Unkari suojelee lapsiaan paremmin uudella lastensuojelulailla, EU vihoittelee

Unkarin parlamentti hyväksyi 15.6.2021 alle 18 vuotiaita paremmin suojelevan uuden lastensuojelulain murskaavan yksimielisin äänin 157-1. Jotkut opposition poliitikot jättivät äänestyksen väliin, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä lain läpimenon kannalta, sillä hallitsevalla Fidesz-puolueella yhdessä Kristillisdemokraattien (KDNP) kanssa on vankka enemmistö ja uutta lakia kannatti myös Unkarin suurin oppositiopuolue Jobbik.1 Lailla voidaan katsoa olevan siten huomattavan vahva Unkarin kansan tuki. Laki on laadittu normaalin demokraattisen päätöksenteon mukaisesti.

Lain tarkoitus ja sisältö

Oikeusministeri Judit Varga kertoo2, että uuden lastensuojelulain tarkoitus on suojella lapsia entistä paremmin monenlaisia elämän vaaroja, ongelmia ja haittoja vastaan, kuten pedofilia ja seksuaalisesti häiritsevä materiaali, samalla sitoutuen kansainväliseen sopimukseen vanhempien ensisijaisesta oikeudesta päättää lastensa kasvatuksesta.(a)

Laki täsmentää nuorten opetukseen osallistuvien pätevyysvaatimuksia sekä kieltää sukupuoli-ideologian ja muun nuorten kehitystä vaarantavan materiaalin levityksen kouluissa. Lapsille ei saa markkinoida eikä muutenkaan pyrkiä edistämään tai pitämään esillä kouluissa sukupuolen muuttamista eikä homoutta.

EU-arvojen vastaistako?

Unkariin kielteisesti suhtautuvat sateenkaaritoimijat, joita on myös EU:n organisaation sisällä, eivät ole suinkaan olleet tyytyväisiä lastensuojelun parantumiseen Unkarissa, vaan ovat alkaneet moittia Unkaria erilaisin syyttein ja alkaneet vaatia vastatoimia EU:lta Unkaria vastaan yrittäen perustella niitä oudoilla väitteillä Unkarin ”EU-arvojen vastaisuudesta” ja ”homofobisuudesta”.

Unkarin hallituksen kansainvälinen tiedottaja Zoltan Kovács sanoo julkaisussaan4, että uusi lastensuojelulaki käsittelee kaikkea alaikäisiin kohdistuvaa seksuaalisuutta, eikä vain vähemmistöasioita ja hän kiistää kaikki moittivat väitteet, että lastensuojelulaki olisi tehty sateenkaarivähemmistöjen syrjimiseksi tai että laki olisi syrjivä kenellekään. Hän valittelee sitä, että EU on käynnistänyt perusteettoman hyökkäyksen Unkaria vastaan. Tekstistä nousee rivien välistä ajatus, että miksi lapsille tulisi tarjota homoutta, kun heitä uudessa laissa pyritään suojelemaan kaikilta seksuaalisuuden muodoilta?

Oikeusministeri Judit Varga toteaa, että uusi laki on tehty kunnioittamaan unkarilaisten vanhempien tahtoa lasten kasvatuksen suhteen. On myös eurooppalainen ja kansainvälinen sääntö, että valtion on kunnioitettava vanhempien tahtoa ja vakaumusta koskien lasten kasvatusta. Siihen perustuen laki on siis EU-arvojen mukainen. Hän on surullinen siitä, että toisin kuin he Unkarissa odottivat, EU ei tutkinut asiaa tarkemmin eikä vaivautunut edes pyytämään Unkarilta lisätietoja tai selvitystä, ennen kuin se jo kiirehti tuomitsemaan uuden lain ja moittimaan Unkaria. Hän pitää EU:n käytöstä epäoikeudenmukaisena, ennakkoasenteellisena tuomitsemisena ilman oikeutta puolustautua ja kysyy, onko tämä ilmentymä siitä lojaalista yhteistyöstä, jota EU-sopimukset varjelevat?3 Hän painottaa lisäksi, että uusi laki suojelee alaikäisiä lapsia ja nuoria, täysi-ikäiset voivat olla, elää ja toimia Unkarissa miten tahtovat.

Hän on pahoillaan myös tiedotusvälineiden yksipuolisesta käytöksestä, sillä esimerkiksi Politico-lehti kieltäytyi julkaisemasta Unkarin oikeusministerin kirjoitusta asiasta. Tiedotusvälineet ovat laajasti levittäneet vain yksipuolisia Unkaria solvaavia näkemyksiä kuuntelematta Unkaria.

