Opetushallitus antoi periksi vastauksessaan 29.6.2018

Huomattava parannus

Isoin asia OPH: n vastauksessa 29.6.2018 Aito aviolitto ry: n kysymykseen on se, että ”Tasa-arvotyö on taitolaji” (TOT)   opas ei sisällä kouluja velvoittavia määräyksiä.  Koulujen ei tarvitse opettaa oppaan ideologisia mielipiteitä sukupuolesta.  Tuo lausunto on erittäin tärkeä, sillä kyseinen TOT-opas sisältää tunnetusti hyvin kiistanalaisia mielipiteitä ja ristiriitaisia ilmauksia esimerkiksi sukupuolen merkityksestä.  Aiemmin OPH on myöntänyt, että oppaan materiaali on pääosin lainattu Seta ry: ltä, joka on etujärjestö eikä neutraali toimija.  Oppaan etujärjestötausta näkyy kautta linjan TOT-oppaassa ideologiaa syöttävinä näkemyksinä.

Toinen huomionarvoinen asia on, että ”Sukupuolen moninaisuus -käsite ei sisälly opetussuunnitelman perusteiden eri oppiaineiden tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä määrääviin osiin.”

Hyvä näin.

Luettaessa edelleen voimassa olevaa ”Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2014” (POP) opasta, siinä käytetään ilmausta ”sukupuolen moninaisuus” normaalissa merkityksessä eli on monenlaisia poikia ja tyttöjä:

”Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja.”

On ilmiselvää, että tuossa tarkoitetaan ihmisen sukupuolta biologisena ominaisuutena.  On helppoa käsittää, että miesten ja naisten tasa-arvo menee käsitteenä epämääräiseksi ellei sukupuolta pidetä nimenomaan pysyvänä biologisena ominaisuutena.

Ongelma ei ole ollutkaan lainkaan siinä sukupuolen moninaisuudessa, että sekä tytöissä että pojissa on riehakkaampia ja rauhallisempia yksilöitä.  On aivan normaali ilmiö, että on poikamaiseksi miellettyjä tyttöjä tai tyttömäiseksi miellettyjä poikia ja kiinnostuksen kohteet voivat mennä ristiin niin harrasteissa kuin ammattitoiveissakin.

Korjattavaa edelleen

Vastauksessa tekstin osa, joka kerrotaan lainaukseksi tasa-arvovaltuutetun toimistolta, sisältää ristiriitaisia ja kiistanalaisia ideologisia mielipiteitä:

”Ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaiset, eivätkä kaikki ole sukupuoleltaan yksiselitteisesti naisia tai miehiä.”

Identiteettejä ja tuntemuksia voi olla monenlaisia.

Sukupuoli on pysyvä synnynnäinen ominaisuus ja kaikki ihmiset ovat joko miehiä tai naisia.  Mitään kolmatta sukupuolta ei ole ihmisellä olemassa. Vetoaminen erittäin harvinaisiin synnynnäisiin poikkeamiin ( noin 1 ppm =  yksi tapaus vuodessa miljoonaa asukasta kohti) ei muuta tätä asiaa.   Poikkeama sydämessä, verisuonistossa  tai keuhkoissa ei muuta ihmistä miksikään muuksi, yhtä vähän poikkeama sukuelimissä.

 ”Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat transihmiset, kuten transsukupuoliset, transgenderit (muunsukupuoliset) ja transvestiitit, sekä intersukupuoliset henkilöt.”

Tuo ei todista mitään eikä mistään.  Erilaiset transtuntemukset eivät ole mitään sukupuolia vaan aivojen ja ajattelun asioita. Intersukupuolisuudessa (setalainen termi)  kyse on erittäin harvinaisista synnynnäisistä poikkeamista ( noin 1 ppm väestöön suhteutettuna).  Tuollainen poikkeama ei muodosta mitään uutta sukupuolta kuten jo edellä selvensin.

”Yksilötasolla luokittelu perustuu viime kädessä kunkin ihmisen omaan käsitykseen sukupuolestaan.”

Kuulostaa anarkistin unelmalta, määrittelen kaiken itse.  Jokainen voi toki vapaasti luokitella omia käsityksiään.  Käsitykset voivat tunnetusti olla realistisia tai epärealistisia.  Järjestäytyneen yhteiskunnan toiminta ei voi perustua subjektiivisiin tuntemuksiin.

”Riittävä, oikea tieto ympäröivästä maailmasta on paras apu lapselle ja nuorelle kun hän kohtaa erilaisia kasvun haasteita.”

Oikea tieto olisi hyvä asia.  OPH: n vastaus edellä ei kuitenkaan herätä luottamusta, että OPH tai tasa-arvovaltuutetun toimisto olisi oikea lähde tuohon tarkoitukseen.

OPH: n vastauksen käytännön merkitys

  • Tasa-arvovaatimuksista ei seuraa, että koulujen tulisi poiketa opetuksessaan siitä biologisesta ja lääketieteellisestä tosiasiasta, että eri sukupuolia ihmisellä on olemassa kaksi ja kyseessä on pysyvä synnynnäinen ominaisuus.
  • Sukupuolen moninaisuus -käsitettä ei tarvita tasa-arvoasioiden opettamiseksi. Sen käyttöön opetuksessa ei myöskään ole velvoitetta OPH: n vastauksen perusteella.
  • Sukupuolen moninaisuus on merkitykseltään perusteltu vain siinä merkityksessä, että on ominaisuuksiltaan monenlaisia poikia ja tyttöjä. Kiinnostus voi pojilla ja tytöillä mennä ristiin esimerkiksi ammattialoissa, jotka on tyypillisesti tai käytännön syistä mielletty poikien ammateiksi tai tyttöjen ammateiksi.

Vanhempain oikeudet

Sekä suomalaisen lainsäädännön että kansainvälisten sopimusten mukaan vanhemmat ovat lastensa ensisijaisia kasvattajia.  Valtiovalta tai opetuksen järjestäjät eivät saa loukata tätä lainsäädännössä perheelle suotua suojaa.  Koulun toiminnasta vastaa rehtori.

Vanhempien auttamiseksi Aito avioliitto ry on laatinut lomakkeen, jolla vanhemmat voivat ilmaista tahtotilansa opetuksen järjestäjälle.  Lomakkeesta on uudet päivitetyt versiot erikseen koskien perusopetusta ja päivähoitoa.   On tärkeää ilmaista kirjallisesti vanhempien tahtotila opetuksen järjestäjälle.   Ilmoituksella on oleellinen merkitys kahdella tavalla:

  • Opetuksen järjestäjä tietää sopeutua tilanteeseen
  • Ilmoitus velvoittaa vanhempain tahdonilmauksena

Vanhempien aktiivisuudella on havaittu olevan oleellinen vaikutus.   Uudet lomakkeet löytyvät täältä:

Myös yllä olevan artikkelin liittäminen voi olla hyödyllistä jos opetuksen järjestäjä väittää, että OPS vaatii opettamaan sukupuolen moninaisuutta.  Mahdolliseen kysymykseen sukupuolen merkityksestä vastaa Aito avioliitto -yhdistyksen esite ”Mitä tarkoittaa käsite sukupuoli”, joka on toimitettu kaikkiin Suomen peruskouluihin.  Nelisivuista esitettä voi lukea myös netissä.

Painettua esitettä löytyy nyt myös ruotsiksi nimellä ”Vad betyder begreppet kön?”.

***

Kirjoittaja: Arto Jääskeläinen