupuolesta.  Suomessa gender-ideologiaa edustaa ”sukupuolen moninaisuus” -ajattelu.

Anti-gender” -liikehdinnän tavoitteiksi väitetään (s.106)


-Lisääntymisoikeuksien vastustaminen
– koulujen seksuaali -ja sukupuoli- opetuksen vastustaminen, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vastustaminen,
– lähes kaiken tasa-arvotyön vastustus, ja käytännössä kaiken sellaisen vastustaminen, joka liittyy sukupuoleen, kuten yliopistojen sukupuolen tutkimus, julkisen sektorin sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen ja sukupuolittuneen väkivallan vastainen taistelu-
”uskonnonvapauden” puolustaminen ja lisääntyneen ”kristofobian” nousun julistaminen.”

Aito avioliitto ry ei kampanjoi perinteisten sukupuoliroolien puolesta, vaan avaran mies- ja naiskuvan puolesta, jossa on tilaa erilaisille tavoille ilmentää naiseutta ja mieheyttä. Miehet eivät kuitenkaan voi tulla naisiksi, tai naiset miehiksi. Yhdistys kannattaa kasvatusta, millä tyttöjä ja poikia rohkaistaan valitsemaan ammatti oman mielenkiinnon, ei sukupuolen perusteella.

Sukupuolitietoinen kasvatus sisältää usein aatteellisen käsityksen sukupuolista, minkä mukaan sukupuolet eivät eroa toisistaan tai että henkilö voi olla väärässä kehossa. Tätä käsitystä Aito avioliitto ry ei hyväksy.

Aito avioliitto ry ei vastusta sitä, että kouluissa annetaan seksuaali- ja sukupuolikasvatusta, kunhan se vain on aidosti oppilaiden kasvua tukevaa ja heitä suojaavaa. Sukupuolen tutkimuksellakin on annettavaa yhteiskunnallisesti, jos siinä  pitäydytään objektiivisissa faktoissa. Sukupuolittuneen väkivallan tunnistaminen ja ennaltaehkäisy on tärkeää ja kannatettavaa.

Sukupuolta koskevaa keskustelua ei tule rajoittaa, vaan kriittinen ja avoin keskustelu tulee aina turvata.  Transfobian kaltaisilla leimasanoilla ei tule kaventaa yhteiskunnallista keskustelua.
Aito avioliitto ry kannattaa sanan- ja  uskonnonvapautta.

Mikä heikentää Eurooppaa?

Julkaisussa Anti-gender -liikehdinnän kerrotaan alkaneen vuonna 2012, ja sen sanotaan vastustavan lähes kaikkea tasa-arvotyötä ja HLBTI- oikeuksia. (s.105.) Anti-gender-liikehdintä yhdistetään Kremliin: Anti-gender -kampanjat on suunniteltu Venäjällä, ja ne tähtäävät mielipiteiden jakautumiseen ja Euroopan heikentymiseen (s.107.)

Tämä väite toistuu usein hlbt- aktivismin piirissä, mutta Venäjän roolille tässä kaikessa ei ole näyttöä. Aito avioliitto -yhdistys on itsenäinen toimija. Mikä todella heikentää Eurooppaa, ei ole Aito avioliitto ry:n kaltaiset toimijat, vaan avioliiton uudelleen määrittely sukupuolettomaksi instituutioksi, lapsen oikeuksien kiistäminen, sekä biologiaan perustuvan sukupuolikäsityksen hylkääminen.

Aito avioliitto ry kunnioittaa ihmisoikeuksia

Valtioneuvoston julkaisun sivulla 135 väitetään antigender -liikkeiden tekevän HLBTI-oikeuksien ajamisen vaikeammaksi ja  vaarallisemmaksi. Kysymme, millä lailla yhteiskunnallinen keskustelu avioliiton merkityksestä, sukupuolista ja lapsen oikeuksista tekisi HLBTI- oikeuksien ajamisen vaaralliseksi? Miltä ja miten ihmisoikeuksien puolustajia tulisi tukea ja suojata  anti-gender- liikkeiltä, jollaiseksi valtioneuvoston julkaisu lukee myös Aito avioliitto -yhdistyksen. Aikooko Suomen hallitus tavalla tai toisella estää yhteiskunnallista keskustelua tai  pyrkiikö se mahdollisesti rajoittamaan ”anti-gender” -toimijoiksi nimittämien tahojen toimintaa?

Sukupuolen moninaisuus- ajattelun puolesta puhujat ovat todellisuudessa antigender-toimijoita, jotka suhtauvat sukupuoleen  vahingollisesti, ja jopa vihamielisesti.
Aito avioliitto ry kannattaa naisten ja miesten tasa-arvoa, ja kunnioittaa ihmisoikeuksia.

Aito avioliitto -yhdistys on sukupuolimyönteinen kansalaisjärjestö

Aito avioliitto ry:n tarkoituksena on edistää ja vahvistaa miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää lapsen oikeutta tuntea sekä isänsä että äitinsä ja olla heidän hoidettavanaan koko lapsuutensa mikäli mahdollista. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli-identiteetin kehittymistä siten, että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvua naiseksi tuetaan vahvistamalla sukupuolten luontaista erilaisuutta, sekä turvaamalla lapselle myös adoptiossa perhemalli, jossa lapsella on sekä isä että äiti.  Lisäksi Aito Avioliitto -yhdistyksen säännöissä todetaan seuraavasti:

Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Yhdistys sitoutuu kaikessa toiminnassaan Yhdistyneiden kansakuntien 10.12.1948 hyväksymään ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 20.11.1989 hyväksymään Yleissopimukseen lapsen oikeuksista. Näin on verkkosivuillamme todettu.

Valtioneuvosto levittää väärää tietoa Aito avioliitto -yhdistyksestä.  Aito avioliitto ry jää odottamaan, kuinka valtioneuvosto toimii korjatakseen asian.

Kirjoittaja

Susanna Koivula
Aito avioliitto ry:n toiminnanjohtaja