Sivustaseuraajana tulee mieleen, että onpa vihamielistä suhtautumista EU:lta itsenäistä Unkaria kohtaan ja tiedotusvälineiden osalta puolestaan, että onpa surkeaa journalismia — tai oikeastaan yksipuolista liberaalia propagandaa. Unkarin kommentteja ei ole otettu mukaan eikä ajateltu sitä, että Unkarilla on itsenäisenä valtiona oikeus säilyttää kansallinen demokraattinen päätösvaltansa ja kansalliset piirteensä.

Lainaus oikeusministeri Judit Vargan tekstistä3 suomeksi

”Uusi laki keskittyy takaamaan vanhempien oikeudet ja suojelemaan nuoria sisällöltä, joka voi loukata vanhempien kasvatusoikeutta aina täysi-ikäisyyteen asti. Siihen asti muiden toimijoiden, oli kyseessä sitten valtio tai koulut, täytyy kunnioittaa vanhempien oikeuksia päättää seksuaalisesta kasvatuksesta.

Tulee huomata, että Euroopan Unionin perusoikeuksien artikla 14 toteaa5, että vanhempien oikeutta varmistaa lastensa koulutus ja opetus yhdenmukaiseksi perheen uskonnollisen, filosofisen ja pedagogisen vakaumuksen kanssa tulee kunnioittaa kansallisten lakien mukaisesti.

Unkarin laki ei koske täysi-ikäisten elämää, seksuaalista identiteettiä eikä aikuisten käytäntöjä yli 18 vuoden ikäisenä — eikä sitä, miten aikuiset haluavat ilmaista itseään tai tuoda itseään esiin julkisesti.

Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti kuuluvat tiukan perustuslaillisen suojan piiriin Unkarissa. Peruslain XV §: n 2 momentin mukaan Unkari takaa kaikille perusoikeudet syrjimättä. Vuodesta 2004 lähtien yhdenvertaisen kohtelun lain 1 artiklassa on selvästi todettu, että kaikkia Unkarin alueella olevia henkilöitä on kohdeltava samalla kunnioituksella ja kielletään nimenomaisesti seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä.

Määräykset eivät sulje pois luokassa tai muuten opiskelijoille järjestetyssä tilaisuuksissa mitään toimintaa seksikulttuurin, käyttäytymisen, kehityksen tai suuntautumisen perusteella, kunhan se ei edistä tai levitä tällaisia aiheita. Odotamme yksinomaan, että vain pätevät asiantuntijat kuvaavat näitä erittäin arkaluontoisia asioita lapsille ikään sopivalla ja todisteisiin perustuvalla tavalla, mikä edesauttaa heidän asianmukaista kasvatustaan vanhempiensa ja laillisten huoltajiensa asianmukaisen ohjauksen mukaisesti.

Unkarissa kaikilla on vapaus ilmaista seksuaalinen identiteettinsä sopivaksi katsomallaan tavalla, koska Unkarin lainsäädäntö takaa perusoikeudet täysimääräisesti jokaiselle vähemmistölle. Ei ole ristiriitaa, että se takaa myös vanhempien oikeuden ja velvollisuuden kouluttaa lapsiaan. Tässä ei ole mitään syrjivää.

Tämä ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, kun joku on tulkinnut Unkarin lain euroopanmukaisuutta mieluummin ennakkoluulojen pohjalta, kuin että olisi pyytänyt ensin tosiasiat. Unkarin uuden lain tuomitseminen poliittisella julistuksella ei ole häpeällistä vain siksi, että siinä toimitaan lojaalin yhteistyön periaatetta vastaan, vaan kyseinen julistus sisältää puolueellisen poliittisen kannan ilman sitä edeltävää puolueetonta tutkimusta.

 

EU ei kohtele tasavertaisesti pieniä jäseniään

Edelläolevan perusteella voi sanoa, että EU ei kohtele tasavertaisesti tai edes asiallisesti pieniä valtioita eikä kunnioita niiden luonteenomaisia kansallisia ominaisuuksia. On ylimielistä käytöstä EU:lta tuomita Unkari mitään kyselemättä ennakkoluuloisesti. Samoin on väärin esittää lain tarkoitus virheellisesti ja uutisoida se tarkoitushakuisesti, aivan eri valossa, kuin mistä laissa alkuaan oli kyse.

