Aidot vaaliteesimme eduskuntavaaleihin 2019

Aito avioliitto-yhdistys pitää seuraavia kysymyksiä tärkeinä eduskuntavaaleissa:

1.Sananvapauden ja uskonnonvapauden säilyttäminen loukkaamattomina

Puolustamme sanan-, uskonnon- ja vakaumuksenvapautta. Vastustamme syrjintää, mikä perustuu mielipiteeseen, poliittiseen tai uskonnolliseen vakaumukseen. Pidämme tärkeänä, ettei valtiovalta rajoita sananvapauteen perustuvaa kriittistä keskustelua.

Lisäksi kirkolla ja muilla hengellisellä yhdyskunnilla on säilyttävä sisäinen päätäntävalta omasta opistaan.

2. Lainsäädännön tulee tunnustaa lapsen oikeus biologiseen isään ja äitiin

Biologisen isän ja äidin asemaa ja lapsen oikeutta saada kasvaa heidän kanssaan ei saa heikentää lainsäädännössä.

3.Sijaissynnytystä ja kohdunvuokrausta ei tule laillistaa

Sijaissynnytykset ja kohdunvuokraukset sivuuttavat lasten tarpeet ja oikeudet järjestelmällisesti: Lapsesta tulee tilattava tuote ja hänen arvonsa alennetaan pelkäksi hyödykkeeksi. Sijaissynnytykseen ja kohdunvuokraukseen sisältyy lapsen suunnitelmallinen erottaminen äidistään, mikä jättää lapseen usein pysyvät ja elinikäiset traumat.

4.Vanhempain oikeuksien ja kodin arvojen kunnioittaminen kouluopetuksessa

Vanhemmat ovat lastensa ensisijaisia kasvattajia. Valtiovallan on kunnioitettava kaikessa toiminnassaan vanhempain oikeuksia, kuten saada tietää mitä ja miten kouluissa opetetaan heidän lapsilleen.  Lisäksi sen on kunnioitettava vanhempain oikeutta kieltää lapsen osallistuminen kodin arvojen vastaiseen opetukseen ja turvattava tällöin lapsen oikeus saada korvaavaa opetusta. Lisäksi julkisen vallan on turvattava opettajien omatunnonvapaus ja sananvapaus heidän työssään.

Erityisesti lapsia ja nuoria on suojeltava valtakunnallisesti opetukselta, mikä altistaa heidät seksuaaliselle häirinnälle ja hämmentää sukupuoli-identiteetin kehitystä. Julkisen vallan tulee taata lapsille ja nuorille kasvurauha ja luoda kaikinpuoliset toimintaedellytyksen sille, että sekä koti että koulu voivat yhdessä tukea tyttöjen kasvua naisiksi ja poikien kasvua miehiksi.

5. Lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvan Lapsistrategiastrategia 2040 laatiminen ja toimeenpaneminen

Suomeen tarvitaan hallituskaudet ylittävä, pitkän ajan eli vuoteen 2040 ulottuva lapsistrategia. Sen pohjana tulee olla YK:n lapsen oikeuksien sopimus, erityisesti sen kirjaus lapsen oikeudesta saada tuntea omat biologiset vanhempansa ja kasvaa heidän kanssaan. Niin ikään strategiassa tulee olla keskeisessä asemassa sukupuoliystävällisyyden ajatus, jossa lapsia ja nuoria rohkaistaan arvostamaan heidän omaa synnynnäistä sukupuoltansa.

Lisäksi on tärkeää, että lapsistrategiaan kirjataan määrätietoisesti ja kokonaisvaltaisesti niitä toimenpiteitä, jotka edistävät lapsimyönteisen ilmapiirin syntymistä yhteiskunnassa, jotta suomalaisten huolestuttavan alhainen syntyvyys saadaan palautettua kestävälle tasolle.

Pidämme myös tärkeänä jo strategian visiossa mainittuja tavoitteita jokaisen lapsen tarpeesta saada kasvaa läheisten ja turvallisten aikuisten kanssa, perheiden yhdessä viettämän ajan lisääntymistä, lasten ja nuorten kaverisuhteiden vahvistumisesta ja yksinäisyyden vähenemisestä ym. visiossa mainittuja tavoitteita.

6.Lapsivaikutusten arviointi osaksi julkista päätöksen tekoa

Kaikessa lapsiin kohdistuvassa lainsäädännössä on tehtävä lapsivaikutusten arviointia.

7.Translain säilyttäminen nykyisellään

Nykyinen translaki on toimiva ja tarkoituksenmukainen. Se ei vaadi eikä pakota sukupuolenvaihdosleikkauksiin. Translain muuttamista vaativien esitysten perustelut eivät ole kestäviä eikä niissä esitettyihin vaatimuksiin juridisesta sukupuolenvaihdoksesta ilmoittamismenettelynä tule suostua. Yhteiskunnan normaali toiminta perustuu hyvin monissa asioissa objektiiviseen sukupuolen määrittämiseen. Niin ikään vaatimus lääketieteellisen/psykiatrisen arvioinnin ohittamisesta on vastuuton. Samaan oireeseen on lukuisia juurisyitä. Lapset ja nuoret tulee ehdottomasti jättää lain ulkopuolelle eikä valtiovallan tule sallia heille hormonaalisia puberteetin blokkaushoitoja. Pikemminkin tulisi nykyisen lain ikärajaa nostaa sillä nuorten aivot kehittyvät aina 25-vuotiaaksi asti.

Lisäksi esitämme, että seuraavan hallituskauden aikana Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi laatia riippumaton selvitys sukupuolenvaihdoshoitoja ja leikkauksia katuvien kansalaisten terveyden tilasta ja hoidon tarpeesta.