Voidaankin kysyä, mikä EU on organisaationa nykyään. Asiat siellä ovat nykyään hyvin paljon muuta kuin vapaakauppa ja taloudellisen toiminnan edistäminen. Yksittäisen pienen valtion kansallisia piirteitä ei kunnioiteta. Nyt mennään jo uhkailemaan ja sanelemaan jäsenvaltiota sen sisäpoliittisissa asioissa eikä kuunnella, mitä jäsenvaltio itse haluaisi lausua asiasta. EU-arvot näyttäytyvät nykyään yksipuolisina ennakkoasenteellisina tuomioina ilman oikeutta puolustautua ja tämän lain tapauksessa lastensuojelun vastustamisena. Onko sateenkaariaktivistien suosiminen ja heidän valta-aseman lobbaus EU:ssa korkeampi asia, kuin lasten ja nuorten suojelu haitalliselta vaikuttamiselta?

Unkari ja agitoivan koulukiusaajan kaltainen EU

Nykyisellään Unkarin sisäpolitiikan määrää demokraattisesti valittu hallinto, joka kunnioittaa Unkarin omien kansalaisten tahtoa, tämän lain tapauksessa vanhempien oikeuksia suojella lapsiaan ja varmistaa heille hyvä kasvatus. Unkari toteuttaa oman kansansa etua ja ajattelee omista kansallisista lähtökohdistaan kansalaisten hyvää tulevaisuutta. Itsenäisellä valtiolla on tietysti oikeus itse demokraattisesti päättää sisäisistä asioistaan. EU näyttäytyy tässä yhteydessä isona koulukiusaajana painostaessaan pientä Unkaria sen kansan tahdon vastaisiin lakeihin ja samaan aikaan vihapuhujana levittäessään poliittisesti väritettyä näkemystä Unkarin uudesta laista agitoiden muita toimimaan Unkaria vastaan.

EU-arvot näyttävät tarkoittavan yhä enemmän käytännössä itsenäisten pienten valtioiden simputtamista, painostusta omaksumaan sille vieraat yhteiskuntaa tuhoavat arvot(b) ja hävittämään vielä olemassa olevat hyvät arvot koskien perhettä ja yhteiskuntaa. Siis liberaalia painostusta ja aktivismia kaiken hyvän konservatismin hävittämiseksi. Häpeällistä, että Suomi oli mukana tukemassa EU:n vihamielistä kannanottoa Unkaria vastaan, jossa EU itse mainostaa olevansa ”suvaitsevainen ja kunnioittava”. Sangen humoristisesti yksi allekirjoittajista, Micheál Martin, sanoo vihoitellessaan itse Twitterissä Unkaria vastaan, että ”vihalle ei ole sijaa EU:ssa”. Suomen puolesta julkilausuman allekirjoittajana oli Sanna Marin. Hänen maineeseensa taisi tulla nyt yksi lisäkolhu lastensuojelun vastustamisesta Unkarissa kyseisen kansan oman tahdon ja laillisen päätöksen vastaisesti. Herää ajatus, millä valtuudella hän pääministerinä kapinoi vieraan valtion demokraattisesti tehtyä ja vahvasti kyseisen kansan tahtoa edustavaa lakia vastaan? Lieneekö tuo viisasta ulkopolitiikkaa vai epäasiallista riidan lietsomista?

En ihmettele lainkaan, että itsenäisyyttään arvostava Iso-Britannia halusi nykyisestä painostavasta ja uhkailevasta EU:sta eroon. Itsenäisyys on valtavan arvokas asia ja se on vaatinut monelta kansakunnalta suuria uhrauksia.

 

Kirjoittaja

Arto Jääskeläinen
hallituksen pj.
Aito avioliitto ry

 

Lisähuomautukset:

(a) Myös Suomessa kansainvälinen sopimus vanhempien ensisijaisesta oikeudesta päättää lastensa kasvatuksesta on voimassa.

(b) Yhteiskuntaa tuhoavat arvot: Hyvä esimerkki tästä on valtava lähetemäärän kasvu nuorten sukupuolidysforiatutkimuksiin myös Suomessa, kun nuorille on kouluissakin tarjottu sukupuoli-ideologiaan kuuluvaa perätöntä luuloa ihmisen sukupuolen ”korjattavuudesta”, ikään kuin se voisi olla jotenkin ”rikki” tai vaihdettavissa toiseksi. Nuoret, etenkin tytöt, ovat joukoin ottaneet vastaan tuon tarjonnan ja hakeutuneet lähetejonoon muuttaakseen sukupuolensa vastakkaiseksi. Tarkemmin ihmisen sukupuolesta levitetyn virheellisen tiedon haitoista kerrotaan täällä.

Viitteet:

1) The Guardian: Hungary passes law banning LGBT content in schools or kids’ TV

2) The Budapest Times: Justice minister: EU not interested in government’s position on sex ed law

3) About Hungary: We thought they were interested in hearing our side of the story. We were mistaken.

4) Kovács: Several EU governments launched “a groundless offensive” against Hungary in recent days

5) Article 14 – Right to education